Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

O nás

CAEV je jedním z článků rozvoje a naplňování strategie vědy a výzkumu FaME a přispívá k prosazování spolupráce s praxí. Posláním CAEV je zlepšovat pozici FaME v oblasti vědecko-výzkumné práce a její aplikace do praxe, posilovat prestiž, internacionalizaci a výzkumně-projektovou spolupráci FaME s jinými univerzitami, výzkumnými organizacemi, podniky a zainteresovanými stranami ve veřejném sektoru v jejich vzájemný prospěch a spolupracovat s praxí ve vybraných oblastech základního a aplikovaného výzkumu.

Mezi základní cíle CAEV patří podporovat proces přípravy a realizace domácích a mezinárodních vědeckých projektů na FaME a napomáhat růstu kvality těchto projektů, koordinovat publikační činnost akademických pracovníků FaME s cílem zvýšit počet a kvalitu publikačních výstupů, rozvíjet efektivní partnerství s firmami a veřejným sektorem prostřednictvím různých forem spolupráce (nabídka nových vzdělávacích kurzů, spolupráce s projektem Nadaní studenti, příprava pilotního projektu Firemní stipendium atd.) Naší vizí je stát se důležitým faktorem konkurenceschopnosti i spolupráce a příležitostí pro FaME, jak uspět v nových podmínkách hodnocení (a financování) univerzit.

Při realizaci svého poslání a základních cílů úzce spolupracujeme s akademickými pracovníky z jednotlivých ústavů FaME, s akademickými pracovníky z ostatních fakult UTB ve Zlíně, se studenty a doktorandy, stejně tak jako s partnery z různých univerzit, podniků a organizací ve Zlínském kraji, jinde v České republice či ve světě (např. Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Finsko, Velká Británie, USA).

Fakulty a součásti

Zavřít