Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Kronika událostí

1956

Zřízení konzultačního střediska VŠE Praha.

1960

Zřízení vysokoškolského pracoviště při np. Svit jako součásti SVŠT v Bratislavě.

1963

Převedení vysokoškolského pracoviště pod strojní fakultu VUT v Brně.

1969

Zřízení Fakulty technologické VUT Brno se sídlem ve Zlíně.

1971

Začátek budování oboru Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu zajišťovaného později na samostatné katedře od roku 1974.

1991

Zahájení mezioborového inženýrského studia Technologie a management.

1992

Transformace Katedry ekonomiky a řízení na Institut managementu a ekonomiky členěný na katedry managementu a podnikové ekonomiky.

1993

Zahájení třístupňového studia bakalářského, inženýrského a doktorandského akreditovaného oboru Management a ekonomika v roce 1994.

1994

Přestěhování Institutu managementu a ekonomiky do nových prostor budovy na Mostní ulici 5139 ve Zlíně.

1995

Ustavení samostatné Fakulty managementu a ekonomiky VUT BRNO ve Zlíně po schválení akademickým senátem VUT Brno a akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

1996

Inaugurace Fakulty managementu a ekonomiky a jejího prvního děkana, doc. PhDr. Aloise Glogara, CSc. Konference k zahájení programu TEMPUS S_JEP 09120-95, ustavení Univerzitního centra manažerského tréninku na Fakultě managementu a ekonomiky, bakalářské zkoušky prvních absolventů bakalářského studia oboru management a ekonomika, státní závěrečné zkoušky a promoce prvních absolventů společného jednostupňového inženýrského studia oboru Technologie a management, konání I. národního fóra o produktivitě, organizovaného Fakultou managementu a ekonomiky VU Brno ve Zlíně, Barum – Continental, s. r. o. Otrokovice a Institutem průmyslového inženýrství Liberec pod záštitou pana Tomáše Bati.

1997

Státní závěrečné zkoušky a promoce posledních absolventů jednostupňového inženýrského studia oboru Management a ekonomika, novým děkanem zvolen v říjnu prof. Ing. František Trnka, CSc., konání II. národního fóra o produktivitě, ukončení programu TEMPUS S_JEP 09120-95.

1998

Uzavření procesu evaluace ekonomických fakult Akreditační komisí vlády ČR, se závěrem, provést za dva roky nové hodnocení, konání vědecké konference TRANSFORMAČNÍ MARKETING k ukončení úkolu GA ČR 402/95/0136, zahájení participace na projektu TEMPUS S_JEP 12353-97 ESPRO European Studies Programme koordinovaném TU Liberec, státní závěrečné zkoušky a promoce prvních absolventů dvoustupňového magisterského (inženýrského) studia oboru management a ekonomika, konání III. Národního fóra o produktivitě, schválení výzkumného záměru CEZ: J22/98:265300021 Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců v rámci státního programu institucionální podpory výzkumu, první absolventka doktorského studia Fakulty podnikatelské VUT Brno a FaME.

1999

Zasedání Asociace děkanů ekonomických fakult ČR ve Zlíně, získání projektu TEMPUS AC JEP-13277-98 EMADES European Management Degree Study Programe jako koordinátor projektu, konání I. ročníku konference Internet a konkurenceschopnost podniku, významná inovace magisterského studijního programu 6208 T Ekonomika a managementu (navazující), se specializacemi management a marketing, Podniková ekonomika, Průmyslové inženýrství v souladu se závěry Akreditační komise vlády ČR, konání vědecké konference “Podnik pro třetí tisíciletí, Cesty zvyšování konkurenceschopnosti českých průmyslových výrobců na přelomu třetího tisíciletí”.

2000

Uzavření II. etapy evaluace ekonomických fakult Akreditační komisí se závěrem prodloužení akreditace bakalářského studijního programu 6208 R Ekonomika a management na 6 let a navazujícího magisterského studijního programu 6208 T Ekonomika a management na 4 léta, zahájení společného bakalářského studijního programu 6208 R Ekonomika a management, studijních oborů Marketing a Finanční řízení podniku, Fakulty managementu a ekonomiky se sídlem ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně a VOŠ a OA Tomáše Bati ve Zlíně. Prof. Ing. František Trnka, CSc. byl zvolen v říjnu děkanem pro druhé funkční období zákonem č. 404/2000 Sb. o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla Fakulta managementu a ekonomiky vyčleněna z Vysokého učení technického v Brně a k 1.1.2001 se stala součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

2001

 1. 1. – FaME se stala součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, květen – na FaME proběhla I. mezinárodní vědecká konference “Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody”

červenec – studenti magisterského studijního programu převzali poprvé při slavnostní promoci Cenu rektora UTB, Cenu ZPS-TAJMAC a Cenu primátora města Zlína

září – ustaven ústav výrobního managementu – průmyslového inženýrství, který je garantem třetí specializace magisterského studijního programu PI

říjen – akreditován bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa pro prezenční i kombinovanou formu studia, akreditován doktorský studijní program Ekonomika a management, FaME se poprvé zúčastnila veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2001 na BVV Brno.

 1. 12. – Akademickým senátem FaME zvolen doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc. děkanem Fakulty managementu a ekonomiky, 31. 12. – po čtyřech letech odchází na vlastní žádost z funkce děkana prof. Ing. František Trnka, CSc.

2002

 1. 1. – na slavnostní inauguraci děkana FaME, za účasti rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Petra Sáhy, CSc., byl uveden do funkce doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc.
 2. 2. – na FaME poprvé zahájeno celoživotní vzdělávání v bakalářských studijních programech Ekonomika a management a Hospodářská politika a správa

únor – první promoce absolventů bakalářského studijního programu v kombinované formě studia, ve spolupráci s ministerstvem vnitra se uskutečnila celostátní konference o reformě veřejné správy a výchově úředníků, student 3. ročníku bakalářského studijního programu Jiří Svoboda získal na otevřeném akademickém mistrovství republiky v tenisu v Ostravě dvě první místa. Vybojoval titul mistra republiky ve dvouhře a čtyřhře

březen – uskutečnil se 4. ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku

květen – proběhlo mezinárodní kolokvium odborníků z marketingu a managementu

červen – za účasti zástupců vysokých škol z ČR se uskutečnila dvoudenní konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání

červenec cenu Nadace T. Bati za vypracovanou a obhájenou diplomovou práci v angličtině získala první absolventka magisterského studijního programu Ing. Markéta Přidalová

listopad – akreditován magisterský studijní program Ekonomika a management v kombinované formě studia.

2003

Leden – rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijními obory Management a marketing, Podniková ekonomika, Průmyslové inženýrství o kombinovanou formu studia

únor – první studenti vycestovali v rámci programu Socrates/Erasmus na studium na univerzitu do finského Varkusu

březen – uskutečnil se 5. ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku, zahájeno vzdělávání pro pracovníky územní samosprávy

duben – zahájen strukturovaný program na projektu jazykové přípravy pedagogů na FaME, zahájilo činnost Centrum pro výzkum informačních systémů, udělena akreditace bakalářskému studijnímu programu Hospodářská politika a správa se studijním oborem Veřejná ekonomika a správa, forma studia prezenční, pro FaME a OA T. Bati a VOŠE ve Zlíně, prodloužena platnost akreditace navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management se studijními obory Management a marketing, Podniková ekonomika, Průmyslové inženýrství, forma studia prezenční, v 2. celostátním ročníku Miss Academia zvítězila studentka 3. ročníku Martina Miková

květen – uskutečnila se dvoudenní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi, první státní doktorské zkoušky

červen – uskutečnila se druhá konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání

červenec – udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Management a ekonomika podniku, Cenu Nadace Tomáše Bati za vypracovanou a obhájenou diplomovou práci v jazyce anglickém získal Ing. Radek Frank

říjen – zahájeno celoživotní vzdělávání pro absolventy bakalářských studijních programů

listopad – akreditován navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa, obor Finance.

2004

Leden – prof. Ing. Františku Trnkovi, CSc. udělena Cena rektora UTB ve Zlíně, zahájeny pravidelné konzultace Klubu absolventů Baťovy školy práce se studenty na téma Baťův systém řízení

únor – proběhly volby do Akademického senátu pro funkční období 2004-2007

březen – uskutečnilo se 100. zasedání Akademického senátu FaME, uskutečnila se mezinárodní konference Svět informačních systémů 2004, uskutečnil se 6. ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku, první úspěšná obhajoba habilitační práce na FaME (doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.)

duben – uskutečnila se mezinárodní konference Výsledky výzkumu stavu a rozvoje konkurenční schopnosti podniků zlínského regionu, první neformální setkání studentů s děkanem (tzv. tisková konference)

květen – uskutečnil se nultý ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2004, 4. ročník tenisového turnaje FaME OPEN ´04, uskutečnila se konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání, studenti 3. ročníku získali prvenství v soutěži “Manažerem nanečisto”, kterou organizovala Nadace Tomáše Bati, AIESEC a Junior Achievement, od akademického roku 2004/2005 zavedla fakulta hodnocení studia s využitím klasifikační stupnice ECTS.

2005

Leden – druhé funkční období zahájil děkan doc. PhDr. Vnislav Nováček, CSc., studenti poprvé hodnoceni u zkoušek stupnicí ECTS, FaME se stala jedním ze 71 partnerů projektu EUI-NET (European University – Industry Network), FaME si na slavnostním shromáždění připomněla 10. výročí založení samostatné fakulty, konal se VII. Ročník mezinárodní konference Internet a konkurenceschopnost podniku

duben – nejkrásnější vysokoškolačkou České republiky pro rok 2005 se stala Darja Lešanovská z FaME, proběhla II. mezinárodní konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi, pořádaná Ústavem financí a účetnictví, uspořádala FaME 2. ročník konference Svět informačních systémů, uskutečnil se 1. ročník soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2005

květen – proběhla II. mezinárodní vědecká konference Tvůrčí odkaz T. Bati za účasti T. Bati jr.

červen – akreditován nový navazující magisterský studijní program Hospodářská politika a správa – obor Veřejná správa a regionální rozvoj, první dva studenti FaME zakončili bakalářský studijní program na univerzitě v Huddersfieldu, absolventi bakalářských a navazujících magisterských studijních programů obdrželi poprvé spolu s diplomem tzv. dodatek k diplomu (Diploma Supplement), studenti poprvé odevzdávali své diplomové nebo bakalářské práce vedle tištěné podoby také v elektronické formě

září – poprvé překročena třítisícová hranice počtu studentů FaME

říjen – v prvním českém ekonomickém ratingu se mezi šestnácti ekonomickými fakultami a instituty podle počtu vědeckých publikací, citací a jejich vlivu umístila FaME na 4. místě.

2006

Leden – Cenu rektora UTB ve Zlíně získal doc. Ing. Josef Kacr, CSc.

FaME se zapojila do projektu RIUS – „Rozběh interuniverzitního studia v ČR“ společně s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a se Západočeskou univerzitou v Plzni

únor – poprvé absolvovali studenti prezenční formy bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Veřejná správa a regionální rozvoj

březen – konal se VIII. ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku

duben – uspořádala FaME 3. ročník konference Svět informačních systémů, uskutečnil se 2. ročník soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci

červen – akreditován doktorský studijní program v anglickém jazyce Economics and Management se studijním oborem Management and Economics v prezenční i kombinované formě, 22 amerických studentů z Chapman University z města Orange v Kalifornii se společně se studenty oboru Finance zúčastnilo kurzu „Mezinárodní finance“, jenž organizovali pedagogové Ústavu financí a účetnictví a jejich americké protějšky, první absolventi navazujícího magisterského studijního programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance převzali na promoci 30. června diplomy.

2007

Akreditace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa oboru Finance v jazyce českém a jazyce anglickém na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prodloužena akreditace habilitačního řízení a získána akreditace jmenovacího řízení profesorem v oboru Management a ekonomika podniku do roku 2011, ustaveno Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu.

2008

leden – do funkce děkanky nastoupila k 1. 1. 2008 doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková. 22. 1. 2008 proběhla její inaugurace.

březen – v 1. ročníku celonárodní soutěže Manažerem nanečisto, který se konal v Praze, se na 3. místě umístil tým FaME ve složení Lenka Krpcová a Zdeňka Vogeltanzová

květen – do jubilejního 5. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti se přihlásilo 18 studentů. V bakalářské kategorii se stal vítězem Petr Weisgärber, v magisterské Marek Mališka

říjen – pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Martina Římana proběhla 1. Národní klastrová konference, studentům FaME poprvé přednášel prof. Jan Švejnar. Téma: Americký či evropský model?

2009

První skupina 25 vybraných studentů Fakulty managementu a ekonomiky se od letního semestru 2008/09 zapojila do vzdělávacího projektu “Nadaní studenti”. Jeho hlavní předností je úzké partnerství při realizaci tohoto programu s významnými zástupci podnikatelské a veřejné správy.

Byly akreditovány dva nové bakalářské studijní programy: Hospodářská politika a správa s oborem Účetnictví a daně a Systémové inženýrství a informatika s oborem Řízení výroby a kvality a jeden navazující magisterský studijní obor Management ve zdravotnictví.

Ing. Boris Popesko, Ph.D. uspěl na celosvětové konferenci. Získal 1. místo a cenu Best Paper Adward. Online konferenci pořádala íránská vzdělávací společnost ve spolupráci s americkou.

FaME navštívila skupina čtyřiceti studentů z partnerské nizozemské univerzity v Leeuwardenu, kteří se zapojili do projektu International Communication.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly přijaty za FaME tři projekty v celkové hodnotě 28,8 mil. Kč a to Inovace předmětů zaměřených na finanční řízení podniku s důrazem na aplikaci praktických postupů, poznatků a nástrojů, Vzdělávání v oblasti účetnictví a daní a Inovace navazujících magisterských studijních programů FaME UTB ve Zlíně se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Grantová agentura ČR pak schválila pro FaME celkem 4 projekty, jejichž řešení bylo zahájeno v roce 2009.

Na Drevarské fakultě Technické univerzity ve Zvolenu proběhl jubilejní 50. ročník soutěže o nejlepší studentskou a vědeckou práci. Kromě zástupců z různých fakult Slovenska se ho zúčastnili také studenti z České republiky, Maďarska, Polska, Chorvatska a dalších zemí. Prvenství v sekci věnované ekonomice a managementu získal student 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Bc. Martin Macko.

Koncem října se v Univerzitním centru ve Zlíně uskutečnilo finále Ekonomicko-manažerské olympiády, kterou připravovali studenti FaME v rámci předmětu Řízení projektů. Finále se zúčastnilo 85 studentů středních škol ze šesti krajů České a Slovenské republiky. Dvacet účastníků finále olympiády bude pro akademický rok 2010/11 přijato ke studiu na FaME bez přijímací zkoušky.

V listopadu navštívila FaME japonská delegace z Yokohama National University, Faculty of Economics, jmenovitě prof. Alec Mc Aulay, prof. Keiko Ishiwata, Mr. Kiyoshi Kikuchii, prof. Hisa Mijatake a devět studentů. Fakulta managementu a ekonomiky se dohodla na vzájemné spolupráci v oblasti výměny studentů a učitelů.

FaME začala vydávat nový vědecký časopis s názvem Journal of Competitiveness. Je zaměřen na oblast konkurenceschopnosti jednotlivých podniků, seskupení podniků, regionů či národních ekonomik z nejrůznějších úhlů pohledu.

2010

V lednu ukončilo 25 studentů 1. ročník vzdělávacího projektu Nadaní studenti. Tým studentů organizujících Manažersko-ekonomickou olympiádu převzal v dubnu ocenění na 4. ročníku Galavečera. Víceguvernér České národní banky Ing. M. Hampl, Ph.D. navštívil v dubnu FaME. Děkanku FaME jmenoval v dubnu v pražském Karolínu prezident republiky Václav Klaus profesorkou. V první desítce ankety Osobnost roku 2009 se umístila prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, děkanka FaME. Vyhlášení proběhlo v dubnu v Holešově. V dubnu proběhla konference Zodpovědné inovace – Baťův odkaz Evropě. Vítězkou 6. ročníku SVOČ se v magisterské kategorii stala Michaela Hájková, v bakalářské Gabriela Končitíková a Adéla Kraváčková.

Ocenění Huddersfield Marketing Society Prize za Best Overall Contribution – Final Year získala v červenci při slavnostních promocích v Huddersfieldu Petra Barešová a zároveň byla nominována na Business School na univerzitní cenu William Northam Prize. V září oslavila FaME 15. výročí svého založení a zároveň proběhlo 1. setkání absolventů.

2011

V roce 2011 byla prodloužena akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Management a ekonomika podniku do roku 2019.

Akreditace doktorského studijního programu Hospodářská politika a správa obor Finance v jazyce českém a jazyce anglickém se standardní dobou studia 4 roky do roku 2019.

Prodloužena akreditace byla také u bakalářského studijního programu Ekonomika a management obor Management a ekonomika v jazyce českém a jazyce anglickém pro prezenční i kombinovanou formu studia do roku 2019.Tradičně proběhla také SVOČ (Studentská vědecká a odborná činnost)

Proběhl 7. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. V tomto ročníku byly příspěvky na konferenci poprvé přijímány pouze v anglickém jazyce. 28. dubna 2011 se uskutečnil již 5. ročník mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Již 3. rokem se konala Ekonomicko – manažerská olympiáda pro střední školy.

V květnu a prosinci se uskutečnily kurzy pro manažery z praxe – Baťova manažerská škola. V listopadu odstartoval II. ročník úspěšné studentské aktivity s názvem Kulatý stůl. Diskuze se zajímavými hosty z podnikové praxe byla vedena v angličtině a zaměřovala se na téma Morální odpovědnosti firem v post-krizovém období.

Na základě výsledků voleb byla do funkce děkana FaME UTB ve Zlíně opětovně zvolena  prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková. V prosinci na fakultu zavítala Petra Janíčková, ředitelka Britské obchodní komory v ČR, spolu s australským profesionálním koučem Anthony A. Achmatem. Společně hovořili na téma Responsible Leadership.

2012

V dubnu proběhl druhý ročník univerzitní akce International Week, během něhož univerzitu navštívilo téměř 40 zahraničních pedagogů. V květnu studenti FaME, Tomáš Kudela a Milan Piškula, vybojovali první dvě místa v 53. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou a odbornou činnost. V květnu se na půdě fakulty uskutečnila přednáška místopředsedkyně Senátu ČR a členky Správní rady UTB, PaeDr. Aleny Gajdůškové, na téma Schumanův odkaz, integrace Evropy a postoje ČR. V září na fakultě proběhla série vědeckých konferencí organizovaných za pomoci mezinárodní organizace World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS).  Mezi významnými hosty nechyběl Ing. Petr Zahradník, MSc., člen NERVu, nebo Ing. Rita Lečbychová, CSc. z Evropské komise. Říjen patřil marketingu. Ve spolupráci s klubem České marketingové společnosti připravila Fakulta managementu a ekonomiky akci s názvem Den marketingu. V listopadu fakulta uspořádala zajímavou diskuzi o Budoucnosti podnikání v ČR s Radimem Jančurou, majitelem společnosti Student Agency.

2013

Fakulta managementu a ekonomiky se umístila na 2. místě ve veřejném hlasování Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2012. V dubnu vystoupil na fakultě známý moderátor Václav Moravec s přednáškou o novinářské etice. V dubnu se na fakultě uskutečnil 6. ročník mezinárodní vědecké konference “Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi”. Studenti FaME získali v dubnu ocenění v soutěži pořádané v rámci Mezinárodní konference marketingu a propagace v turismu – AdCamp 2013. V květnu proběh šestý běh úspěšného kurzu Baťovy manažerské školy, jehož hlavním tématem bylo „Podnikání – profese budoucnosti“. V květnu fakultu navštívili partneři evropského projektu Tempus IV. V květnu se studenti FaME zúčastnili 54. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší studentskou práci ve Zvoleni a vybojovali 1.místo. V červu univerzitu navštívila Lia Ghilardi, odbornice v oblasti tvorby strategie kulturního plánování měst a regionů. V červenci fakulta uspořádala konferenci „Řízení klastrů a jejich výkonnosti“, v rámci které vystoupila řada významných českých i zahraničních odborníků. V říjnu fakultu navštívil Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a vystoupil s přednáškou na téma „Ekonomická diplomacie – reálné možnosti a limity“. V prosinci fakulta ve spolupráci s Roko-motor s.r.o. uspořádala večer s Jiřím Kolbabou a Martinem Dejdarem s názvem „Fotograf na cestách: Splněný sen“. V prosince získali studenti FaME cenu za nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr roku 2013.

2014

Student 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Finance Bc. Jiří Šnajdr uspěl v největší investiční soutěži Forex Cup Young, pořádané brokerskou společností X-Trade Brokers. Cílem soutěže, která trvala od 31. března do 30. dubna 2014, bylo dosažení co nejvyššího zhodnocení počátečních prostředků, které činily imaginárních 100 000 Euro.

Studenti FaME Tomáš Lobotka a Jan Musial se umístili na 3. místě v soutěži Manažerem nanečisto 2014, kterou každoročně pořádá Nadace Tomáše Bati ve spolupráci s Junior Achievement a společností Hewlett-Packard. Z celé České republiky se do soutěže přihlásilo celkem 120 dvoučlenných týmů. Osm z nich se probojovalo do finále, které se konalo 21. května 2014 v Praze.Tým studentek z FaME vyhrál první místo v soutěži – Aby se zámek Kácov neskácel. Na konci listopadu 2014 vyvrcholila v Kácově soutěž vysokoškolských týmů „Aby se zámek Kácov neskácel.“ Studenti měli za úkol vytvořit turistický produkt pro obecní zámek Kácov. Z pěti finálových projektů vybrala odborná porota projekt s názvem „Po stopách Anny Marie Toskánské,“ ten vytvořily studentky oboru Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.

V prosinci se na FaME konalo závěrečné testování kurzu interních a externích auditů u dodavatelů. Certifikát Interní auditor systému managementu kvality, který vydal Institut pro testování a certifikaci, a.s. úspěšně získalo 16 studentů FaME, a to v rámci výuky Managementu kvality. Fakulta managementu a ekonomiky zvítězila ve 4. ročníku Ankety společenské odpovědnosti, kterou pořádá Institut společenské odpovědnosti o.p.s. se sídlem v Ostravě. První místo získala fakulta v kategorii Vzdělávací zařízení, do které se zapojilo 75 škol a vzdělávacích institucí z České republiky. FaME uspěla v anketě podruhé, kdy v roce 2013 dosáhla na druhé místo.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně je 4. nejlepší fakultou v ČR nabízející ekonomické vzdělání dle hodnocení Hospodářských novin z celkem 21 hodnocených fakult z celé ČR. Sběr dat pro toho hodnocení probíhal na podzim 2014. Mezi hodnotícími prvky žebříčku vysokých škol bylo např. mezinárodní zapojení školy, zájem o školu, pedagogové a věda. V dubnu se na FaME konala konference „Baťův odkaz Evropě – Zodpovědné podnikání” při příležitosti 120. výročí založení firmy Baťa a.s. a 100. výročí narození Tomáše Bati Jr. Záštitu nad konferencí převzali 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena Gajdůšková, rektor UTB ve Zlíně prof. Ing. Petr Sáha, CSc., hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. Hlavním cílem konference, která se opakuje v pětiletém cyklu, bylo nejen vyjádření úcty k odkazu Tomáše Bati, ale především příležitost k hledání možností, jak využít myšlenek zlínského podnikatele ke zlepšení současnosti a tvoření budoucnosti.

Ve stejný den se uskutečnila také 10. mezinárodní konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky DOKBAT. Mezinárodní vědecká konference ICFE 2014 (International Conference on Finance and Economics) proběhla  v Ho Chi Minh City v červnu, FaME byla spoluorganizátorem. FaME pořádala 12. – 13. 6. 2014 sedmý běh Baťovy manažerské školy s názvem Nové trendy v řízení podniků a 4. – 5. 12. 2014 již osmý běh Baťovy manažerské školy, tentokrát s názvem Strategie a leadership. Akce uspořádala fakulta ve spolupráci s Obuvnickým muzeem ve Zlíně. Účastníků prosincového běhu bylo 45 a zastoupeny byly firmy: Continental Barum s.r.o., KONŠTRUKTA-Industry, a.s. (Trenčín- Slovensko), REC Group, s.r.o., Atelier M.A.A.T., ZÁLESÍ a.s., Salve Finance, a.s. a další.

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva organizoval dne 18. 9. 2014 konferenci Vzdělávání na Zlínsku v kontextu Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020. FaME pořádala koncem listopadu 2014 mezinárodní konferenci “REGION – řízení a finance v období 2014-2020.” Cenné náměty vnesli do problematiky první den zahraniční hosté z univerzit v Rakousku, Itálii a USA.  Druhý konferenční den byl zaměřen na praktické souvislosti financování rozvojových aktivit měst, obcí a dalších subjektů. FaME je ve světové síti Harvard Business School a v roce 2014 již počtvrté vyslala své zástupce do bostonského Harvardu na kurz Mikroekonomika konkurenceschopnosti (MOC – Microeconomics of Competitiveness).

2015

Koncem ledna se konaly závěrečné obhajoby studentů 6. ročníku projektu Nadaní studenti, který je zaměřen na talentované posluchače prvního ročníku navazujícího magisterského studia a nabízí jim prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem v praxi. Současně na FaME odstartoval nový, již sedmý ročník projektu Nadaní studenti, do něhož bylo přijato 23 nových účastníků. Celkem má projekt osmnáct firemních partnerů. Jsou mezi nimi např. Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo, Deloitte Advisory, UniCredit Bank, 5M, Continental Barum, Slovácké strojírny, FIMES, greiner assistec, greiner packaging slušovice, HP TRONIC Zlín, Meopta – optika, Microsoft, Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a další.

V únoru proběhly první dva ze čtyř pětihodinových výukových bloků pro akademiky. Výuka je součástí prakticky zaměřeného kurzu, jehož prostřednictvím si pedagogové FaME udržují bezprostřední kontakt s reálným životem ve firmách. Kurz připravili na míru pro FaME zaměstnanci Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod a společnosti Slovácké strojírny. Účastníci měli možnost seznámit se detailně například se systémem řízení výroby ve Slováckých strojírnách, s obsluhou a programováním CNC strojů, metrologií, reverzním inženýrstvím, základy automatizace a mnoha dalšími velmi zajímavými oblastmi, které jsou na FaME vyučovány zejména v oboru Průmyslové inženýrství.

V rámci předmětu Logistika vznikl na FaME nový projekt, který umožňuje studentům v prezenčním studiu podílet se na řešení problémů přímo z podnikové praxe. Loňský projekt vyvrcholil v prosinci závěrečnou prezentací studentských seminárních prací, a to za účasti garantů jednotlivých témat z partnerské firmy Brose. Celkově odprezentovalo svou práci 19 týmů, nejlepší tým byl odměněn cenou „Best seminar work presentation 2014.“ „Nápad vznikl po poslední exkurzi ve společnosti Brose, kdy jsem začala přemýšlet nad tím, jak o něco více a intenzivněji využít velkou chuť společnosti spolupracovat s našimi studenty. Mému nápadu byl nakloněn Ing. Rod jako vedoucí logistiky a společně se svými kolegy dali dohromady osm témat, které pak studenti řešili v pětičlenných týmech,“ upřesnila Denisa Hrušecká, vedoucí seminářů předmětu logistika z Ústavu průmyslového inženýrství a informační systémů.

 

Fakulta managementu a ekonomiky zvítězila v 5. ročníku Ankety společenské odpovědnosti, kterou pořádá Institut společenské odpovědnosti o.p.s. se sídlem v Ostravě. První místo fakulta obhájila stejně jako v loňském roce, a to v kategorii Vzdělávací zařízení. Ocenění převzali v Ostravě proděkan pro studium Michal Pilík a vedoucí studijního oddělení Hana Michlová.

V březnu se na Fakultě managementu a ekonomiky konalo setkání, které bylo výsledkem práce výzkumného týmu pod vedením Drahomíry Pavelkové a Adriany Knápkové, zabývajícího se využitím Business modelů v praxi a nových trendů v řízení. Výzkumu se zúčastnili osobně vrcholoví manažeři 60 podniků v Česku, na Slovensku a 18 podniků v Japonsku. Výzkum přinesl zajímavé poznatky, o nichž se diskutovalo v rámci kulatého stolu. Na setkání vystoupil Ján Košturiak s tématem Využití Business modelů v praxi a neméně zajímavým byl i příspěvek o japonském managementu, který přednesla Parissa Haghirian ze Sophia University v Tokiu. Součástí programu byla i velmi živá diskuse více než čtyřiceti vrcholových manažerů firem.

Cílem březnového setkání byla diskuse a výměna zkušeností a příkladů dobré praxe se zástupci klastrového managementu. Setkání na půdě FaME se zúčastnili manažeři čtyř klastrů: Martin Špetla (SINEC – Klastr sociálních inovací a podniků, Ostrava), Břetislav Skácel (CREA Hydro&Energy, Brno),  Ladislav Glogar (Moravskoslezský automobilový klastr, Ostrava) a Jaroslav Toufar (Plastr, Zlín). Neméně důležitým tématem byla i diskuse nad současnou klastrovou politikou a možnostmi využití dotačních titulů ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace 2014-2020.

Dne 20. dubna 2015 byl akademickým senátem fakulty zvolen kandidátem na jmenování děkanem doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Pracovníci CAEV společně s pracovnicemi Ústavu financí a účetnictví připravili na míru pro zaměstnance Slováckých strojíren vzdělávací kurz, který zahrnuje dva propojené bloky, a to Finanční gramotnost a Etika a etiketa. Cílem vzdělávání je zejména obecné zvýšení znalostní úrovně zaměstnanců v oblasti financí, které by mělo následně přispět ke snížení rizika, že se některý ze zaměstnanců dostane do dluhové pasti, nebude schopen splácet své závazky, naletí podvodníkům a bude tak vystaven tvrdému exekučnímu, popř. insolvenčnímu řízení. Celkem by kurzem mělo projít cca 1 700 pracovníků.

V polovině dubna se studentky Pavla Přidalová, Martina Duráková, a Gabriela Rošlapilová z Ústavu podnikové ekonomiky, specializace ekonomika cestovního ruchu, pod vedením Zuzany Tučkové zúčastnily mezinárodní konference AdCamp. Naše reprezentantky získaly první místo ve studentské sekci, akce se konala ve Zlíně.

Již posedmé hostila koncem dubna Fakulta managementu a ekonomiky na své půdě mezinárodní konferenci Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Konferenci tradičně pořádal Ústav financí a účetnictví společně s Ústavem podnikové ekonomiky a letošní sedmý ročník opět přivítal známá jména z české i zahraniční ekonomické scény. V rámci plenárního jednání vystoupili se zajímavými přednáškami Petr Zahradník (ředitel kanceláře ČEZ v Bruselu a poradce prezidenta Hospodářské komory ČR), Juraj Sipko (ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd), Ilona Švihlíková (ekonomka zabývající se mezinárodními ekonomickými vztahy a globalizací), Örjan Sölvell (ředitel Center for Strategy and Competitiveness na Stockholm School of Economics), Michal Richtr (specialista na corporate design a design management) a Milan Zelený (uznávaný česko-americký ekonom zaměřující se na nové trendy v podnikání). Součástí konference bylo také slavnostní založení a podepsání zakládajících listin česko-čínsko-americké Nadace ZET profesora Milana Zeleného.

Fakulta managementu a ekonomiky v dubnu oslavila své 20. výročí koncertem studentských kapel v Univerzitním parku na Mostní ulici. Park tak ožil na deset hodin hudbou, smíchem, pohodou a zábavou. Na akci zahráli kapely, jejichž členové byli studenti či zaměstnanci UTB, šlo o kapely Future Life, New Orleans Band, Polar Bears, Kazzim, Stolen Money, Ginger a Szkrat. Doprovodný program plný soutěží si připravily studentské organizace. Oblíbeným místem zastávky byl fotokoutek. Vrcholem akce bylo vystoupení Famáčku – děkanky Drahomíry Pavelkové s pedagogy, zaměstnanci a studenty, kteří zazpívali FaME rappový hit.

Koncem dubna se na zlínské Fakultě managementu a ekonomiky setkali zástupci a příznivci klastrů a klastrových organizací, z rukou Martina Štíchy převzala ocenění Zlatý klastr nejlepší klastrová organizace roku 2014, kterou uděluje Národní klastrová asociace.

Začátkem května se studenti FaME Jiří Šnajdr a Šimon Černý zúčastnili 56. ročníku mezinárodní soutěže o nejlepší studentskou práci ŠVOČ na DF ve Zvolene v sekci ekonomika a management. Celkovým vítězem této kategorie se stal Jiří Šnajdr se svým příspěvkem „Návrh modelu pro vyhodnocení úvěrové činnosti banky XY, a.s. na základě nerealizovaných výnosů a zamezených ztrát“, když zaujal komisi především svým originálním návrhem modelu pro hodnocení efektivnosti zamítnutých úvěrů. Student Šimon Černý po velkém boji nakonec obsadil 4. příčku. Tento úspěch byl dále ještě umocněn 1. místem Jiřího Šnajdra v jazykové podsekci, které se zúčastnili soutěžící z Maďarska, Ruska, TU Zvolen, UMB Bánská Bystrica a další.

Koncem května se v Luhačovicích konal druhý ročník turnaje ve hře pétanque – Senior Cup. Akci připravil tým studentů FaME vedený Mirkou Komínkovou společně s dalšími dobrovolníky z FaME, FHS a FMK. Organizátoři připravili a úspěšně provedli turnajovým dnem 28 týmů seniorů. Soutěžní klání se konalo na luhačovickém Lázeňském náměstí. Turnaj v pétanque byl zacílen na seniorské kluby Zlínského kraje. Sportovní dopoledne určené 112 hráčům pořádal Zlínský kraj, pod jehož záštitou se projekt konal a také za podpory Lázně Luhačovice, a.s.

Druhý ročník Baťa Campu realizoval Baťa team z FaME pro středoškoláky v červnovém víkendu. Akce byla součástí finále Ekonomicko-manažerské olympiády. Časový posun o přibližně 80 až 90 let zpět prožila skupina 51 středoškolských studentů, kteří se v rámci finále 7. ročníku Ekonomicko-manažerské olympiády přesunuli v uplynulém víkendu ze zlínského Univerzitního centra do Rekreačního centra Pohoda v Sidonii. Zde si v rámci Baťa Campu vyzkoušeli život mladých žen a mladých mužů na baťovských internátech. Celou akci pro ně připravili studenti a pedagogové Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

V červnu se konal devátý běh Baťovy manažerské školy, kterou dvakrát ročně pořádá Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Tématem byly Ekonomické aspekty řízení firem. Hlavními lektory byli: prof. Milan Zelený, PhDr. Zdeněk Pokluda, Mgr. Miroslava Štýbrová, Ing. Miloslav Bjalek, Ing. Alena Moore. Součástí setkání byla již tradičně prohlídka expozic principů Baťa.

Smlouva o spolupráci byla v červnu podepsána se Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií Uherský Brod a s Obchodní akademií T. Bati ve Zlíně. Tyto střední školy mohou nyní užívat označení Fakultní škola FaME UTB ve Zlíně.

Dne 8. prosince 2015 byl rektorem UTB prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc. Jmenován do funkce děkana Fakulty managementu a ekonomiky doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. pro funkční období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019.

2016

V lednu prezentovali své výsledky při závěrečných obhajobách studenti v projektu Nadaní studenti, letos šlo již o osmý ročník. Osvědčení o absolvování projektu obdrží při promoci.

Začátkem března se konala Konference od mladých pro mladé, která si kladla za cíl pomoci probudit ve studentech nejen touhu rozjet své podnikání, ale zároveň i motivovat je k převzetí opratí v řízení jejich vlastního života. Konference byla navíc speciální i v tom, že v rámci programu vystoupili i studenti z FaME, kteří již aktivně podnikají.

 1. 3. 2016 odstoupil doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. z funkce děkana Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Studenti z FaME vyhráli první a třetí místo v soutěži Můj první milion. Příčku nejvyšší získal projekt Doller Jiřího Doležala a Jana Emlera z FaME. Na třetím místě se umístila Silvie Kaprálová a Martina Hulínová také z FaME s nabídkou produktu Femme Fatale Dress.

Do funkce děkana nastoupil doc. Ing. David Tuček, Ph.D. rektorem UTB byl do své funkce děkana jmenován dne 26. 4. 2016.

Studenti z FaME vyhráli druhé místo na Student Scientific International Conferenci ve Zvolenu v kategorii Ekonomika a management podniku.

FaME je na druhém místě v letošní anketě FAKULTA ROKU v kategorii Ekonomie – veřejné školy.

Slavnostní promoce se konaly v Kongresovém centru ve Zlíně. Státní závěrečné zkoušky úspěšně složilo 195 absolventů bakalářských studijních programů a 284 absolventů navazujících magisterských studijních programů.

Baťova manažerská olympiáda měla v letošním osmém ročníku 2398 účastníků, finále ve Zlíně navštívilo 84 z nich.

Delegace z FaME se v květnu účastnila třetí mezinárodní konference na téma finance a ekonomika ICFE 2016 ve Vietnamu.

FaME je v projektu Norské fondy 2016 – V polovině června se akademičtí pracovníci a PhD studenti Ústavu podnikové ekonomiky Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně v rámci projektu Bilateral Scholarship Programme – EEA and Norway Grants „Building a research team in the field of social economy as sources of sustainable economic growth of post-industrial European regions“ zúčastnili workshopu na Molde University College v Norsku.

FaME participuje v mezinárodním výzkumném projektu Horizon 2020, ten je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 – 2020. Projekt nese název SHAPE – ENERGY. Horizon 2020 (H2020) je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 – 2020. Velký důraz je kladen na vědeckou excelenci, na inovace, na účast malých a středních podniků, na společenský dopad a na spolupráci mezi týmy v rámci EU i mimo ni.

FaME v Huddersfieldu – Při slavnostní promoci studentů bakalářského studijního programu European Business byla oceněna studentka FaME Michaela Poláčková cenou nejlepší studentka studijního programu. Koncem července navštívili zástupci vedení  FaME Huddersfield ve Velké Británii. S University of Huddersfield Business School spolupracuje FaME prostřednictvím společných evropských projektů již více než 20 let a uskutečňováním Double degree studijních programů od roku 2004.

Nový projekt Erasmus+ – V září navštívil FaME místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a poslankyně Evropského Parlamentu Michaela Šojdrová Zlínský kraj. Ve Zlíně se setkali s vedením FaME a se studenty, hlavním tématem jednání byl projekt Podnikání pro vysokoškolské studenty Erasmus+. Projekt se zaměřuje na potřeby výuky podnikatelství na vysokých školách, který absolventům umožní následně lepší uplatnění na trhu práce.

V září se pod garancí Ústavu managementu a marketingu FaME konalo Setkání kateder marketingu z České republiky i Slovenska. V říjnu se konal Den marketingu a to pod záštitou FaME a Regionálního klubu České marketingové společnosti ve Zlíně.  Na programu byl tradičně současný marketing v teorii a praxi.

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil UTB v rámci své oficiální návštěvy Zlínského kraje. Tématem setkání byl Brexit a jeho ekonomické důsledky pro Evropu. V prosinci se konal již 11. běh úspěšného kurzu Baťova manažerská škola. Kurzu se zúčastnila celá řada zástupců firem např. LINET, spol. s r. o., Automotive Lighting s.r.o., Salve Finance, a.s., SPUR a.s., MELZER, spol. s r.o., Zálesí a.s. atd. Na BMŠ přednášel tradičně profesor Milan Zelený či Zdeněk Pokluda, součástí BMŠ byla i prohlídka expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost.

FaME participovala na mezinárodní konferenci klastrových politik v zemích V4, která se konala v prostorách CzechInvestu v Praze. Konference byla věnovaná problematice klastrových politik v zemích V4 za účasti zástupců akademické sféry, státní správy, manažerů klastrových organizací a dalších institucí, které se dlouhodobě věnují podpoře podnikání a propojení podnikatelských subjektů se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi.

Fakulta obsadila 2. místo mezi veřejnými vysokými školami v anketě Fakulta roku 2016 v kategorii Ekonomie. Fakulta obsadila 3. místo v žebříčku vysokých škol v časopise Týden v oboru ekonomie v roce 2016, Jiří Doležal a Jan Emler získali 1. místo v soutěži studentských podnikatelských projektů Můj první milion 2016, Silvie Kaprálová a Marta Hulínová získaly 3. místo v soutěži studentských podnikatelských projektů Můj první milion 2016, Michaela Poláčková získala cenu Jean Monnet Prize pro nejlepšího studenta oboru na britské Huddersfield Business School v roce 2016.

 

2017

Zařízení DataLogger pro snímání lokální svalové zátěže, na jehož vývoji se řešitelský tým doc. ing. Davida Tučka, Ph.D podílel, získalo v roce 2017  patentovou listinu pro vynález PV 2015-820. Absolvent FaME Martin Řehák získal ocenění  za nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu za rok 2017. Absolventka FaME Lucie Garczarová se probojovala do finále soutěže HR Talent v roce 2017. Fakultní vědecký časopis Journal of Competitieveness byl v roce 2017 indexován ve vědecké databázi WoS ESCI.  FaME byla v roce 2017 již po čtvrté spoluorganizátorem 4. ročníku mezinárodní konference ICFE  2017 v září v  Ho Chi Minh City. FaME byla v roce 2017 spoluorganizátorem mezinárodní konference Psychologie a organizace práce 2017, která se uskutečnila 24-25.5.2017. V roce 2017 se řešily na FaME 2 projekty GAČR, 2 projekty TAČR. Struktura smluv o realizovaných DD programech byla v roce 2017 rozšířena o program s Baku Business University v Azerdbajdžánu.

V prostorách FaME se v roce 2017 uskutečnila setkání a diskuse s ing. Vladimírem Dlouhým, CSc. prezidentem  HK ČR dne 18.4.2017  na téma Industry 4.0 v českých firmách, ing. Andrejem Babišem, ministrem financí ČR dne 9.3.2017 na téma Veřejné finance a vize ČR, PhDr. Lubomírem Zaorálkem ministrem zahraničních věcí ČR dne 27.3.2017 na téma Ekonomická diplomacie v kontextu zahraniční politiky ČR , na které měli možnost přijít zástupci ZK, města Zlína i ostatní občané. 20.2.2017 navštívila FaME poslankyně EU Mgr. Michaela Šojdrová v souvislosti s nastartováním projektu podpory výuky podnikatelství pro studenty VŠ.

V roce 2017 se pracovníci FaME podíleli v rámci Týdne podnikání ČR 2017 na semináři CTT a podpora Komercionalizace na UTB ve Zlíně na prezentaci  Výsledků VaV UTB ve Zlíně a jejich uplatnění v praxi a  Aktivního využití času tělesně postižených.

FaME a FLKŘ se zúčastnily svými expozicemi 9. – 12.5.2017 na sérii průmyslových veletrhů  Praha 2017. FaME podpořilo Letní podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů organizovaný Nadací  ZET prof. Milana Zeleného 17. – 23.7 na zámku ve Vilémově.

O nadregionální působnosti FaME svědčí zájem o studium ve všech třech stupních studijních programů ze strany slovenských i dalších zahraničních studentů. Významný je podíl mobilit akademických pracovníků, přijíždějících i vyjíždějících, díky širokému spektru více než 100 uzavřených bilaterálních dohod o spolupráci v rámci programu Erasmus+. FaME je členem mezinárodních organizací sdružujících vysokoškolské instituce, SPACE Network, Nice Network, Cranet Network. Zájem o habilitační a jmenovací řízení v oboru Podniková ekonomika a management projevují i akademičtí pracovníci ze zahraničí. O nadregionální působnosti svědčí i zvyšující se počet mezinárodních vzdělávacích projektů v programech Tempus, ERASMUS Mundus a CEEPUS. Rovněž zvyšující se podíl příspěvků z jiných VŠ, včetně zahraničních ve fakultním vědeckém časopise Journal of Competitiveness zařazeném na Seznamu recenzovaných časopisů  RVVVaI a od roku 2015 indexovaném v databázi ERIH+ a od roku 2017 v databázi WoS ESCI.

2018

Svoji výzkumnou excelenci v rámci EU nově upevnila FaME zapojením do projektu Horizon 2020, a to po boku nejvýznamnějších akademických a průmyslových institucí. Projekt nese název SHAPE-ENERGY. Výzkumnému týmu se tím podařilo zúročit zkušenosti a nabyté kontakty z minulých mezinárodních projektů typu Erasmus Mundus, Tempus, CEEPUS atd.

Horizon 2020 (H2020) je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014 – 2020. Velký důraz je kladen na vědeckou excelenci, na inovace, na účast malých a středních podniků, na společenský dopad a na spolupráci mezi týmy v rámci EU i mimo ni. Největší část navrhovaného rozpočtu pro program H2020  je alokována na řešení vybraných společenských výzev, mimo jiné do zajištěné, čisté a účinné energie, která je cílem i schváleného projektu, do kterého se FaME zapojila. Projekt je zaměřen na uskutečnění přechodu na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný energetický systém snižující závislost na fosilních palivech v situaci rostoucího nedostatku zdrojů, zvyšující se energetické potřeby a změny klimatu.

Koordinátorem tohoto intenzivního dvouletého projektu je Anglia Ruskin University (Velká Británie). Partnery projektu (mimo FaME) jsou technické univerzity z Německa (Karlsruhe Institute of Technology), Itálie (Politecnico di Torino), Francie (Ecole Nationales des Travaux Publics de L’Etat), Norska (Norwegian University of Science and Technology), Turecka (Middle EastTechnical University) a významné průmyslové instituce EU. Role FaME jako jediného zástupce ekonomicky zaměřených fakult bude spočívat především v analytickém a statistickém vyhodnocování získaných dat a navržení business plánu pro zabezpečení udržitelnosti i po skončení projektu. V roce 2018 byl uspořádán v rámci projektu Workshop SHAPE ENERGYY ve Valašském Meziříčí, podpořený v rámci tzv. EU Green Week.

FaME pokračovala v roce 2018 jako koordinátor projektu ERASMUS+  Entrepreneurship Education for University Students orientovaného na podporu výuky podnikatelství pro studenty  vysoké školy, do nějž byli  jako další partneři zapojeni Junior Achievement o.p.s. a Junior Achievement Europe. Řešení bylo úspěšně uzavřeno.

FaME je zařazena jako jediný zástupce českých ekonomických fakult ve světové síti Microeconomics of Competitieveness organizované Harward Business School mezi 100 elitních ekonomických fakult z celého světa. V rámci programu ERASMUS Mundus je FaME partnerem v sítích projektů EFFORT a EACEA II. V roce 2018 proběhla v rámci návštěvy Činy jednání o rozšíření spolupráce s čínskými univerzitami. FaME zorganizovala v únoru Workshop věnovaný uplatnění Industry 4.0 v českých firmách jako diskusní platformu pro cca 140 zástupců průmyslových firem.

Studentky Eliška Zapletalíková, Lucie Miklová se umístily v 59. ročníku SVOČ na TU ve Zvolene se svým příspěvkem Vliv sociálního prostředí na vztah studentů k podnikání na českých univerzitách na 2. místě. Fakultní vědecký časopis Journal of Competitieveness byl v roce 2017 indexován ve vědecké databázi WoS ESCI. Zařízení DataLogger pro snímání lokální svalové zátěže, na jehož vývoji se řešitelský tým doc. ing. Davida Tučka, Ph.D podílel, získalo v roce 2017  patentovou listinu pro vynález PV 2015-820.

FaME byla v roce 2018 již po páté spoluorganizátorem 5. ročníku mezinárodní konference ICFE  2018 v září v  Ho Chi Minh City. FaME byla v roce 2018 spoluorganizátorem mezinárodní vědecké konference  Ekonomika, Management, Finance která se uskutečnila 10 – 11. 10. 2018  půdě Paneuropskej Univerzity v Bratislavě. Struktura smluv o realizovaných Double degree programech byla v roce 2017 rozšířena o program s Baku Business University v Azerdbajdžánu.

V prostorách FaME se v roce 2018 uskutečnila setkání a diskuse s JuDr. Josefem Baxou a PhDr.  Vladimírem Špidlou, na které měli možnost přijít zástupci ZK, města Zlína i ostatní občané.

FaME navštívila poslankyně EU Mgr. Michaela Šojdrová v souvislosti s ukončením projektu podpory výuky podnikatelství pro studenty VŠ  a  dvou kulatých stolů a konference Zlínský Barcamp. Novou aktivitou fakulty se stalo Centrum podpory podnikání, jehož cílem je propagace a podpora podnikání jako základního prvku ekonomicky úspěšného regionu ve spolupráci s TIC a regionální pobočkou CZECHINVEST. V  roce 2016 se přetransformovalo po spojení s Centrem kreativních průmyslů FMK do podoby celouniverzitní aktivity UPPER, která nabídla cca 12 workshopů s předními osobnostmi kreativního a inovativního podnikání pro studenty a pracovníky UTB i ostatní zájemce.

2019

Cílem pro rok 2019 bylo na FaME propojit studijní obory, vytvořit modulární systém vzdělávání. Podpořit tak vznik interdisciplinárních předmětů zaměřených na transfer znalostí a řízení inovačního procesu. V rámci těchto plánů byly připraveny podklady k institucionální akreditaci za oblast Ekonomie. V rámci modulárního systému výuky realizovala FaME kurzy Podnikatelská akademie, které jsou přitom nabízeny, pokud se týká výuky podnikání pro všechny fakulty UTB. V rámci akreditace nových mezioborových programů BSP a DSP Průmyslové inženýrství se uplatnily předměty zaměřené na řízení inovačních procesů a Industry 4.0. Nová koncepce výuky jazyků na UTB byla uplatněna při akreditaci nových studijních programů i do existujících. 

Na FaME se plní činností ediční rady pro oblast ekonomiky managementu, vydáváním časopisu Journal of Competitiveness indexovaném od roku 2019 v databázi Web of Science, realizací projektů IGA a RO, akcemi interního vzdělávání na podporu kompetencí AP ve VaV. Zvyšuje se kvalita činnosti vzájemnou součinnost výzkumných týmů a pracovišť UTB s cílem dosažení kvalitních výstupů VaV (FLKŘ, FMK, CPS). 

FaME dlouhodobě spolupracuje s Plastikářským klastrem a Kreativním klastrem ve ZK, Automobilovým klastrem v MSK. Pro hlavní směry výzkumu pokračuje uzavírání strategických partnerství se zahraničními institucemi v rámci projektu OPVV i nad jeho rámec.  

Byl realizován systém aktivního uplatnění absolventů DSP v CAEV i na ústavech prostřednictvím vypisovaných výběrových řízení na UTB na pozice vědeckovýzkumných, projektových i akademických pracovníků. Jsou a budou podporovány mezifakultní výzkumné týmy nejen při publikování, ale i přípravě a realizaci projektů, včetně projektů IGA (FMK, FLKŘ, CPS). Na stránkách VaV FaME i jednotlivých ústavů a CAEV jsou prezentovány hlavní směry výzkumu a výsledky řešených projektů. 

V rámci podpory byly realizovány projekty RVO a IGA systém týmů složených s AP různých ústavů.  

Na FaME pokračovalo pro hlavní směry výzkumu uzavírání partnerství s domácími i zahraničními institucemi v rámci projektu OPVV i nad jeho rámec 

Na FaME V průběhu roku 2019 byly prováděny rozbory studijní neúspěšnosti i jako součást hodnotících zpráv studijních oborů pro RVH. Podle výsledků jsou realizovány přípravné letní kurzy pro kritické předměty. FaME se zaměřuje specificky na snižování studijní neúspěšnosti nejen v BSP a NMSP, ale zejména i v DSP pro zvýšení procenta úspěšně dokončených studií právě v DSP. 

Na FaME v r. 2019 proběhly změny nejen v dislokaci, ale způsobu práce s doktorandy i v oblasti jejich finanční motivace a ohodnocení při práci pro VaV a doplňkové činnosti fakulty.  

Na FaME byl i v roce 2019 používán systém studijních opor v LMS Moodle pro všechny realizované i nově připravované SP. Pro archivaci výsledků VaV byl využíván univerzitní systém OBD, pro komparativní analýzu výstupů z RIV analytický nástroj Scimetrics. 

Fakulta v roce 2019 spolupracuje s vnějšími partnery při přípravě nových i realizaci současných SP, realizaci cíleně profesně orientovaných kurzů CŽV (Podnikatelská akademie, Akademie PI, Finanční gramotnost, Sdílení znalostí, Baťova manažerská škola). 

FaME je zapojena do aktivit UPPER orientovaných na podporu podnikání studentů a absolventů UTB. Dlouhodobě spolupracuje s CTT UTB a dalšími inovačními organizacemi ve ZK. Vzdělávací, tvůrčí i ostatní související činnost fakulty byla v roce 2019 oceněna umístěním ve světovém žebříčku kvality VŠ Times Higher Education v oborech zaměřených na obchod a ekonomii na 401 – 500 místě jako jediná z českých VŠ. Ostatních šest českých VŠ skončilo v žebříčku na 501 – 600 pozici. 

Byl implementován nový systém webových stránek UTB, který byl dále směrem k partnerům (uchazeči o studium, studenti, absolventi, spolupracující organizace, veřejnost) rozvíjen i v roce 2019. 

FaME prezentuje výsledky VaV činnosti prostřednictvím fakultních www stránek, vědeckého časopisu JoC, monografií vydávaných v rámci Nakladatelství UTB, časopisem a bulletinem FaME, pořádáním odborných konferencí a WS. Podílí se i na celouniverzitních aktivitách jako je Noc vědců, Veletrhy pracovních příležitostí. V roce 2019 bylo na FaME vytvořeno 6 popularizačních videí věnovaných Projektu Nadaných studentů, Představení nově zrekonstruovaných učeben, Prezentaci vzdělávacích a tvůrčích aktivit formou rozhovoru s děkanem, Prezentaci aktivit FaME na Noci vědců UTB, Konferenci Baťův odkaz Evropě a Dnu otevřených dveří. Jsou dostupná na kanálu youtube s názvem Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně 

Počet aktivních studií k 31. 12. 1 Souhrnné informace k tab. 2.3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium CELKEM Počet studijních programů 1 1 2 Počet aktivních studií v těchto programech 0 1 1 17 aktivity studentských projektů orientovaných na logistiku (Kovárna VIVA, Kalina Industries Zlín, Greiner, TVD), řízení procesů (Altech, Blatinie, Westland), průmyslové inženýrství (Continental Frenštát, API Slaný) a kurzu Interní auditor QMS dle ISO 9001:2015 (ICT Zlín). Projekty jsou podpořeny exkurzemi v uvedených organizacích a obhajobami týmových projektů za účasti zadávajících organizací. Aktivitou fakulty se stalo společné centrum podpory podnikání UPPER s FMK, jehož cílem je propagace a podpora podnikání jako základního prvku ekonomicky úspěšného regionu ve spolupráci s TIC a regionální pobočkou CZECHINVEST. V roce 2019 v něm bylo zorganizováno cca 10 workshopů k podpoře kreativního podnikání se zástupci podnikatelské praxe a pokračovala výuka předmětů Podnikatelská akademie, Základy podnikatelství a Podnikatelské aktivity pro studenty zlínských fakult (FaME, FHS, FMK, FT) ukončená prezentací a obhajobou inovačních záměrů. V předmětech studijních programů fakulty se uskutečňovaly přednášky odborníků z praxe. Studenti FaME se zúčastnili akcí pořádaných UTB pro kontaktování studentů se zástupci firem (Business Day 30. 10. 2019). Hodnocení spolupráce s aplikační sférou je předmětem jednání Rady studijních programů, Rady CAEV a Vědecké rady. 

Podrobnější informace na: Výroční zprávy – Fakulta managementu a ekonomiky (utb.cz) 

2020

Celý rok 2020 byl poznamenán pandemií způsobenou koronavirem SARS-Cov-2, což výrazně zasáhlo i činnost FaME UTB.  

V průběhu roku 2020 vznikly v důsledku zajištění on-line výuky i studijní opory podpořené aplikací MS Teams formou nahraných videosekvencí průběhu přednášek. Na fakultě došlo v důsledku pandemie k rozvoji a obnově IT techniky pro přípravu výuky a samotnou on-line výuku. Zvýšil se nákupy techniky (notebooky, tablety, mikrofony, kamery, vizualizéry, elektronická pera atp.). Akademičtí pracovníci pracovali na rozvoji individuálních znalostí práce s IT technikou a softwarem potřebným k on-line výuce. Převážná část digitalizačních aktivit probíhala v souladu s projektem Anticipace dopadů onemocnění covid-19 do procesů UTB ve Zlíně (ANTI COVID UTB), jehož stěžejní část se věnovala tvorbě a pilotnímu ověření pokročilé digitalizace výuky. 

V únoru 2020 bylo zorganizováno setkání se zaměstnanci. V následujícím období bylo toto setkání z důvodu pandemie nahrazeno on-line formou. 

V souladu s potřebami strojírenských firem byla na FaME v roce 2020 realizována výuka nově akreditovaných mezioborových programů Průmyslového inženýrství (obory Ekonomické, strojírenství a informatika) bakalářského, magisterského i doktorského studia.  

Dále se realizovaly první kroky pro přípravu nové akreditace DSP Ekonomika cestovního ruchu 

FaME byla v rámci řešení projektu SHAPE – ENERGY v programu HORIZON 2020 součástí mezinárodní vědecké sítě koordinované Anglia Ruskin University, dalšími partnery byli Karlsruhe Institut of Technology, Politechnico di Torino, Ecole Nationales des Travaux Public de L´Etat, Norwegian University of Science and Technology, Midle East Technical University. I v roce 2020 byla ve světové síti Microeconomics of Competitiveness a síti CFA Institute Global Network of Societies. Od října 2019 je zapojena v projektu CA 18214 programu COST. FaME dlouhodobě spolupracuje v oblasti projektových aktivit se třemi klastry – Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.; Plastikářský klastr, z.s.; Zlínský kreativní klastr, z.s. a s Národní klastrovou asociací 

Uskutečnila se konference DOKBAT 2020. Hlavním tématem pro rok 2020 byly současné trendy v oblastech managementu a ekonomiky v digitální éře. 

FaME se podílela na přípravě všech podkladů pro vnější hodnocení kvality činností UTB. I v roce 2020 se umístila na přední pozici mezi českými ekonomickými fakultami v mezinárodním žebříčku Times Higher Education Index 2020 by subjects Business and Management and Accounting and Finance. 

Velká pozornost byla věnována vyhledávání nových partnerských škol, které splňují kritérium shody náplně studijních programů a jednotlivých předmětů. Na FaME proběhlo sladění DD bakalářských a navazujících magisterských SP s programy uskutečňovanými na partnerské univerzitě v Huddersfieldu. Díky tomuto procesu bylo umožněno blokové uznání všech předmětů studovaných v zahraničí. 

FaME dlouhodobě spolupracuje s University of Huddersfield na realizaci společného studijního programu pro studenty FaME v bakalářském a navazujícím magisterském studiu a s Baku Business University v NMSP. Zároveň připravila a podepsala smlouvu s Ton Duc Thang University ve Vietnamu o zahájení společného SP na navazující magisterské úrovni v rámci studijního programu Finance. Proběhla také řada on-line setkání s potenciálními studenty z těchto partnerských škol pro podporu realizace těchto připravených programů. 

Pracovníci FaME se podíleli na přípravě strategických dokumentů statutárního města Zlín a Zlínského kraje. Jsou zastoupeni v Radě hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje, a Řídícím výboru regionální inovační strategie Zlínského kraje 

V souvislosti s 25. výročím založení fakulty byla připravena kampaň na podporu image FaME, která však musela být z velké části převedena do digitálního prostředí a její spuštění je plánováno na rok 2021. Prestiž fakulty a informovanost o ní byla posilována i prostřednictvím aktivní komunikace s médii, vydáváním univerzitního časopisu Universalia a fakultního časopisu Časopis FaME UTB 

UTB byla prezentována na vzdělávacím veletrhu Gaudeamus v Praze. Více veletrhů se v roce 2020 nekonalo. Univerzita však pokračovala v oslovování budoucích zájemců o studium prostřednictvím Plánu komunikace s přihlášenými uchazeči, který má za cíl podpořit zápis uchazečů ke studiu. Uchazeči přihlášení ke studiu byli osloveni formou e-mailingu. Na všech fakultách proběhly on-line Dny otevřených oken s cílem oslovit uchazeče o studium. Uchazečům byly představeny aktivity fakult, studijní programy a obory a jejich náplň. Uchazeči měli možnost pokládat studentům a pedagogům UTB dotazy. FaME zorganizovala v roce 2020 krajské kolo Ekonomické olympiády pro středoškoláky. 

V únoru 2020 bylo zorganizováno setkání se zaměstnanci. V následujícím období bylo toto setkání z důvodu pandemie nahrazeno on-line formou. 

FaME uskutečnila v roce 2020 2 x setkání akademických pracovníků, snídani s VaV a jednu team buildingovou akci pro zaměstnance (setkání pracovníků ústavů a referátů s děkanem). 

Job centrum ve spolupráci se studenty zorganizovalo podzimní Veletrh pracovních příležitostí – Business Day 2020. Z důvodu pandemie proběhl veletrh on-line v prostředí MS Teams. 

Pro přijetí do prezenční i kombinované formy bakalářských studijních programů v českém jazyce uznávala fakulta v roce 2020 v prvním i druhém kole přijímacího řízení výsledků Národní srovnávací zkoušky SCIO. 

FaME spolupracovala se středními školami v regionu Zlínského kraje a na Slovensku v rámci programu roadshow. Obdobný scénář byl realizován u Dnů otevřených dveří organizovaných celouniverzitně v roce 2020 on-line formou. 

V podmínkách nouzového stavu a omezení provozu VŠ většina uvedených akcí proběhla v on-line režimu. 

Výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti byly uskutečňovány na FaME prostřednictvím jednotlivých ústavů a Centra aplikovaného ekonomického výzkumu (CAEV) FaME. V souladu s Dlouhodobým záměrem a Plánem realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UTB ve Zlíně pro rok 2020 byly výzkumné jednotky i výzkumná centra posilovány z hlediska materiálního a personálního vybavení tak, aby byla kontinuálně zlepšována jejich konkurenceschopnost na poli výzkumu a vývoje v mezinárodním měřítku. 

FaME je zařazena jako jediný zástupce českých ekonomických fakult ve světové síti Microeconomics of Competitieveness organizované Harward Business School mezi 100 elitních ekonomických fakult z celého světa 

Významným úspěchem fakulty v roce 2020 bylo ocenění v žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2020 by subject: Business and management a Accouting and Finance. V celosvětovém srovnání jí patří příčka 501 – 600, jako jedné ze 2 českých ekonomických fakult. 

FaME zorganizovala 11.2.2020 Workshop věnovaný uplatnění Industry 4.0 v českých firmách jako diskusní platformu pro zástupce průmyslových firem i akademických pracovišť za účasti prof. Vladimíra Maříka z CIIRC 

Započala rekonstrukce Auly UTB pod vedením výjimečné české architektky Evy Jiřičné. 

Podrobnější informace zde: Výroční zprávy – Fakulta managementu a ekonomiky (utb.cz) 

2021

Vzhledem k tomu, že téměř celý rok 2021 byl poznamenán pandemií způsobenou koronavirem SARS-Cov-2, což výrazně zasáhlo i činnost FaME UTB, v jednotlivých kapitolách, kde je to relevantní, tuto skutečnost zmiňujeme.

Fakulta managementu a ekonomiky byla zapojena do projektu DUO UTB, ve kterém jsou realizovány doučovací kurzy pro předměty s vyšší studijní neúspěšností. Nad rámec projektu DUO UTB realizovala fakulta další doučování u předmětů s vyšší studijní neúspěšností. Dále měla fakulta v roce 2021 prodlouženo opravné zkouškové období za zimní i letní semestr, což umožnilo studentům efektivnější plánování zkoušek a jejich rozložení do delšího časového období. V průběhu roku 2021 byly formou online dodatkových lekcí nabízeny doplňkové konzultace v předmětech Mikroekonomie I, Mikroekonomie II pro zájemce z řad studentů online formou zpřístupněním videonahrávek z přednášek.

Na podzim 2021 byla zahájena příprava projektu do Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) v oblasti profesních akreditovaných studijních programů. Z NPO bude podpořena příprava dvou akreditací, na nichž se podílí FaME:

 • Sportovní management (BSP)
 • Management udržitelného rozvoje (MSP)

Na FaME byly v roce 2021 připraveny v rámci institucionální akreditace v oblasti Ekonomické obory připraveny všechny potřebné podklady pro kontroly studijních programů na RVH i na NAÚ. Výstupní kompetence absolventů se zejména u profesně orientovaných studijních programů zvyšovaly v návaznosti na prováděné průzkumy požadavků zaměstnavatelů. Ve spolupráci se zapojenými partnery v projektu Nadaní studenti se rozšířila nabídka příležitostí pro mimořádně nadané studenty do projektu vybrané. Zvýšilo se zapojení studentů do procesu hodnocení výuky díky posílení komunikace s nimi ze strany garantů předmětů a studijních programů, studijního oddělení i proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání. Na ocenění Cenou rektora byli nominování prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Ing. Lucie Tomancová, Ph.D. a Ing. Aleš Kunčar.

Pro zahraniční studenty studující doktorské studijní programy akreditované v anglickém jazyce byl vytvořenstipendijní program s participací součástí zajišťující finanční podporu těmto studentům v 1. roce studia (v souladu se Směrnicemi rektora SR/35/2019 a SR/14/2020). Pro studenty, kteří byli přijati ke studiu do doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce do akademického roku 2021/2022, činilo stipendium 8 000 Kč měsíčně. Opatření na FaME byla dále orientována na analýzu možností pro zvýšení počtu zahraničních studentů ve SP akreditovaných v anglickém jazyce a na průběžné sledování kvality těchto studijních programů ve srovnání s programy v českém jazyce.

Prostřednictvím Baťa centra ve Vietnamu šířila UTB své aktivity v oblasti jihovýchodní Asie. Univerzita včetně FaME se podílela na řešení mezinárodních projektů typu Visegrád, Norské fondy, Evropská komise – ERASMUS a ERASMUS plus, ERASMUS MUNDUS, HORIZON 2020 a na projektech spolupráce se zahraničím, které jsou podporovány MŠMT (Inter-Excellence) a TAČR (M-Era.net). Důležité bylo členství univerzity a FaME v konsorciích a organizacích, zejména v Association Internationale des Universités, Energy Storage and Devices, EUCU.NET, European University Association, Harvard Business School, ORCID. Přehled členství v zahraničních organizacích byl v roce 2021 aktualizován a je na webu UTB: https://www.utb.cz/spoluprace/firmy/.

Zástupci FaME byli stálými členy řídících nebo koordinujících orgánu v rámci Zlínského kraje a statutárního města Zlína:

 • Regionální stálé konference Zlínského kraje;
 • Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje;
 • Krajské ekonomické rady Východní Moravy;
 • Řídícího výboru Regionální inovační strategie Zlínského kraje;
 • Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín;
 • Paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

Na FaME jsou nově připravované studijní programy konzultovány se zástupci partnerských organizací. Akreditace studijních programů jsou projednávány se zástupci praxe na Radě CAEV a Vědecké radě. Partneři při realizaci programů aktivně spolupracují, např. pro BSP Řízení výroby a kvality a BSP Průmyslové inženýrství poskytují Slovácké strojírny Uherský Brod vybavení svých laboratoří k předmětu Jakost a metrologie a Kvalita a metrologie. Partneři spolupracují i na zajištění odborných stáží a praxí v předmětech Řízení organizací I a II v rámci projektu Nadaní studenti a předmětů Odborná bakalářská praxe a Odborná diplomová praxe. Jsou přítomni na obhajobách studentských projektů a diplomových a bakalářských prací. Na ÚPIaIS se úspěšně rozvíjejí aktivity studentských projektů orientovaných na logistiku (Kovárna VIVA, Kalina Industries Zlín, Greiner, TVD, Vasky), řízení procesů (Altech, Blatinie, Westland), průmyslové inženýrství (Continental Frenštát, API Slaný) a kurzu Interní auditor QMS dle ISO 9001:2015 (ICT Zlín). Projekty jsou podpořeny exkurzemi v uvedených organizacích a obhajobami týmových projektů za účasti zadávajících organizací.

Při analýze zaměstnanosti absolventů se vychází z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kdy pro potřeby statistického sledování je používána definice absolventa (dle MPSV) jako uchazeče o zaměstnání evidovaného na úřadu práce podle místa jeho trvalého bydliště k určitému datu (uchazeči o práci registrovaní na ÚP ke dni 30. 4. a ke dni 30. 9.), u kterého doba od úspěšného ukončení studia nepřekročila 2 roky. Podíl nezaměstnaných osob se používá pro srovnávání zaměstnatelnosti absolventů jednotlivých vysokých škol a fakult napříč celou ČR. V roce 2021 dosáhla míra nezaměstnanosti absolventů UTB hodnoty 1,7 % u absolventů BSP, 2,9 % u absolventů MSP a 0,0 % u absolventů DSP.

Studenti jsou zapojeni prostřednictvím účasti na akci SVOČ – studentská vědecká a odborná činnosti. 17. ročník Studentské vědecké činnosti se konal 18.11.2021, bylo prezentováno 7 příspěvků orientovaných na různou problematiku od dopadů pandemie až po marketingová, průmyslová a jiná témata. Studenti Abdalhafez Islam, Kamila Bajerová a Andrea Španíková postoupili s vytvořenou výzkumnou investiční zprávou v roce 2021 do národního finále mezinárodní soutěže CFA Research Challenge a aktivně report prezentovali v Bratislavě mezi prvními pěti univerzitami v ČR zařazenými do soutěže. I v roce 2021 pokračovala již desátým rokem činnost Studentské účetní a daňové kanceláře. Do 17. ročníku soutěže „Cena Františka Egermayera“ České společnosti pro jakost přihlásila FaME jednu práci do kategorie „Diplomové práce“ a 1 práci do kategorie „Dizertační práce “. Vítězem kategorie „Diplomové práce“ se stal Petr Bártík vítězem kategorie „Dizertační práce“ se stal Muhammad Yousaf, vedoucí obou prací byl doc. Ing. Petr
Briš, CSc.

Novou aktivitou fakulty se stalo Centrum podpory podnikání, jehož cílem je propagace a podpora podnikání jako základního prvku ekonomicky úspěšného regionu ve spolupráci s TIC a regionální pobočkou CZECHINVEST. V roce 2016 se přetransformovalo po spojení s Centrem kreativních průmyslů FMK do podoby celouniverzitní aktivity UPPER, která nabídla v roce 2021 cca čtyři workshopy s předními osobnostmi kreativního a inovativního podnikání pro studenty a pracovníky UTB i ostatní zájemce. V rámci uvedených aktivitbyla univerzita i partnerem 14. ročníku soutěže studentských podnikatelských záměrů Můj první milion organizované TIC a nově vyhlášeného 15. ročníku v říjnu 2021. FaME připravovala v roce 2021 workshop věnovaný uplatnění Industry 4.0 v českých firmách jako diskusní platformu pro zástupce průmyslových firem i akademických pracovišť za účasti prof. Vladimíra Maříka z CIIRC, v důsledku pandemické situace se uskutečnil až 1. 2. 2022. FaME je v rámci UTB členem Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, Nadace Tomáše Bati a dále celé řady sdružení a klastrových aktivit působících ve Zlínském kraji (Plastikářský klastr, Moravskoslezský automobilový klastr, Národní klastrová asociace, Zlínský kreativní klastr).

2022

Vzhledem k tomu, že téměř celý rok 2022 byl poznamenán válečným konfliktem na Ukrajině a FaME UTB se zapojila ve svých činnostech do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a do aktivit na podporu Ukrajiny, v jednotlivých kapitolách, kde je to relevantní, tuto skutečnost zmiňujeme.  Na podzim 2021 byla zahájena příprava projektu do Národního plánu obnovy (NPO) v oblasti profesních akreditovaných studijních programů. Z NPO bude podpořena příprava dvou akreditací, na nichž se podílí FaME:

 • Sportovní management (BSP) – předložen v roce 2022 Radě pro vnitřní hodnocení (RVH) a odeslán na NAÚ;
 • Management udržitelného rozvoje (MSP) – společný program FaME, FLKŘ a CPS byl předložen na RVH v dubnu 2023.

Na FaME byly v roce 2022 připraveny v rámci institucionální akreditace v oblasti Ekonomické obory připraveny všechny potřebné podklady pro kontroly studijních programů na RVH i na NAÚ. Výstupní kompetence absolventů se zejména u profesně orientovaných studijních programů zvyšovaly v návaznosti na prováděné průzkumy požadavků zaměstnavatelů.

Ve spolupráci se zapojenými partnery v projektu Nadaní studenti se rozšířila nabídka příležitostí pro mimořádně nadané studenty do projektu vybrané. Zvýšilo se zapojení studentů do procesu hodnocení výuky díky posílení komunikace s nimi ze strany garantů předmětů a studijních programů, studijního oddělení i proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání.

V souvislosti s rozšířením nabídky studijních příležitostí pro mimořádně nadané studenty byla zrealizována soutěž Interní grantové agentury (IGA) pro Zlínský kraj a Trinity Bank, na FaME byl podpořen v rámci IGA – Zlínský kraj 1 projekt a v rámci IGA – Trinity bylo podpořeno 10 projektů. 2 projekty byly podpořeny v rámci JUNG – UTB.

FaME spolupracovala s FT na přípravě akreditace nových studijních programů do oblasti vzdělávání Strojírenství, materiály a technologie, rozvíjela se i spolupráce s FT a FAI na výuce a inovaci akreditovaných profesních BSP a NMSP Průmyslové inženýrství a DSP Průmyslové inženýrství.

V rámci institucionální akreditace v oblasti Ekonomické obory byly připravovány nové studijní programy (společný NMSP Management udržitelného rozvoje s FLKŘ a CPS, BSP Sportovní management a DSP Ekonomika cestovního ruchu).

FaME spolupracovala s FT na přípravě akreditace nových studijních programů do oblasti vzdělávání Strojírenství, materiály a technologie, rozvíjela se i spolupráce s FT a FAI na výuce a inovaci akreditovaných profesních BSP a NMSP Průmyslové inženýrství a DSP Průmyslové inženýrství.

V rámci institucionální akreditace v oblasti Ekonomické obory byly připravovány nové studijní programy (společný NMSP Management udržitelného rozvoje s FLKŘ a CPS, BSP Sportovní management a DSP Ekonomika cestovního ruchu).

Prostřednictvím Baťa centra ve Vietnamu šířila UTB své aktivity v oblasti jihovýchodní Asie. Univerzita včetně FaME se podílela na řešení mezinárodních projektů typu Visegrád, Norské fondy, Evropská komise – ERASMUS a ERASMUS plus, ERASMUS MUNDUS, HORIZON 2020 a na projektech spolupráce se zahraničím, které jsou podporovány MŠMT (Inter-Excellence) a TAČR (M-Era.net). Důležité bylo členství univerzity a FaME v konsorciích a organizacích, zejména v Association Internationale des Universités, Energy Storage and Devices, EUCU.NET, European University Association, Harvard Business School, ORCID. Přehled členství v zahraničních organizacích byl v roce 2021 aktualizován a je na webu UTB: https://www.utb.cz/spoluprace/firmy/.

Kompetence řídících pracovníků FaME se zvyšovala prostřednictvím interních i externích vzdělávacích aktivit.

Byl aktualizován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s opatřeními k zabránění šíření epidemie COVID 19 s vedením potřebné dokumentace.

Na FaME byla v roce 2022 realizována všechna potřebná celouniverzitní šetření vnitřního systému hodnocení kvality vzdělávacích, tvůrčích a ostatních souvisejících činností UTB:

 • Hodnocení služeb studentům a zaměstnancům UTB;
 • Naplňování pracovní kapacity a řízení pracovního výkonu akademických a vědeckých pracovníků;
 • Hodnocení kvality studijních programů studenty;
 • Pravidelné semestrální hodnocení kvality výuky jednotlivých předmětů.

FaME UTB věnovala problematice neúspěšných studentů významnou pozornost. Snižování studijní neúspěšnosti, zejména v prvních ročnících bakalářského studia, bylo řešeno individuálně. Fakulta je kontinuálně zapojena do projektu DUO UTB. Nad rámec projektu realizovala další doučování u předmětů s vyšší studijní neúspěšností. Dále má fakulta prodlouženo opravné zkouškové období za zimní i letní semestr, což umožnuje studentům efektivnější plánování zkoušek a jejich rozložení do delšího časového období. Pro vyrovnávání kompetencí v matematice na vstupu bylo nabízeno využíváno služeb Math Support Centra poskytujícího konzultace a možnost dalšího vzdělávání v matematice. Studenti i uchazeči měli možnost využít i služeb Akademické poradny (AP) UTB, která nabízela bezplatné odborné psychologické a pedagogické poradenství.

Problematika genderové rovnosti, rovných příležitostí, odpory diverzity a inkluze je na UTB upravena souborem strategických dokumentů, mezinárodních certifikátů, vnitřních předpisů a norem.

Strategický záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na obdob. 21+ je klíčovým strategickým dokumentem univerzity. V rámci Pilíře E: Lidské zdroje, financování, vnitřní prostředí UTB ve Zlíně a strategické řízení bylo nadefinováno klíčové opatření: Připravit a implementovat Strategii rozvoje lidských zdrojů na UTB ve Zlíně, včetně integraceprincipů genderové rovnosti v právech, povinnostech a příležitostech, integrovat metodiky z oblasti řízení lidských zdrojů (Strategický cíl 5.4: Posílit strategické řízení lidských zdrojů).

V roce 2022 se situace v mezinárodních mobilitách začala pomalu vracet na předpandemické počty. Pozitivním pozůstatkem pandemie byla implementace krátkodobých kombinovaných mobilit (zejména ERASMUS+ BIP), která byla zajímavou alternativou ke standardním fyzickým mobilitám. UTB neměla nastaveno povinné absolvování zahraničních pobytů v BSP, NMSP a MSP, nicméně povinnost absolvovat pobyt v zahraničí byla ukotvena v rámci DSP. Studenti UTB měli příležitost vyjet na studijní či pracovní pobyt do celého světa. Mezinárodní oddělení UTB a Referát mezinárodních vztahů FaME disponovaly širokou nabídkou partnerských škol, kterou neustále rozšiřovaly s velkým důrazem na kvalitu mobilit. Zajišťovaly kompletní servis při výjezdech do zahraničí.

Také mobility akademických a neakademických pracovníků se začaly v roce 2022 vracet do normálu. Akademičtí pracovníci univerzity měli možnost vyjet na zahraniční mobilitu v souladu s jejich kariérními plány a s ohledem na jejich profesní a osobní rozvoj. Tradičně oblíbeným programem na realizaci zahraničních akademických mobilit byl program Erasmus+. Podmínky výjezdů stanovovala směrnice rektora Mobility zaměstnanců UTB v rámci programu Erasmus+. Mezinárodní oddělení neregistrovalo mezi zaměstnanci velký zájem o absolvování on-line mobilit.

Studenti byli zapojeni prostřednictvím účasti na akci SVOČ – na 18. ročníku bylo prezentováno pět příspěvků orientovaných především na finanční a ekonomickou problematiku od dopadů krize na automobilový trh, účetnictví a daní, analýzu cen nemovitostí a behaviorální ekonomii.

Do řešení projektů se zapojilo 13 studentů, převážně z bakalářských studijních programů. Zainteresovaní studenti dále spolupracovali s akademickými pracovníky na vědecko-výzkumné činnosti např. formou zpracování podkladů pro rešeršní činnost či realizaci výzkumných aktivit v terénu (např. zpracování dotazníků) apod. FaME zapojila v roce 2022 studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů do řešení jednoho projektů IGA pokračujícího z roku 2021 (2 studenti) a jednoho projektu nově podaného (7 studentů).

Garanty za řešení projektů byli akademičtí pracovníci. Zapojení studenti měli povinnost prezentovat výstupy činnosti na fakultním kole soutěže SVOČ. Zbylých 19 projektů IGA řešených v roce 2022 řešili studenti DSP (celkem 104 studentů prezenční nebo kombinované formy DSP) garanty za řešení byli akademičtí pracovníci s titulem docent nebo profesor. Na řešení 2 projektů orientovaných na přípravu studentských konferencí (DOKBAT a SVOČ) se podílelo 7 studentů doktorských studijních programů a 4 studenti magisterských studijních programů.

Po celý rok 2022 pracovala při MUFU Studentská účetní a daňová kancelář. V roce 2022 byly v rámci vyhlášené soutěže JUNG UTB podpořeny projekty dvou studentů DSP. V listopadu 2021 bylo vyhlášeno přijímací řízení do nového 12. ročníku projektu Nadaných studentů 2022, kterého se zúčastnilo 24 partnerských firem, bylo vybráno 27 studentů. Prezenční obhajoby projektů se uskutečnily 25. 1. 2023 za účasti zástupců partnerských firem.

UTB získala institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Ekonomické obory. Akreditace habilitačního a jmenovacího řízení v oboru Management a ekonomika podniku na 10 let do 13. 8. 2029.

V roce 2022 se řešilo na FaME 7 projektů TAČR (2 jako spoluřešitelské), 1 projekt programu COST CZ MŠMT, 1 projekt programu Mobility MŠMT, 1 projekt programu Interreg V-A, 1 projekt programu MPO.

Studenti FaME se v reprezentaci UTB zúčastnili 28. 6. 2022 Českých akademických her v Českých Budějovicích, Václav Waloczek získal zlatou medaili (3000 m překážek) a Martin Unger bronz (karate).

Na ustavujícím jednání Asociace děkanů ekonomických fakult v březnu 2022 byl děkan FaME prof. Tuček zvolen předsedou asociace.

Studentský tým FaME (Marek Petruška, Zuzana Ševčíková a Renata Czyžová) získal za komplexní případovou studii z oblasti společenské odpovědnosti firem 2. místo ve finále soutěže Coca-Cola HBC Management Challenge 28. 2. 2022.

Studentský tým MUFU získal 4. místo v Národním finále soutěže ve finanční analýze a oceňování podniků – CFA Institute Researche Challenge 17. 2. 2022.

Opětovným významným úspěchem fakulty v roce 2022 bylo ocenění v žebříčku Times Higher Education World University Rankings 2022 by subject: Business and management a Accouting and Finance. V celosvětovém srovnání jí patří příčka 501 – 600, jako jediné z českých ekonomických fakult. Fakulty ostatních 8 českých vysokých škol zařazených do hodnocení se umístily na příčce 601 +. V hodnocení v roce 2023 si FaME dokonce vylepšila umístění v žebříčku na 301 – 400 pozici jako jediná z českých fakult.

FaME realizovala zrychlené přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny na základě jejich statutu „strpění“. Studenty se snaží FaME v rámci finančních možností podporovat stipendii. Studenti byli aktivně zapojeni jako spoluorganizátoři potravinové a materiální sbírky pro Ukrajinu realizované v gesci Rektorátu UTB v Galerii G18 (pod záštitou FMK). Studenti FaME Mykhailo Vasilijev a Martin Verner se zapojili jako dobrovolníci v začátcích ruské anexe Ukrajiny do humanitárních sbírek a dopravy humanitární pomoci na Ukrajinu. (Rozhovor PR oddělení FaME s těmito studenty je dostupný např. zde: https://fame.utb.cz/ukrajinapodcast/).

V únoru se v prostorách KNTB uskutečnil další ročník akce Daruj krev s děkanem FaME.

Fakulty a součásti

Zavřít