Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav tělesné výchovy

Zásady bezpečnosti

Zásady bezpečnosti při sportovních aktivitách na UTB ve Zlíně

  1. Studenti se řídí vnitřními provozními řády sportovních zařízení a předpisy jednotlivých kurzů.
  2. Při výuce, tréninku i dalších činnostech se vždy řídí pokyny vyučujících, instruktorů, lektorů nebo vedoucích kurzů.
  3. Studenti respektují zásady fair play a chovají se tak, aby svým chováním nezpůsobili úmyslně jinému újmu na zdraví nebo škodu na sportovním vybavení a zařízení.
  4. Studenti hlásí neprodleně vedoucímu výuky nebo sportovní akce poškození zdraví, úraz nebo i drobné poranění, ke kterému došlo v rámci SA nebo činnosti organizované ÚTV UTB ve Zlíně.
  5. Studenti oznámí neprodleně každou závadu, kterou zpozorují na sportovištích a která by mohla ohrozit jejich bezpečnost.
  6. Studenti před zahájením a v průběhu všech akcí organizovaných ÚTV UTB ve Zlíně nekonzumují alkoholické nápoje ani jiné omamné prostředky.
  7. Studenti ve vlastním zájmu upozorní vyučujícího na případné onemocnění nebo změnu zdravotního stavu, která by mohla ovlivnit výuku SA.
  8. Studenti používají pro konkrétní pohybovou činnost doporučený cvičební úbor, obuv a ochranné pomůcky. Při této činnosti nenosí prstýnky, řetízky, náhrdelníky, hodinky apod.
  9. Studenti nenosí na výuku a nenechávají v šatnách cenné věci a větší obnosy peněz.

Fakulty a součásti

Zavřít