Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav podnikové ekonomiky

Mezinárodní vztahy

Ústav podnikové ekonomiky se podílí na mezinárodní spolupráci s následujícími subjekty:

 • TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLENE
 • AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI, POLAND
 • AGDR TERRAS DO DEZA, SPAIN
 • BEST INSTITUT, AUSTRIA
 • EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES, LUXEMBOURG
 • TECHNICAL INSTITUTE OF HERAKLION CHAMBER, GREECE
 • UNIEWERSYTET SZCZECINSKI
 • UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA

Projekty

Aktuální projekty

NázevStudents´support towards enterpreneurial sprit development
Typ projektuErasmus +
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitelé za FaME UTBdoc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Ing. Šárka Papadaki, Ph.D., prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.,
www
Trvánízáří 2020 – srpen 2023
AnotaceDle evropské politiky zaměstnanosti mladých lidí existuje silná výzva k podnikatelskému vzdělávání a odborné přípravě a podpoře mladých lidí k podnikání. Projekt má za cíl zahájit systémovou změnu v oblast podpory podnikatelského vzdělávání v předinkubační fázi v Evropě a také připravit soubor nástrojů, které mohou být mezinárodní, protože nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu evropským tématem.
Cílem je vytvořit několik výstupů, především navrhnout a vyvinout nástroj hodnocení, který bude měřit podnikatelský potenciál a zlepšení podnikatelské dovednosti a schopnosti během studia studentů. Dalším výstupem projektu je tvorba a správa komunikační platformy pro studenty se zájmem o podnikání. Dále pak bude výstupem také tvorba metodiky komunikačních nástrojů, tzn. optimální způsob komunikace iniciativy, kreativity a podnikání na univerzitě a mimo ni. Posledním výstupem bude soubor případových studií studentských podnikatelských projektů v jednotlivých partnerských zemích – v České republice, Polsku a Španělsku.
Projekt vede Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Partnery jsou Technologické inovační centrum Zlín, Uniewersytet Szczecinski a Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila. Neziskovým partnerem a významným podporovatelem myšlenky rozvoje podnikání na vysokých školách je členka EU Parlamentu Michaela Šojdrová
NázevTransformation of a traditional language school by means of business model Innovation
Typ projektuErasmus +
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitelé za FaME UTBIng. Karel Slinták, Ph.D., prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Ing. Lucie Macurová, Ph.D, Ing. Tomáš Urbánek, Ing. Radka Daňová
www
Trvání10/2020-9/2022
AnotaceV tomto projektu budeme analyzovat buisness model jazykových škol v pěti zemích EU. Na základě rozboru trhu, jednotlivých business modelů a kvantitativního výzkumu zaměřeného na rozbor zákazníků a nabízené hodnoty navrhneme inovace, které povedou k transformaci modelu podnikání jazykových škol. Výstupem projektu budou analytická studie mapující trh, zákazníky a business modely jazykových škol, inovovaný model podnikání jazykových škol, čtyři nové jazykové kurzy, tutoriál pro studenty, návod pro trenéry a online webinář. Projekt bude řešen 23 měsíců s celkovým rozpočtem 291 588 euro.

Ukončené projekty

NázevPilotní projekt podnikatelského vzdělávání pro studenty vysoké školy
Typ projektuErasmus +
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitelé za FaME UTBdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., Ing. Šárka Papadaki, Ph.D., Ing. Petr Novák, Ph.D., doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Ing. Eva Juřičková, Ph.D.
www
Trvánízáří 2016 – srpen 2018
AnotaceHlavním cílem projektu je posílit a rozvíjet podnikatelské dovednosti studentů vysokých škol. Projekt má výrazně mezinárodní rozměr a měl by přinést systémovou změnu v přístupu k podnikání studentů VŠ a zjištěná poznání a zkušenosti šířit nejen mezi partnery projektu, ale také mezi další klíčové aktéry v EU.

V rámci projektu bude vytvořena nová metodika pro vysokoškolské pedagogy ve vztahu k podnikatelskému vzdělávání a bude také vytvořen hodnotící nástroj rozvoje studentů pro učitele a mezinárodní certifikát pro absolventy kurzu (využívaný mezinárodní sítí Junior Achievement a dalších vysokých škol). Dojde také k pilotnímu ověření metody, tedy k realizaci prvního kurzu se studenty. Studenti budou mít možnost absolvovat kurz podnikatelských dovedností, který bude orientován na praktické dovednosti s ambicí vytvořit reálné podnikatelské prostředí.

Výstupy projektu:

 • Metodologie výuky podnikatelství pro FaME.
 • Case study o implementaci metodologie (anglická verze, case study bude obsahovat popis vytváření metodologie, příklady využití, fotky, videa, popis problému, atd.
 • Testování metodologie: dvousemestrální kurz pro 18 studentů (3 týmy po 6 studentech), 3 vyučující, 3 podniky.
 • Hodnotící nástroje a certifikace.

BarCamp „Entrepreneurship“ ( konference, propagace výstupů projektu, kulaté stoly, atd.)

NázevBuilding a research team in the field of social economy as sources of sustainable economic growth of post-industrial European regions
Typ projektuNorway grants
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTBIng. Zuzana Tučková, Ph.D.
wwwhttp://nf2016eng.utb.cz/
Trváníleden 2016 – září 2016
AnotaceZáměrem projektu je vybudování výzkumného týmu v oblasti sociální ekonomiky jakožto zdroje udržitelného hospodářského růstu postindustriálních evropských regionů, stejně tak i posílení začlenění FaME do mezinárodních univerzitních i neuniverzitních výzkumných projektů. Hlavního cíle bude dosaženo pomocí těchto kroků: oboustranné konzultace, sdílení zkušeností a aplikování dosažených výsledků do sylabů, plánování bilaterální spolupráce mezi univerzitami za účelem vytvoření nového výměnného programu pro bakalářské, magisterské a PhD studenty a vytvoření týmu odborníků pro získávání vědeckých grantů v daných oblastech výzkumu. Členové výzkumného týmu výměnou zkušeností získají nové znalosti, seznámí se s dobrou praxí v sociálních podnicích v České republice i Norsku a jejich výsledky následně aplikují. Závěrečným hmotným výstupem projektu jsou vědecké články a odborná monografie na téma sociální ekonomiky obohacena případovými studiemi z České republiky a Norska.
NázevVERNE – Vocational Education for European Routes NEtworks
Typ projektuLeonardo da Vinci
Zodpovědný řešitelAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polsko
Řešitel za FaME UTBIng. Zuzana Tučková, Ph.D.
wwwverne-project.blogspot.com/
Trvání2011 – 2013
AnotaceZáměrem projektu je rozvíjet iniciativu v oblasti odborného vzdělávání/školení v rámci „Evropské sítě tras“, sítě kulturních a historických tras protínajících všechny regiony Evropy. Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci pracující a podnikatelé vyvíjející činnost v sektoru výroby a služeb souvisejících s evropskými trasami v partnerských zemích. Projekt je zaměřen na zdokonalení nedostatečných dovedností a znalostí těchto skupin a jeho náplní je posílit hospodářský rozvoj znevýhodněných regionů a vytvářet nové profesní příležitosti. Závěrečným výstupem projektu V.E.R.NE. bude model odborného vzdělávání a školení, který bude poskytovat kurzy odborného vzdělávání a školení různým klientům v každé partnerské zemi.
NázevTourism Economy in the Context of Central Europe (the Visegrad Group Countries)
Typ projektuVisegrad Fund – University Studies Grant
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTBIng. Zuzana Tučková, Ph.D.
Trvání2010 – 2013
AnotaceProjekt se týká povinného předmětu v rámci specializace Ekonomika cestovního ruchu v rámci oboru Podniková ekonomika vyučovaného na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o cestovním ruchu jako jednom z nejrychleji se rozvíjejících hospodářských odvětví, včetně specifik cestovního ruchu v zemích V4, charakteristiky zemí V4 a jejich potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. Studenti se seznámí s postavením a významem cestovního ruchu v národním hospodářství, problematikou cestovního ruchu z hlediska legislativy, organizací, financování a řízení cestovního ruchu. Mimo jiné budou také seznámeni s problematikou marketingu a managementu cestovního ruchu.
NázevThe Meaning of Tourism and Tourism Services in the V4 Countries
Typ projektuVisegrad Fund – Standard Grant
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTBIng. Zuzana Tučková, Ph.D.
wwwhttp://www.fame.utb.cz/v4tourism/
TrváníLeden 2013 – Prosinec 2013
AnotaceProjekt je zaměřen na cestovní ruch a služby cestovního ruchu s možností nalezení originálních řešení v mnoha oblastech. Hlavní cíl projektu spočívá ve výměně zkušeností a znalostí v oblasti cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu zemí V4. V rámci rozšíření svého vzdělání se projektu zúčastní také studenti doktorského a magisterského studia. Posláním projektu je:
• Vzdělávat studenty doktorského a magisterského studia, kteří studují služby cestovního ruchu,
• Zdokonalit jejich znalosti a dovednosti v oblasti cestovního ruchu,
• Podpořit je v jejich výzkumné činnosti tím, že jim bude umožněna účast na seminářích – kde se mohou setkat s docenty a profesory z oblastí s podobnou kulturou (V4), kteří působí v cestovním ruchu.
NázevV4 LEAD – A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe
Typ projektuVisegrad Fund – Standard Grant
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTBIng. Zuzana Tučková, Ph.D.
wwwhttp://sites.google.com/site/V4LEAD
TrváníLeden 2013 – Prosinec 2013
AnotaceProjekt se zabývá sběrem dat od obchodních manažerů v různých prostředích zemí V4 (soukromý i veřejný sektor, malé, střední, velké a nadnárodní organizace). Výsledky budou prezentovány partnery projektu formou veřejné přednášky/sympozia, zajištění mediálního pokrytí a prezentace on-line. Cílovými skupinami a skupinami, které budou využívat výsledky projektu, budou obchodní manažeři a studenti, kterým tak bude poskytnuta příležitost rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti mezikulturního řízení v rámci jejich regionu. Mimo jiné využije akademická obec závěry projektu k rozvoji teorie vedení a etiky zejména v daném regionu, čímž přispěje k usnadnění hospodářského rozvoje. Z mezinárodního hlediska zvýší výsledky povědomí o kulturních podobnostech a podpoří lepší spolupráci zemí V4 při representaci svých společných zájmů na různých úrovních (např. EU).
NázevV4 LEAD – A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe
Typ projektuVisegrad Fund – Standard Grant
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTBIng. Zuzana Tučková, Ph.D.
wwwhttp://sites.google.com/site/V4LEAD
TrváníLeden 2013 – Prosinec 2013
AnotaceProjekt se zabývá sběrem dat od obchodních manažerů v různých prostředích zemí V4 (soukromý i veřejný sektor, malé, střední, velké a nadnárodní organizace). Výsledky budou prezentovány partnery projektu formou veřejné přednášky/sympozia, zajištění mediálního pokrytí a prezentace on-line. Cílovými skupinami a skupinami, které budou využívat výsledky projektu, budou obchodní manažeři a studenti, kterým tak bude poskytnuta příležitost rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti mezikulturního řízení v rámci jejich regionu. Mimo jiné využije akademická obec závěry projektu k rozvoji teorie vedení a etiky zejména v daném regionu, čímž přispěje k usnadnění hospodářského rozvoje. Z mezinárodního hlediska zvýší výsledky povědomí o kulturních podobnostech a podpoří lepší spolupráci zemí V4 při representaci svých společných zájmů na různých úrovních (např. EU).

Fakulty a součásti

Zavřít