Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav podnikové ekonomiky

Mezinárodní vztahy

Ústav podnikové ekonomiky se podílí na mezinárodní spolupráci s následujícími subjekty:

 • TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLENE
 • AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI, POLAND
 • AGDR TERRAS DO DEZA, SPAIN
 • BEST INSTITUT, AUSTRIA
 • EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES, LUXEMBOURG
 • TECHNICAL INSTITUTE OF HERAKLION CHAMBER, GREECE
 • UNIEWERSYTET SZCZECINSKI
 • UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA

Projekty

Aktuální projekty

MVF /22320038 Projekt Mezinárodního visegrádského fondu   

Development Entrepreneurship Competencies Among Generation Alpha in Primary and Secondary Schools

„Rozvoj podnikatelských kompetencí mezi generací Alfa na základních a středních školách“

Realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky s pracovním týmem Ústavu podnikové ekonomiky a Ústavu školní pedagogiky Fakulty humanitních studií

Doba trvání 1. 10. 2023 –  28. 2. 2025

Cílem projektu je shromažďovat a organizovat zkušenosti ze základních škol v České republice, Maďarsku, na Slovensku a v Polsku, které integrují podnikatelské vzdělávání
do svého vzdělávacího kurikula. Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního Visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenku udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. Záměrem projektu je posílit:

 • přístup k moderním metodikám a vzdělávacím nástrojům,
 • možnost výměny zkušeností s jinými školami na mezinárodní úrovni,
 • rozvoj digitálních kompetencí mezi učiteli i studenty,
 • zesílení profil školy jako lídra v inovativním vzdělávání.

Školy a učitelé, kteří se aktivně zapoj do pilotního projektu, dostanou jedinečnou příležitost zapojit se do nových projektů v oblasti podnikatelského vzdělávání žáků, které univerzita plánuje v budoucnu realizovat.

Na závěr projektu bude vytvořena interaktivní online platforma, která učitelům umožní efektivně sdílet zkušenosti k rozvoji podnikatelské kompetence a dovedností pro 21. století mezi žáky.

Název Students´support towards enterpreneurial sprit development
Typ projektu Erasmus +
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitelé za FaME UTB doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Ing. Šárka Papadaki, Ph.D., prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.,
www
Trvání září 2020 – srpen 2023
Anotace Dle evropské politiky zaměstnanosti mladých lidí existuje silná výzva k podnikatelskému vzdělávání a odborné přípravě a podpoře mladých lidí k podnikání. Projekt má za cíl zahájit systémovou změnu v oblast podpory podnikatelského vzdělávání v předinkubační fázi v Evropě a také připravit soubor nástrojů, které mohou být mezinárodní, protože nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu evropským tématem.
Cílem je vytvořit několik výstupů, především navrhnout a vyvinout nástroj hodnocení, který bude měřit podnikatelský potenciál a zlepšení podnikatelské dovednosti a schopnosti během studia studentů. Dalším výstupem projektu je tvorba a správa komunikační platformy pro studenty se zájmem o podnikání. Dále pak bude výstupem také tvorba metodiky komunikačních nástrojů, tzn. optimální způsob komunikace iniciativy, kreativity a podnikání na univerzitě a mimo ni. Posledním výstupem bude soubor případových studií studentských podnikatelských projektů v jednotlivých partnerských zemích – v České republice, Polsku a Španělsku.
Projekt vede Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Partnery jsou Technologické inovační centrum Zlín, Uniewersytet Szczecinski a Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila. Neziskovým partnerem a významným podporovatelem myšlenky rozvoje podnikání na vysokých školách je členka EU Parlamentu Michaela Šojdrová
Název Transformation of a traditional language school by means of business model Innovation
Typ projektu Erasmus +
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitelé za FaME UTB Ing. Karel Slinták, Ph.D., prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Ing. Lucie Macurová, Ph.D, Ing. Tomáš Urbánek, Ing. Radka Daňová
www
Trvání 10/2020-9/2022
Anotace V tomto projektu budeme analyzovat buisness model jazykových škol v pěti zemích EU. Na základě rozboru trhu, jednotlivých business modelů a kvantitativního výzkumu zaměřeného na rozbor zákazníků a nabízené hodnoty navrhneme inovace, které povedou k transformaci modelu podnikání jazykových škol. Výstupem projektu budou analytická studie mapující trh, zákazníky a business modely jazykových škol, inovovaný model podnikání jazykových škol, čtyři nové jazykové kurzy, tutoriál pro studenty, návod pro trenéry a online webinář. Projekt bude řešen 23 měsíců s celkovým rozpočtem 291 588 euro.

Ukončené projekty

Název Pilotní projekt podnikatelského vzdělávání pro studenty vysoké školy
Typ projektu Erasmus +
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitelé za FaME UTB doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., Ing. Šárka Papadaki, Ph.D., Ing. Petr Novák, Ph.D., doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Ing. Eva Juřičková, Ph.D.
www
Trvání září 2016 – srpen 2018
Anotace Hlavním cílem projektu je posílit a rozvíjet podnikatelské dovednosti studentů vysokých škol. Projekt má výrazně mezinárodní rozměr a měl by přinést systémovou změnu v přístupu k podnikání studentů VŠ a zjištěná poznání a zkušenosti šířit nejen mezi partnery projektu, ale také mezi další klíčové aktéry v EU.

V rámci projektu bude vytvořena nová metodika pro vysokoškolské pedagogy ve vztahu k podnikatelskému vzdělávání a bude také vytvořen hodnotící nástroj rozvoje studentů pro učitele a mezinárodní certifikát pro absolventy kurzu (využívaný mezinárodní sítí Junior Achievement a dalších vysokých škol). Dojde také k pilotnímu ověření metody, tedy k realizaci prvního kurzu se studenty. Studenti budou mít možnost absolvovat kurz podnikatelských dovedností, který bude orientován na praktické dovednosti s ambicí vytvořit reálné podnikatelské prostředí.

Výstupy projektu:

 • Metodologie výuky podnikatelství pro FaME.
 • Case study o implementaci metodologie (anglická verze, case study bude obsahovat popis vytváření metodologie, příklady využití, fotky, videa, popis problému, atd.
 • Testování metodologie: dvousemestrální kurz pro 18 studentů (3 týmy po 6 studentech), 3 vyučující, 3 podniky.
 • Hodnotící nástroje a certifikace.

BarCamp „Entrepreneurship“ ( konference, propagace výstupů projektu, kulaté stoly, atd.)

Název Building a research team in the field of social economy as sources of sustainable economic growth of post-industrial European regions
Typ projektu Norway grants
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTB Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
www http://nf2016eng.utb.cz/
Trvání leden 2016 – září 2016
Anotace Záměrem projektu je vybudování výzkumného týmu v oblasti sociální ekonomiky jakožto zdroje udržitelného hospodářského růstu postindustriálních evropských regionů, stejně tak i posílení začlenění FaME do mezinárodních univerzitních i neuniverzitních výzkumných projektů. Hlavního cíle bude dosaženo pomocí těchto kroků: oboustranné konzultace, sdílení zkušeností a aplikování dosažených výsledků do sylabů, plánování bilaterální spolupráce mezi univerzitami za účelem vytvoření nového výměnného programu pro bakalářské, magisterské a PhD studenty a vytvoření týmu odborníků pro získávání vědeckých grantů v daných oblastech výzkumu. Členové výzkumného týmu výměnou zkušeností získají nové znalosti, seznámí se s dobrou praxí v sociálních podnicích v České republice i Norsku a jejich výsledky následně aplikují. Závěrečným hmotným výstupem projektu jsou vědecké články a odborná monografie na téma sociální ekonomiky obohacena případovými studiemi z České republiky a Norska.
Název VERNE – Vocational Education for European Routes NEtworks
Typ projektu Leonardo da Vinci
Zodpovědný řešitel Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polsko
Řešitel za FaME UTB Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
www verne-project.blogspot.com/
Trvání 2011 – 2013
Anotace Záměrem projektu je rozvíjet iniciativu v oblasti odborného vzdělávání/školení v rámci „Evropské sítě tras“, sítě kulturních a historických tras protínajících všechny regiony Evropy. Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci pracující a podnikatelé vyvíjející činnost v sektoru výroby a služeb souvisejících s evropskými trasami v partnerských zemích. Projekt je zaměřen na zdokonalení nedostatečných dovedností a znalostí těchto skupin a jeho náplní je posílit hospodářský rozvoj znevýhodněných regionů a vytvářet nové profesní příležitosti. Závěrečným výstupem projektu V.E.R.NE. bude model odborného vzdělávání a školení, který bude poskytovat kurzy odborného vzdělávání a školení různým klientům v každé partnerské zemi.
Název Tourism Economy in the Context of Central Europe (the Visegrad Group Countries)
Typ projektu Visegrad Fund – University Studies Grant
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTB Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Trvání 2010 – 2013
Anotace Projekt se týká povinného předmětu v rámci specializace Ekonomika cestovního ruchu v rámci oboru Podniková ekonomika vyučovaného na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o cestovním ruchu jako jednom z nejrychleji se rozvíjejících hospodářských odvětví, včetně specifik cestovního ruchu v zemích V4, charakteristiky zemí V4 a jejich potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu. Studenti se seznámí s postavením a významem cestovního ruchu v národním hospodářství, problematikou cestovního ruchu z hlediska legislativy, organizací, financování a řízení cestovního ruchu. Mimo jiné budou také seznámeni s problematikou marketingu a managementu cestovního ruchu.
Název The Meaning of Tourism and Tourism Services in the V4 Countries
Typ projektu Visegrad Fund – Standard Grant
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTB Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
www http://www.fame.utb.cz/v4tourism/
Trvání Leden 2013 – Prosinec 2013
Anotace Projekt je zaměřen na cestovní ruch a služby cestovního ruchu s možností nalezení originálních řešení v mnoha oblastech. Hlavní cíl projektu spočívá ve výměně zkušeností a znalostí v oblasti cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu zemí V4. V rámci rozšíření svého vzdělání se projektu zúčastní také studenti doktorského a magisterského studia. Posláním projektu je:
• Vzdělávat studenty doktorského a magisterského studia, kteří studují služby cestovního ruchu,
• Zdokonalit jejich znalosti a dovednosti v oblasti cestovního ruchu,
• Podpořit je v jejich výzkumné činnosti tím, že jim bude umožněna účast na seminářích – kde se mohou setkat s docenty a profesory z oblastí s podobnou kulturou (V4), kteří působí v cestovním ruchu.
Název V4 LEAD – A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe
Typ projektu Visegrad Fund – Standard Grant
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTB Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
www http://sites.google.com/site/V4LEAD
Trvání Leden 2013 – Prosinec 2013
Anotace Projekt se zabývá sběrem dat od obchodních manažerů v různých prostředích zemí V4 (soukromý i veřejný sektor, malé, střední, velké a nadnárodní organizace). Výsledky budou prezentovány partnery projektu formou veřejné přednášky/sympozia, zajištění mediálního pokrytí a prezentace on-line. Cílovými skupinami a skupinami, které budou využívat výsledky projektu, budou obchodní manažeři a studenti, kterým tak bude poskytnuta příležitost rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti mezikulturního řízení v rámci jejich regionu. Mimo jiné využije akademická obec závěry projektu k rozvoji teorie vedení a etiky zejména v daném regionu, čímž přispěje k usnadnění hospodářského rozvoje. Z mezinárodního hlediska zvýší výsledky povědomí o kulturních podobnostech a podpoří lepší spolupráci zemí V4 při representaci svých společných zájmů na různých úrovních (např. EU).
Název V4 LEAD – A comparative study of leadership excellence and ethics in Central Eastern Europe
Typ projektu Visegrad Fund – Standard Grant
Zodpovědný řešitel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Česká republika
Řešitel za FaME UTB Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
www http://sites.google.com/site/V4LEAD
Trvání Leden 2013 – Prosinec 2013
Anotace Projekt se zabývá sběrem dat od obchodních manažerů v různých prostředích zemí V4 (soukromý i veřejný sektor, malé, střední, velké a nadnárodní organizace). Výsledky budou prezentovány partnery projektu formou veřejné přednášky/sympozia, zajištění mediálního pokrytí a prezentace on-line. Cílovými skupinami a skupinami, které budou využívat výsledky projektu, budou obchodní manažeři a studenti, kterým tak bude poskytnuta příležitost rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti mezikulturního řízení v rámci jejich regionu. Mimo jiné využije akademická obec závěry projektu k rozvoji teorie vedení a etiky zejména v daném regionu, čímž přispěje k usnadnění hospodářského rozvoje. Z mezinárodního hlediska zvýší výsledky povědomí o kulturních podobnostech a podpoří lepší spolupráci zemí V4 při representaci svých společných zájmů na různých úrovních (např. EU).

Fakulty a součásti

Zavřít