UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2019/2020

Přihláška spuštěna od 1.6. do 15.7.2019 na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

V případě, že bude naplněna kapacita některého oboru, může děkan FaME zrušit pro tento obor druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o tom budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek FaME.

Potřebujete maturitu a Národní srovnávací zkoušku

K tomu, abyste mohli podat přihlášku na FaME, potřebujete dvě věci – mít ukončenou střední školu a úspěšně absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ) nebo Národné porovnávacie skúšky (NPS), a to konkrétně test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v rámci NPS test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP).

SCIO

Tyto zkoušky organizuje společnost SCIO v termínech 8. 12. 2018, 1. 2. 2019, 9. 3., 30. 3. a 1. 5. 2019 (1. kolo), 25. 5. 2019 (2. kolo) a srpen 2019 (2. kolo), a je třeba je alespoň jednou v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) absolvovat. Přihlašujete se k NSZ nebo NPS individuálně na vybraný termín v dostatečném předstihu přímo u společnosti SCIO na webové adrese http://www.scio.cz/nsz, případně na tel. 234 705 555. Po přihlášení k NSZ nebo NPS obdržíte od společnosti SCIO pozvánku ke zkoušce. Účast na zkouškách SCIO si hradí každý uchazeč sám. Při podávání přihlášky k NSZ nebo NPS je nutno, aby uchazeč poskytnul souhlas s předáním výsledků FaME, na jehož základě společnost SCIO předá fakultě výsledek testu. FaME nevyžaduje od uchazečů certifikát o výsledku testu.

Pro druhé kolo přijímacího řízení musí každý uchazeč v srpnu 2019 absolvovat v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) test obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v rámci NPS test Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Termín nebo termíny v měsíci srpnu 2019 budou stanoveny a zveřejněny společností Scio na webových stránkách www.scio.cz.

Přijímací zkoušku v prvním i druhém kole přijímacího řízení lze prominout vítězům celostátních olympiád v České nebo Slovenské republice v oborech ekonomie nebo matematika (umístěným jednotlivcům na 1. – 20. místě) doložené úředně ověřeným certifikátem.

Přijímací zkoušku ve druhém kole lze prominout uchazečům, kteří absolvovali NSZ nebo NPS v termínech 8. 12. 2018, 1. 2. 2019, 9. 3. 2019, 30. 3. 2019, 1. 5. 2019 a 25. 5. 2019 a dosáhli percentilu 40 a více.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU: do 15.7.2019
Stačí následovat postup, který je uveden na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdříve zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

Uchazeči ke studiu na FaME se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení.

2. ZKRÁCENOU VERZI PŘIHLÁŠKY ODEŠLETE POŠTOU
do 19. 7. 2019 (2. kolo) doporučeně na adresu:

Fakulta managementu a ekonomiky
studijní oddělení
Mostní 5139
760 01 Zlín
Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Poplatek za přijímací řízení ve výši 340,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet:

 • Komerční banka Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 5903602990
 • specifický symbol: vygenerované oborové číslo z e-přihlášky
 • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
 • tento poplatek se v žádném případě nevrací.


Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „Přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@fame.utb.cz
Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí, a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.
Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Termíny zápisů obdrží uchazeči společně s návrhem na přijetí na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Na základě ověřené plné moci může být proveden zápis ke studiu i třetí osobou.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fame.utb.cz nebo telefonicky na 576 032 352.

SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 • SD 06/2018
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/20
 • SD 01/2019
  Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2019/20

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti