Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav financí a účetnictví

Věda a výzkum

GAČR

TAČR

Výzkumné záměry

Ostatní projekty

Operační programy

FRVŠ

Další projekty


NázevModely pro valuaci firmy, strategická analýza a finanční reporting.
ZadavatelInterní grantová agentura FAME UTB
Doba řešení2019 – 2019
Zodpovědný řešitelIng. Jana Vychytilová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


NázevZvyšování výkonnosti firem finančního sektoru pomocí digitálních technologií.
ZadavatelInterní grantová agentura FAME UTB
Doba řešení2020 – 2021
Zodpovědný řešitelIng. Blanka Kameníková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


NázevReportování rizik ve výročních zprávách nefinančních podniků.
ZadavatelInterní grantová agentura FAME UTB
Doba řešení2020 – 2021
Zodpovědný řešitelIng. Jana Vychytilová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


NázevFuture of the Automotive Industry: The effect of Institutional Settings on the Car Sales and the Consumer Behaviour for Purchasing Cars.
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2019 – 2022
Zodpovědný řešitelIng. Jana Vychytilová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


NázevSHAPE ENERGY (Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy)
ZadavatelEvropská komise
Doba řešení2017 – 2019
Zodpovědný řešitelIng. Přemysl Pálka, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle projektu: Projekt se zabývá vlivem společenských a humanitních věd na oblast energetiky, konkrétně na přechod energetického systému na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný systém snižující závislost na fosilních palivech. Více o projektu a jeho aktivitách naleznete na: www.shapeenergy.eu


NázevV4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organizations (V4Cluster Pol)
ZadavatelVisegrad Fund
Doba řešení2016 – 2016
Zodpovědný řešitelprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle projektuCílem projektu je spolupráce partnerů zemí V4 na výzkumu, výměně znalostí a zkušeností v rámci tématu klastrových politik a jejich vlivu na rozvoj klastrových organizací, tj. jejich životaschopnosti v zemích V4. Rámec spolupráce je nastíněn analýzou zaměření klastrových politik zemí V4 a vybraných klastrových organizací. Výsledky zahrnují doporučení a postupy pro rozvoj klastrových politik v zemích V4 pro posílení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření modelu Smart Cluster Policy.


NázevMetodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech.
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2016 – 2018
Zodpovědný řešitelprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle projektuHlavním cílem grantového projektu je identifikace výzkumných postupů a metod umožňujících nalezení vztahů mezi makroekonomickými a sektorovými proměnnými mající signifikantní dopad na podnikovou výkonnost. Výstupem grantového projektu bude obecně platná metodika pro výzkum vzájemných vztahů a závislostí vedoucí k tvorbě modelu umožňujícího odhadnout dopady na podnikovou výkonnost. Tento model může být užitečný zejména v dobách globální krize a/nebo turbulentních projevů ekonomického cyklu. Identifikace důležitých ukazatelů na makroúrovni, sektorové úrovni a korporátní úrovni, a identifikace a kvantifikace vzájemných vazeb bude realizována v oboru automobilového průmyslu. Navrhovaná metodika umožní vývoj prediktivního modelu použitelného pro jakýkoliv jiný sektor za použití dostupných dat, na základě předchozího testování metodiky na případu automobilového průmyslu.


NázevTvorba strategického modelu výkonnosti založeného na synergických efektech vybraných soustav řízení
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2014 – 2016
Zodpovědný řešitelIng. Michaela Blahová, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle projektuHlavním cílem projektu je vytvoření strategického modelu výkonnosti založeného na synergických efektech vybraných soustav řízení, přičemž hlavním smyslem synergie je zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků bez ohledu na velikost či průmyslové odvětví. Projekt bere v úvahu synergické efekty vybraných soustav řízení, a to především soustavu řízení Baťa, Japonskou, Amoeba a další vybrané koncepty pro řízení společnosti. Model integruje základní elementy nezbytné pro řízení firmy – od lidských zdrojů (zaměstnanců, zákazníků, odběratelů, apod.) přes procesy vč. inovací, finanční perspektivu po sociální zodpovědnost či ekologii. Vzájemné synergické efekty jednotlivých perspektiv přispějí k rychlé komunikaci a vytvoří dlouhotrvající hodnotu nejenom pro společnost, ale i pro zákazníky a zaměstnance. Zároveň povedou ke zlepšení podnikové výkonnosti a efektivity. Všechny perspektivy jsou mezi sebou plně integrované a vytváří tím periodický, dynamický a konkurenceschopný model odolný vůči nepodstatným rušivým podnětům a zároveň citlivý k relevantním změnám. Model umožní efektivně transformovat podnikové záměry do reality a chovat se jak „živý organismus“ (tj. rychle se adaptovat na neustále se měnící změny v dnešním konkurenčním prostředí).

NázevKlastrová politika České republiky a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udržitelný růst
ZadavatelTechnologická agentura ČR
Doba řešení2012 – 2013
Zodpovědný řešitelprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle projektuHlavním cílem projektu je tvorba a návrh vyhodnocování klastrových politik na národní i regionální úrovni. Výsledkem budou certifikované metodiky, jejichž přijetím a aplikací v praxi budou vytvořeny předpoklady pro udržitelnou klastrovou politiku založenou na maximalizaci efektů z vkládání strategických veřejných investic do fenoménu spolupráce v klastrech a z ní vyplývajících synergií ve prospěch konkurenceschopnosti ČR, a to vše v kontextu klastrové politiky v rámci EU.

NázevUžití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti č. 402/09/0225
ZadavatelGrantová agentura ČR
WWW stránkyhttp://www.utb.cz/fame/gacr/225
Doba řešení2009 – 2011
Zodpovědný řešitelIng. Marie Paseková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluřešiteléprof. Ing. Libuše Mullerová, Vysoká škola ekonomická v Praze Ing. Eva Hýblová, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně
Cíle řešeníNavrhnout efektivní postupy a metody účtování v podnicích založené na užití IAS/IFRS obecně s ohledem na podmínky ČR. Zvláštní pozornost bude věnována teoretickým aspektům metodiky zobrazení účetních transakcí v malých a středních podnicích s dopadem do účetního výkaznictví, které bude podkladem pro měření výkonnosti.


NázevTvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků č. 402/09/1739
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2009 – 2011
Zodpovědný řešitelIng. Adriana Knápková, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle řešeníHlavním cílem projektu je tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků, který může na základě možných přístupů dosáhnout nových vlastností pro lepší měření a řízení výkonnosti podniků. Vzájemným propojením konceptů a využitím synergických efektů bude poskytnuto efektivnější řízení klíčových měřítek výkonnosti a tím umožněno zlepšení výkonnosti podniku. Návrh modelu pro měření a výkonnosti podniků lze vidět ve třech rovinách: 1. První rovina bude vytvořena identifikováním jednotlivých konceptů a měřítek výkonnosti. 2. Druhá rovina představuje vytvoření vlastního systému řízení a měření výkonnosti podniku, kde je třeba vzít v úvahu skutečnost, zda byla do systému měření zahrnuta všechna významná měřítka. 3. Třetí rovina je spojena s posouzením systému měření a řízení výkonnosti z pohledu jeho nasazení do konkrétního podnikového prostředí.


NázevŘízení, měření a vykazování tzv. intelektuálního kapitálu ve znalostně intenzivních organizacích a jejich regionálních seskupeních č. 402/09/1964
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2009 – 2010
Zodpovědný řešitelIng. Libor Friedel, MBA, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle řešeníProjekt si klade za cíl navrhnout postup a model pro měření a vykazování intelektuálního kapitálu jako nehmotné součásti aktiv společensko-vědních fakult veřejných univerzit a vysokých škol na cestě posílení jejich orientace na výzkum a inovace (tedy tzv. druhé a třetí role vysokých škol a univerzit). Na výzkumu se bude podílet zkušený a vyvážený tým. Výsledkem výzkumu bude navržený postup a model pro měření a vykazování intelektuálního kapitálu jako nehmotné součásti aktiv zkoumaných společensko-vědních fakult. Využití tohoto modelu a metodiky v praxi pomůže zlepšit efektivnost práce s nehmotnými aktivy na fakultách a lépe je připravit na cestu přechodu k financování na základě výzkumu, vývoje a inovací, které jsou založeny v převážné míře na nehmotných aktivech vč. lidského kapitálu. Světovým přínostem bude také publikování v české „Case Study“ výzkumu v oblasti intelektuálního kapitálu, neboť jsme jednou z posledních členských zemí OECD, kde žádný relevantní výzkum v problematice IK neproběhl.


NázevOptimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem č. 402/08/H051
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2008 – 2011
Zodpovědný řešitelprof. Ing. Edvard Leader, CSc., Západočeská univerzita v Plzni
Spoluřešitelédoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., VŠB-TU Ostrava
Cíle řešeníProjekt je zaměřen na účelné propojení řady disciplín, které povede k rozšíření poznání řešitelů dílčích oblastí o účinky jejich návrhů na celkové chování virtuální firmy. Cílem je na základě modelů a optimalizačních metod identifikovat kriteriální funkce pro efektivní řízení virtuální firmy. UTB FaME zodpovídá za řešení modulu 2: Efektivita virtuálních firem a jejich členů: Každý podnikatelský subjekt transformuje vstupní faktory na výrobky nebo služby, přičemž k transformaci využívá svých tzv. hodnototvorných funkcí, které jsou součástí jeho hodnototvorného řetězce. K tomu, aby organizace dosahovala zisk, musí mít nižší náklady než její konkurent nebo musí vyrábět takovým způsobem, který vede k diferenciaci (odlišení) a tím i k získání cenové prémie. Znamená to, že musí mít specifickou přednost v jedné nebo více hodnototvorných funkcích. Je tedy zřejmé, že virtuální firma, složená z řady samostatných subjektů a jejich vybraných procesů, tvoří vlastní hodnototvorný řetězec z odpovídajících částí hodnototvorných řetězců zúčastněných subjektů. Vybereme-li do hodnototvorného řetězce virtuální firmy jiné procesy zúčastněných subjektů, bude i výsledná hodnota jiná. Základní snahou bude z hodnototvorných funkcí zúčastněných subjektů složit hodnototvorný řetězec virtuální firmy. Analýza hodnototvorného řetězce se tak stává hlavním nástrojem, jak lze identifikovat podstatné zdroje resp. činnosti pro zvyšování hodnoty výrobku nebo služby. Cílem je určit způsoby a principy tvorby hodnototvorného řetězce virtuální firmy při kriteriu maximální efektivity (maximální dosažené hodnoty) a nadefinovat kriteriální funce přínosů vzniku a účasti ve virtuální firmě.
Studenti DSP zapojení do řešení projektu na UTB FaMEIng. Miroslav Chodúr (chodur@fame.utb.cz) Ing. Petra Škodáková (skodakova@fame.utb.cz) Ing. Petr Školař (petr_skolar@centrum.cz)
Školitelé studentů DSP na UTB FaMEdoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková (pavelkova@fame.utb.cz) Ing. Adriana Knápková, Ph.D. (knapkova@fame.utb.cz)


NázevHodnocení přínosů vyspělých technologií č. 402/07/1495
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2007 – 2010
Zodpovědný řešiteldoc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., FIM Univerzita Hradec Králové
Spoluřešitelédoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle řešeníProjekt je zaměřen na problematiku efektivního využívání vyspělých technologií ve výrobních podnicích, hodnocení přínosů těchto technologií pro podnik a využití získaných poznatků pro formulaci návodů na optimalizaci řízení fungujících vyspělých technologií v podniku. Základní cíle připravovaného výzkumu spočívají v pokusu o obohacení podnikohospodářské teorie a teorie managementu o poznatky, které by umožnily identifikovat přínosy vyspělých technologií pro výkonnost a konkurenceschopnost výrobních podniků, dále pak tyto přínosy klasifikovat do určitých skupin podle jejich charakteru včetně posouzení možností hodnocení jejich velikosti z hlediska podniku. Pro jednotlivé skupiny přínosů, v míře jak to jejich charakter umožňuje, budou formulovány postupy vyjadřování, hodnocení a popřípadě přímo kvantifikace jejich velikosti. ‚Takovéto postupy budou odvozeny modifikací od obecně používaných postupů hodnocení výkonnosti podniku s tím, že se bude vycházet z analýzy specifických vlastnosti vyspělých technologií a jejich přínosů pro podnik, který se snaží uplatnit v konkurenci v rámci globální znalostní ekonomiky.


NázevMěření a řízení výkonnosti klastrů č. 402/06/1526
ZadavatelGrantová agentura ČR
WWW stránkyhttp://www.utb.cz/fame/gacr/
Doba řešení2006 – 2009
Zodpovědný řešiteldoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluřešitelédoc. Ing. Karel Skokan, Ph.D., EkF VSB TU Ostrava doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., FIM Univerzita Hradec Králové
Cíle řešeníCílem řešení projektu je navrhnout efektivní postupy pro měření a řízení výkonnosti klastrů. V rámci řešení budou analyzovány možnosti měření výkonnosti klastrů a to identifikací systému měřítek pro tyto účely využitelného a dále analyzovány možnosti efektivního řízení klastrů pomocí identifikace faktorů, které výkonnost klastrů a klastrových iniciativ významně ovlivňují. Pro řešení projektu budou využity zkušenosti existujících klastrů doma i ve světě a metody benchmarkingu a zkušenosti týmu z řešení předchozích projektů. Partneři řešeného projektu jsou odborníci na řešení problematiky výkonnosti podniků a regionálního rozvoje klastrů. V rámci řešení projektu bude uplatněna také spolupráce se zahraničními partnery z USA a UK a reprezentanty klastrů. Navržený systém bude aplikován na vybraný klastr v regionu při respektování podmínek pro klastrové iniciativy v České republice. Rozšířením výsledků prostřednictvím odborných článků, prezentací na domácích a zahraničních konferencích a knížní publikace přispěje projekt k rozvoji zatím málo teoreticky propracované problematice měření a řízení výkonnosti klastrů (ve světě i v ČR) a posílení vazeb univerzitního výzkumu a podnikatelské praxe.


NázevFaktory ovlivňující tvorbu ekonomické přidané hodnoty v plastikářském a gumárenském průmyslu č. 402/03/0555
ZadavatelGrantová agentura ČR
Doba řešení2002 – 2005
Zodpovědný řešiteldoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle řešeníCílem výzkumu je identifikovat faktory, které ovlivňují tvorbu ekonomické přidané hodnoty (EVA) u firem plastikářského a gumárenského průmyslu. EVA jako indikátor nově vytvořené hodnoty pro vlastníky firmy představuje důležité kritérium hodnocení úspěšnosti podnikových aktivit. Zdroje tvorby EVA budou identifikovány na základě porovnání firem působících v tomto sektoru v různých regionech – v České republice, ve vybraných zemích Evropské unie a v USA. Dá se předpokládat, že rozdíly ve zkoumaných regionech souvisejí zejména s úrovní technologií, managementu a finanční výkonnosti podniků. Na základě identifikace významných faktorů ovlivňujících tvorbu ekonomické přidané hodnoty budou vysloveny doporučení managementu podniků pro zlepšení výkonnosti podniků a jejich konkurenceschopnosti na domácích i mezinárodních trzích.

Výzkumné záměry


NázevVýzkum konkurenční schopností českých průmyslových výrobců CEZ:J22/98:265300021
Dílčí úkolEkonomické (hodnotové) procesy a konkurenceschopnost podniku
Doba řešení2000 – 2004
Zodpovědný řešiteldoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Cíle řešeníDlouhodobým cílem bylo formulovat zásady a východiska pro koncipování průmyslové politiky budoucího euroregionu ve vztahu ke globalizaci české ekonomiky. Vypracovat metodické materiály pro privatizované firmy k zavedení systémů modernizace podnikových procesů směřujících ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Pozornost byla zaměřena na budování informačních systémů podporujících řízení výroby, provozu a ekonomickou analýzu, projektování výrobků a organizačních změn, logistické projektování materiálových toků, plánování výroby, organizaci a měření práce, údržbu zařízení. Součástí byly související kapacitní a finanční analýzy.

Ostatní projekty


NázevVyhodnocení internacionalizačních aktivit klastrových organizací v ČR a jejich ekonomických efektů, návrh opatření na podporu nadnárodní spolupráce klastrů v rámci projektu ClusterCoop
ZadavatelMinisterstvo průmyslu a obchodu ČR
Doba řešenísrpen 2012 – listopad 2012
Řešitelský týmprof. Pavelková, Ing. Zahradník, PaedDr. Břusková, dr. Knápková, dr. Bednář, dr. Bialic
Cíle řešeníCílem projektu je zmapovat internacionalizační aktivity klastrových organizací v České republice, vyhodnotit jejich dopady na konkurenceschopnost členských subjektů včetně dalších dopadů typu zlepšení inovačního prostředí, zpracování 2-3 detailních případových studií založených na úspěšných příkladech internacionalizačních aktivit, porovnání výsledků s výsledky obdobných studií provedených v zahraničí, zpracování návrhu rámcových podmínek pro efektivní zaměření veřejné podpory internacionalizačních aktivit, identifikace možností orgánů státní správy pro podnícení spolupráce mezi klastrovými organizacemi v oblastech, kde lze předpokládat největší přidanou hodnotu. Závěry studie budou zpracovány tak, aby byly využitelné pro partnerské země projektu ClusterCoop, zejména v oblasti využití „best practices“ u vybraných případových studií a zpracování obecných závěrů a formulace konkrétních opatření na podporu a povzbuzení nadnárodní spolupráce klastrů (např. přímé granty, podpora networkingu, podpora pouze VaV projektů, nepřímá podpora apod.).

Operační programy


NázevRozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů
Doba řešení2012 – 2015
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Cíle řešeníProjekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů. Tato oblast byla definována jako klíčová oblast výzkumu na FaME UTB ve Zlíně a je definována v dlouhodobém záměru. Do týmu výzkumných a akademických pracovníků budou včleněni významní zahraniční vědci a studenti DSP. Vzdělávání a získávání odborných znalostí bude koncepčně vedeno ve spolupráci se zahraničními univerzitami formou přednášek, workshopů a stáží, jejímž účelem bude zvýšení kompentencí pro výzkum. Dalším dílčím cílem je výchova telentovaných studentů DSP, aby po skončení jejich studia zůstali v pozici vědeckovýzkumných pracovníků na FaME. Projekt bude zakončen vytvořením modelů pro měření a řízení výkonosti podniků, klastrů a regionů s ohledem na celostní pohled na danou problematiku. Výsledkem projektu budou společné odborné monografie, články v odborných časopisech s impakt faktorem, recenzovaných časopisech a aktivní účast na konferencích indexovaných v Thomson Reuters.


NázevVzdělávání v oblasti účetnictví a daní
PartnerInstitut certifikace účetních, a.s.
Doba řešení2009 – 2012
Zodpovědný řešitelUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ing. Milana Otrusinová, Ph.D.
Cíle řešeníHlavním cílem projektu je rozšíření předmětů s účetní a daňovou problematikou na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Mezi dílčí cíle projektu patří tvorba nových volitelných předmětů z účetní a daňové oblasti, vytvoření kvalitních studijních materiálů a opor, ověření ve výuce s ohledem na potřeby studentů, aktraktivní přednášky pro studenty za účasti expertů, zvyšování odbornosti akademických pracovníků prostřednictvím účastí na odborných konferencích, seminářích a školeních. Udržitelnost projektu je zajištěna vytvořenými předměty a jejich zařazením do nově akreditovaného bakalářského oboru Účetnictví a daně.


NázevModernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na Slezské univerzitě Opava
PartneřiUniverzita Tomáše Bati Zlín Občanské sdružení Trianon Český Těšín IDS Scheer ČR, a.s.
Doba řešení2006 – 2008
Zodpovědný řešitelSlezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (sikorova@opf.slu.cz) doc. Ing. Petr Sosík, CSc. (petr.sosik@fpf.slu.cz)
Cíle řešeníCílem projektu je inovace a vytvoření nových kurzů a rozšíření e-learningu s odborným zázemím v souladu s trendy informačních technologií a implementace v praxi. Jedná se o rozvoj komunikace, informovanosti, dovednosti a celkové vzdělanosti, která posiluje stabilní úroveň zaměstnanost, založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci cílových skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniku, při respektování principu udržitelného rozvoje.

FRVŠ


NázevInovace předmětu Ekonomika veřejné správy s využitím multimediálních prostředků, FRVŠ 1517/2013
Rok řešení2013
Zodpovědný řešitelIng. Eliška Pastuszková, Ph.D.
Cíle řešeníCílem projektu je komplexní inovace a modernizace předmětu Ekonomika veřejné správy s využitím multimediálních prostředků. Dílčí cíle: 1) inovace všech částí předmětu Ekonomika veřejné správy s odkazem na nejnovější vývoj veřejné správy v České republice a zahraničí (především Evropské unie); 2) inovace všech částí předmětu Ekonomika veřejné správy podle nejnovějších poznatků vědních oborů zaměřených na veřejnou ekonomii; 3) vytvoření videonahrávek všech částí okruhů předmětu Ekonomika veřejné správy a jejich poskytnutí studentům prezenční, kombinované a celoživotní formy studia prostřednictvím výukového portálu Moodle; 4) vytvoření kompletních powerpointových prezentací všech částí okruhů předmětu Ekonomika veřejné správy; 5) vytvoření případových studií s využitím konkrétních dat vybraných institucí veřejné správy; 6) vytvoření sady procvičovacích otázek, které budou studentům k dispozici v rámci výukového portálu Moodle.


NázevInovace předmětu Finanční účetnictví I s důrazem na vytvoření komplexních studijních materiálů, FRVŠ 1429/2013
Rok řešení2013
Zodpovědný řešitelIng. Karel Šteker, Ph.D.
Cíle řešeníHlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnit výuku v bakalářském studijním programu prostřednictvím vytvoření komplexních studijních materiálů k předmětu Finanční účetnictví I. Dílčí cíle jsou: 1) inovace sylabu předmětu Finanční účetnictví I určeného pro jednosemestrální výuku v bakalářském stupni studia studentů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně; 2) vytvoření studijních materiálů pro studenty s důrazem na praktickou aplikaci učiva a současný stav dané problematiky; 3) vytvoření vzdělávacích opor pro vyučující tohoto předmětu; 4) ověření využitelnosti a účinnosti inovace předmětu u studentů formou dotazníkového šetření.

NázevInovace studijního předmětu Veřejné finance prostřednictvím intenzivního kurzu Public Budgeting vedeného zahraničním lektorem, FRVŠ 1735/2008
Rok řešení2008
Zodpovědný řešitelIng. Eliška Pastuszková
Cíle řešeníCíle řešení: 1. Uspořádání intenzivního kurzu na téma „Public Budgeting“ v rámci předmětu Veřejné finance pro studenty 4. ročníku oboru Finance a studenty 3. ročníku oboru Veřejná správa a regionální rozvoj vedeného Kennethem A. Krizem, odborníkem z University of Nebraska at Omaha. 2. Uspořádání dvou přednášek na téma „Public Budgeting – the main aspects“ a „System of Public Finance in the USA“ pro studenty všech oborů zajišťovaných Fakultou managementu a ekonomiky a pro pedagogy FaME, vedeného Kenethem A. Krizem, profesorem University of Nebraska at Omaha. 3. Začlenění poznatků z kurzu do výuky předmětu Veřejné finance, a to jak v rámci magisterského, tak bakalářského studia.

NázevNový předmět Hospodaření nepodnikatelských organizací, FRVŠ 1171/2008
Rok řešení2008
Zodpovědný řešitelIng. Milana Otrusinová
Cíle řešeníCílem řešení projektu je: 1. Vyvoření obsahu přednášek a cvičení předmětu Hospodaření nepodnikatelských organizací. 2. Vytvoření PowerPoint prezentací jednotlivých přednášek. 3. Vytvoření skript. 4. Vytvoření e-learningového kurzu pro distanční studium.

NázevPraktické aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, FRVŠ 1856/2007
Rok řešení2007
Zodpovědný řešitelIng. Eva Hýblová, Ph.D.
SpoluřešitelIng. Marie Paseková, Ph.D.
Cíle řešeníCílem řešení projektu je: 1. Aktualizovat a rozšířit obsah výuky. 2. Vytvořit nové studijní materiály a sbírku příkladů. 3. Vytvořit výukový program pro testování a ověření zpětné vazby. 4. Ověřit využitelnost a účinnost inovace předmětů u studentů.

NázevInovace výuky problematiky Daní a daňové soustavy, FRVŠ 2714/2007
Rok řešení2007
Zodpovědný řešitelMgr. Eva Kolářová, Ph.D.
Cíle řešeníCílem řešení projektu je: 1. Vyvoření podrobné náplně rozšířeného předmětu Daně. 2. Vytvoření přednášek pro předmět Daně ve formě PowerPoint prezentací. 3. Vytvoření skript pro jednotlivé daně. 4. Vytvoření cvičebnice. 5. Rozšíření e-learningového kurzu pro distanční studium.

NázevInovace předmětu Manažerské účetnictví s důrazem na vytvoření komplexních studijních materiálů, FRVŠ 2242/2007
Rok řešení2007
Zodpovědný řešitelIng. Eva Jirčíková
Cíle řešeníHlavním cílem tohoto projektu je zkvalitnit výuku v bakalářském studijním programu prostřednictvím inovace osnovy a vytvořením nových studijních materiálů k předmětu Manažerské účetnictví. Dílčí cíle jsou: 1. Inovace sylabů předmětu Manažerské účetnictví určených pro jednosemestrální výuku v bakalářském stupni studia studentů FaME. 2. Vytvoření studijních materiálů umožňující interaktivní formu výuky a samostudium. 3. Vytvoření multimediální opory pro vyučující předmětu ve formě prezentací využitelných při výuce v seminářích.

NázevInovace předmětu Oceňování podniku s důrazem na praktickou aplikaci, FRVŠ 3100/2006
Rok řešení2006
Zodpovědný řešitelIng. Daniel Remeš
Cíle řešeníCílem řešení projektu je: 1. Vytvoření studijní opory v podobě metodiky pro zpracování samostatné práce – Ocenění podniku (využitelné pro studium v prezenční a zejména v kombinované formě) 2. Vytvoření vzorové případové studie ocenění podniku s využitím softwaru STRATEX a EVALENT.

NázevInovace předmětu Finance podniku, FRVŠ 3602/2005
Rok řešení2005
Zodpovědný řešitelIng. Adriana Knápková, Ph.D.
Cíle řešeníCílem řešení projektu bylo zkvalitnit výuku předmětu Finance podniku v magisterském studijním programu prostřednictvím: 1. Vytvoření učebního textu pro předmět Finance podniku. 2. Vytvoření přednášek pro předmět Finance podniku ve formě PowerPoint prezentací. 3. Vytvoření sbírky příkladů a případových studií pro předmět Finance podniku. 4. Vytvoření sady testových otázek.

NázevTvorba a využití multimedializace pro kurz Finanční účetnictví (ISM32571)
Rok řešení2003
Zodpovědný řešitelIng. Marie Paseková
SpoluřešitelIng. Eva Hýblová
Cíle řešení1. Vytvoření multimediální prezentace v kurzu Finanční účetnictví. 2. Najít a ověřit vhodnou techniku a formu přípravy multimediálních prezentací. 3. Možnost racionalizace výuky v prezenčním studiu. 4. Zabezpečení učebních podpor pro kombinovanou formu studia. 5. Ověřit využitelnost a účinnost vytvořené prezentace.

NázevTvorba a využití multimediálních CD pro kurz Základy účetnictví č. 3/2002
Rok řešení2002
Zodpovědný řešitelIng. Eva Hýblová
SpoluřešitelIng. Marie Paseková
Cíle řešeníZpracovat multimediální výukový program pro vybranou části kurzu „Základy účetnictví“ v členění na část výukovou a testovou.

NázevPříprava kurzu Mezinárodní finance a jeho harmonizace s kurzy v zemích EU č. 0129
Rok řešení2001
Zodpovědný řešiteldoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Spoluřešiteldoc. Ing. Miloš Kráľ, CSc.
Cíle řešeníCílem řešení bylo navrhnout obsahovou náplň a metodiku výuky včetně metodických pomůcek v souladu se standardy používanými na kvalitních univerzitách států EU.

NázevTýmová práce studentů při řešení problematiky finančních toků podniku č.1476/00
Rok řešení2000
Zodpovědný řešiteldoc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Cíle řešeníCílem projektu bylo zapojit studenty denního studia do týmové práce na řešení aktuální problematiky – plánování a řízení finančních toků v podnikové sféře. Problematika byla řešena v rámci jednoho podniku jednotlivými studenty z různých pohledů včetně softwarové podpory zabezpečené studenty, v týmu pak byly vypracovány závěry a doporučení podniku. Dalším cílem bylo kromě získání širších teoretických znalostí a jejich ověření v praxi také naučit studenty pracovat v týmu. Výsledky projektu byly zpracovány ve formě případové studie.

Fakulty a součásti

Zavřít