Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

Jednací řád Rady CAEV

 1. Rada CAEV je poradním orgánem děkana FaME.
 2. Radu CAEV tvoří vybraní akademičtí pracovníci Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zástupce Krajského úřadu a nejméně tři významní představitelé podnikové praxe.
 3. Členy Rady CAEV jmenuje a odvolává děkan FaME na základě jejich souhlasného stanoviska.
 4. Za členství v Radě CAEV nenáleží jejím členům finanční odměna.
 5. Ukončení členství v Radě CAEV je možné na základě vlastní žádosti člena nebo na základě rozhodnutí děkana FaME.
 6. Jednání Rady CAEV svolává a řídí příslušný proděkan FaME, do jehož kompetence řízení CAEV spadá, podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 7. Rada CAEV se vyjadřuje ke strategii rozvoje CAEV, zejména pokud jde o:
  • a. Podporu studijní a vědecko-výzkumné činnosti FaME
  • b. aktuální potřeby podniků a organizací
  • c. světové trendy rozvoje vědy v oblasti ekonomiky a managementu.
 8. Členové Rady CAEV, v rámci svých možností a kompetencí, podporují činnost CAEV zejména tím, že:
  • a. Vyhledávají možnosti a příležitosti pro rozvoj CAEV
  • b. navrhují vhodné partnery a spolupracovníky CAEV
  • c. informují CAEV o aktuálních trendech výzkumu v oblasti ekonomiky a managementu
  • d. propagují CAEV a šíří jeho dobré jméno.
 9. Rada CAEV v rámci svých kompetencí přispívá k rozvoji spolupráce s podnikovou a veřejnou sférou a rozvoji doplňkové činnosti FaME.
 10. Rozhodování Rady CAEV je veřejné a děje se prostou většinou přítomných členů.

Fakulty a součásti

Zavřít