Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva

Věda a výzkum

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva řešil nebo v současné době řeší následující grantové projekty, strategické, koncepční či analytické dokumenty a odborné studie:

Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019–2023

Tým pracovníků Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva pod vedením RNDr. Pavla Bednáře, Ph.D., ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a společností Economic impacT v.o.s., zpracoval Střednědobý plán rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm pro období 2019-2023, který navazuje na dokument Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě do roku 2023. Střednědobý plán se ve své úvodní části zabývá představením současných trendů v rozvoji muzeí v přírodě s důrazem na jejich využití v podmínkách muzea, dále pak předložením vazeb plánu na vnější systémové/odborné prostředí, a v neposlední řadě i využitím sociálních médií pro rozvoj muzea v kontextu místního kreativního ekosystému. Analytická část obsahuje hodnocení naplnění ukazatelů předchozího střednědobého plánu, prokazuje ekonomické dopady výdajů návštěvníků muzea na vnější prostředí, tj. region a ČR, a též podává SWOT analýzu jeho rozvoje. Závěrečná součást plánu je tvořena návrhovou částí, která stanovuje cíle a opatření pro další rozvoj muzea v období 2019-2023 s důrazem na péči a prezentaci lidové architektury.

Projekt Technologické agentury České republiky č. TD03000370 s názvem Metodika na podporu tvorby, aktualizace a hodnocení školních vzdělávacích programů v počátečním vzdělávání v souladu s dobrou praxí strategického plánování

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně řešil v letech 2016-2017 projekt aplikovaného výzkumu, podpořený Technologickou agenturou České republiky (TAČR), jehož cílem bylo vytvořit certifikovanou metodiku na podporu tvorby, aktualizace a hodnocení školních vzdělávacích programů (ŠVP) v počátečním vzdělávání, a to v souladu s principy dobré praxe strategického plánování. Výsledná metodika byla certifikována Českou školní inspekcí a bude využita jako nástroj při tvorbě a modifikaci těchto strategických dokumentů v oblasti primárního a sekundárního vzdělávání.

TACR_TD03000370_Certifikovana_metodika

Koncepce rozvoje místní kultury Zlínského kraje na léta 2014-2024 (Zlínský kraj)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením RNDr. Pavla Bednáře, Ph.D. dokončil v prosinci 2014 práce na zpracování Koncepce rozvoje místní kultury Zlínského kraje na léta 2014-2024. V rámci zpracování tohoto dokumentu byla provedena aktualizace databáze aktérů a akcí místní kultury s následnou analýzou, která odhalila silné a slabé lokality v kraji. Dále byl zpracován rozbor financování místní kultury z prostředků obcí a Fondu kultury Zlínského kraje včetně příkladů dobré praxe. Na tomto základě byly určeny vize, cíle a priority rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji spolu s návrhy na nastavení finanční podpory, vazeb mezi aktéry a propagace ve vztahu k cestovnímu ruchu.

Analýza možností společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. při podpoře řešení závazků zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem (Zlínský kraj)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením doc. RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. zpracoval na přelomu let 2013 a 2014 pro Zlínský kraj Analýzu možností společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. při podpoře řešení závazků zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem. Hlavním účelem této analýzy bylo rámcově prozkoumat a souhrnnou formou prezentovat veškeré důležité souvislosti vztahující se k možnostem řešení závazků, které nemocnicím založeným Zlínským krajem vznikají z obchodního styku při nákupu léčiv, krve a zdravotnického materiálu, s využitím principů tzv. faktoringu.

Projekt Sociální služby bez hranic

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně přispěla jako jeden z partnerů k realizaci projektu s názvem Sociální služby bez hranic, který byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce SR – ČR. Projekt byl realizován na konci roku 2013 a začátku roku 2014. Hlavním výstupem projektu je analytická studie, která se zabývá vybranými otázkami zajištění a poskytování sociálních služeb se zaměřením na česko-slovenské příhraničí.

Model hodnocení podnikatelských zón ve vazbě na lokalizaci podnikatelských subjektů  v modelovém území mikroregionu Ostravska (IGA UTB)

Od roku 2014 je tým pracovníků Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva řešitelem projektu s názvem Model hodnocení podnikatelských zón ve vazbě na lokalizaci podnikatelských subjektů v modelovém území mikroregionu Ostravska. Projekt je financován z Interní grantové agentury Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeho cílem je vytvoření modelu hodnocení podnikatelských zón ve vazbě na lokalizaci podnikatelských subjektů a ověření možností jeho využití na příkladu modelového území mikroregionu Ostravska. Projekt tak navazuje na další odbornou činnost akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky na Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva.

Modely hodnocení vlivů lokalizačních faktorů na rozvoj území jako součást konceptu Territorial Impact Assessment (RO UTB)

Tým pracovníků Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně řeší v období let 2014 a 2015 grantový projekt s názvem „ Modely hodnocení vlivů lokalizačních faktorů na rozvoj území jako součást konceptu Territorial Impact Assessment“. V rámci grantového projektu je hodnocen význam lokalizačních faktorů jako determinantů vybraných ukazatelů rozvoje území. Získané poznatky jsou dále zahrnuty do návrhu modelů Territorial Impact Assessment (TIA).

Strategie rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do roku 2023 (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením doc. RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. zpracoval v roce 2013 Strategii rozvoje Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP) do roku 2023. Strategický dokument se zabývá vývojem v marketingu muzeí s důrazem na VMP, dále také analyzuje vnitřní prostředí instituce a rozvojové problémy. Návrhová část Strategie obsahuje vizi, cíle a opatření pro další rozvoj VMP a návrh Střednědobého plánu rozvoje VMP, v rámci kterého jsou podrobněji rozpracována opatření pro léta 2014 – 2018.

Analýza současných systémů pro sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání II (Česká školní inspekce)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením doc. RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. zpracoval v průběhu roku 2013 analýzu kvality a efektivity ve vzdělávání na základě porovnání přístupů v různých zemích OECD. Na základě výsledků této analýzy byla navržena komplexní koncepce hodnocení kvality a efektivity vzdělávání v České republice, a to včetně analýzy proveditelnosti.

Analýza služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji (Zlínský kraj)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. zpracoval v průběhu roku 2012 Analýzu služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji. V rámci prací byla zejména provedena podrobná analýza sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji a vypracován návrh dalšího postupu při řešení efektivní a dostupné sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji.

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji (Zlínský kraj)

Na začátku roku 2012 spolupracovali vybraní pracovníci Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na definování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji. Dokument obsahuje analytickou část, v rámci které jsou rozebrány koncepční a analytické dokumenty z této tematické oblasti, legislativa, tradice sportu na území kraje, vývoj trendů, organizace sportu v České republice, kompetence jednotlivých stupňů veřejné správy, financování sportu v České republice či tělovýchova a sport v rámci Zlínského kraje. Na základě hlavních závěrů provedených analýz byla stanovena návrhová část rozvoje do roku 2020.

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 (Statutární město Zlín)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. zpracoval v letech 2011 až 2012 pro statutární město Zlín nový základní strategický rozvojový dokument s názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020 – ZLÍN 2020. Cílem dokumentu je poskytnout základní strategický rámec pro směřování dalšího rozvoje města Zlína ve střednědobém časovém horizontu. Při zpracování dokumentu bylo využito širokého partnerského přístupu různorodých aktérů rozvoje území města.

Strategie rozvoje marketingu a propagace příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje 2012-2016 (Zlínský kraj)

Tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. dokončil v srpnu 2011 práce na zpracování Strategie rozvoje marketingu a propagace příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje 2012-2016. V rámci zpracování tohoto dokumentu byla mimo jiné provedena srovnávací analýza příspěvkových organizací Zlínského kraje s institucemi podobného typu, analýza vlastních příspěvkových organizací Zlínského kraje či analýza návštěvníků těchto institucí. Poznatky těchto analýz následně vyústily do návrhu strategických opatření zaměřených na rozvoj marketingu těchto institucí.

Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji (Zlínský kraj)

V letech 2010 až 2012 byl tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva pod vedením ředitele Ústavu RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. řešitelem projektu s názvem Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji. Cílem projektu bylo vypracovat nový koncepční dokument, který by komplexně řešil problematiku rozvoje zdravotnických služeb ve Zlínském kraji. Nedílnou součástí dokumentu je rovněž návrh dalšího směřování rozvoje krajem založených nemocnic. Finální verze koncepce byla Zlínskému kraji předložena v březnu 2012. Na zpracování koncepce Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva úzce spolupracoval s řadou odborníků lékařských, ekonomických, právních a dalších oborů.

Analýza konvergenčního cíle kohezní politiky v České republice v programovém období 2007-2013 (IGA UTB)

V roce 2011 byl tým Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva pod vedením ředitele Ústavu RNDr. Oldřicha Hájka, Ph.D. řešitelem projektu s názvem Analýza konvergenčního cíle kohezní politiky v České republice v programovém období 2007-2013. Projekt byl financován z Interní grantové agentury Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeho cílem bylo posoudit naplňování jednoho z hlavních cílů kohezní politiky – územní konvergence – a to na příkladu České republiky v programovém období 2007 – 2013. Do řešení projektu byli vedle akademických pracovníků ústavu zapojeni také studenti doktorského a magisterského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Analýza rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2011 (Statutární město Zlín)

Analýza rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2011 byla zpracována týmem Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva ve složení Dr. Hájek, Ing. Grebeníček, Dr. Novosák a Dr. Bednář na počátku roku 2011. Analýza byla zaměřena zejména na výdajovou stránku aktuálního rozpočtu statutárního města Zlína na rok 2011. Hlavním cílem analýzy bylo stanovit návrh doporučení pro možné krácení vybraných rozpočtových výdajů v roce 2011 i v letech dalších. Zpracovaný dokument obsahuje návrh možných opatření ke krácení rozpočtových výdajů, a to jak na základě analýzy hlavních skupin příjmů a výdajů rozpočtu (tzv. „makropohled“), tak i analýzy rozpočtů jednotlivých odborů Magistrátu města Zlína (tzv. „mikropohled“). V rámci analýzy jsou uvedeny také návrhy systémových opatření k celkovému zlepšení procesu rozpočtování města.

Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2009-2013 (Zlínský kraj)

Odborná studie financovaná Zlínským krajem byla pracovníky Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva zpracována v období 2007 – 2008. Studie se zaměřila na zmapování stavu místní kultury v modelovém území Zlínského kraje s následným návrhem opatření k rozvoji místní kultury v území. V rámci projektu bylo rovněž provedeno dotazníkové šetření názorů aktérů místní kultury a to jak na úrovni jednotlivých spolků, tak na úrovni institucí veřejné správy. Výstupem studie je Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2009 – 2013, která obsahuje mimo jiné následující prvky: 1. Zmapování aktérů místní kultury na území Zlínského kraje, 2. Zmapování akcí místní kultury na území Zlínského kraje, 3. Identifikace hlavních problémů, s nimiž se aktéři místní kultury na území Zlínského kraje potýkají, 4. Návrh optimalizace výdajů na financování místní kultury ve Zlínském kraji, 5. Návrh zvýšení zapojení aktérů a akcí místní kultury do aktivit cestovního ruchu, 6. Návrh zvýšení podpory aktérů v oblasti místní kultury.

Grantový projekt WB 32/04 Dopravní obslužnost a technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji (Ministerstvo pro místní rozvoj)

Grantový projekt financovaný Ministerstvem pro místní rozvoj probíhal v období let 2004 – 2006 pod vedením prof. RNDr. René Wokouna, CSc. Projekt se zaměřil na řešení otázek dopravní obslužnosti ve vztahu k dílčím faktorům dopravní obslužnost. V rámci projektu byla provedena specifická analýza dopravní obslužnosti v modelových územích Zlínského kraje a jihozápadních Čech s následnou formulací závěrů a doporučení. Výstupy z projektu jsou případným zájemcům k dispozici v rámci monografie WOKOUN, R. a kol. Závěrečné výstupy z grantového projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a dopravní technologie ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 420 s.

Grantový projekt VA 20042004003 Optimalizace právního a ekonomického prostředí pro rozvoj zvýšení efektivnosti výkonu územní veřejné správy (Ministerstvo vnitra)

Grantový projekt financovaný Ministerstvem vnitra probíhal v roce 2004 ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Projekt se zaměřil na řešení otázek organizace veřejné správy ve vztahu k ovlivňujícím dílčím faktorům, zejména pak sídelní struktuře a ekonomickým a právním souvislostem. Na tomto základě pak byl navržen model optimální územní struktury pro výkon veřejné správy v České republice se speciálním zaměřením pro kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

Fakulty a součásti

Zavřít