Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav statistiky a kvantitativních metod

Věda a výzkum

Celoústavní tvůrčí činnosti

 • projekt CZ.1.07/2.2.00/07.0361 (OP VK, oblast podpory 2.2) – Inovace navazujících magisterských studijních programů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
 • projekt podávaný do OP VK, oblast podpory 2.3 – Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
 • cenová nabídka veřejné zakázky malého rozsahu – Studie proveditelnosti projektu PIVO (Podpora individuálního vzdělávání občanů)
 • odborná publikace „Welness v ČR“ pro projekt OP RLZ – MMR „Event marketing v cestovním ruchu“ – cenová nabídka

Mgr. Alena Kolčavová, Ph.D.

 • manažerka projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0361 Inovace navazujících magisterských studijních programů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce
 • řešitelka decentralizovaného rozvojového projektu č. 17/11 (7/b) – Projekt práce s nadanými studenty (2009)

doc. Ing. Petr Klímek, Ph.D.

 • řešení projektu IGA/73/FaME/10/D – Rozvoj využívání matematicko-statistických metod v řízení kvality (2010)
 • participace na projektu OP VK – KLIN – CZ.1.07/2.2.00/15.0104 – Inovace klíčových předmětů bakalářských a magisterských studijních programů na FaME UTB ve Zlíně
 • dílčí výzkumná zpráva Výzkum možnosti využití IS a IT pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku za období 2003 (MSM 265300021: Výzkum konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců)
 • participace na projektu pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • spoluřešitel TAČR Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol s ohledem na parametrizaci jejich dalšího studia a trh práce (2014-2015),
 • spoluřešitel RO Efektivnost zdravotních systémů a sítí zdravotnických organizací (2015-2016),
 • spoluřešitel RO Zvyšování výkonnosti a produktivity podnikových procesů s využitím informačních technologií vč. business inteligence v propojení na tvorbu štíhlých podnikových procesů (2015-2016)

Ing. Lubor Homolka, Ph.D.

 • účast na projektu GA ČR 16-25536S Metodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech (2017 – dosud)
 • účast na projektu GA402/09/1739 – Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků (2009-2011)
 • účast na projektu GA402/09/0225 – Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti (2009-2011)
 • účast na projektu OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/07.0358 – Inovace předmětů zaměřených na finanční řízení podniku s důrazem na aplikaci praktických postupů, poznatků a nástrojů
 • Projekt Grantové agentury ČR GA16-25536S – Metodika tvorby modelu predikce sektorové a podnikové výkonnosti v makroekonomických souvislostech
 • Operační program CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002459 – Zavedení doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství
 • RO/2018/10 – Identifikace rizik a jejich vliv na sektorovou a podnikovou inovační finanční výkonnost, management rizik v digitální ekonomice.
 • RO/2018/11 – Změna ekonomického paradigma digitální Ekonomiky 4.0

Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

 • Participace na RVO projektu Smart governance a aplikace principů 3E ve veřejných politikách (RO/2018/12)
 • Participace na RVO projektu Kvalita účetních informací a její vliv na výkonnost firem (RO/2018/05)
 • Participace na RVO projektu Evaluace vybraných cílů veřejných politik v kontextu udržitelného rozvoje a měření výkonnosti regionů (RO/2016/08)
 • Participace na projektu Inovace výuky regionálního rozvoje (CZ.1.07/2.2.00/28.0012)
 • Participace na projektu Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně (CZ.1.07/2.2.00/15.0366)
 • Participace na projektu Inovace klíčových předmětů bakalářských a magisterských studijních programů na FAME UTB ve Zlíně (CZ.1.07/2.2.00/15.0104)
 • Participace na projektu Inovace navazujících magisterských studijních programů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0361)
 • Lektorka přípravného kurzu Informační technologie při Institutu Svazu účetních, a.s. (systém certifikace a vzdělávání účetních)

Ing. et Ing. Martin Kovářík, Ph.D.

 • Účast na projektu Inovace v NMgr. na FaME UTB, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0361 (září – prosinec 2009)
 • Statistická analýza pro porovnání diagnostických metod pro detekci rakoviny plic (Plicní oddělení – Baťova nemocnice Zlín)
 • Posouzení 2 metod při zátěžovém vyšetření průdušek: oscilometrická metoda x konvenční metoda (Baťova nemocnice Zlín)
 • Analýza výkonnosti týmů, poruchovosti strojů a analýza poruch za měsíce srpen, září, říjen v podniku Barum Continental, s.r.o.
 • Spolupráce na projektu „Snížení scrapu 1-4 na CVT“ ve společnosti Barum Continental, s.r.o.
 • Analýza srovnání teoretické a praktické stránky designerského prostředí z dotazníkového šetření – externí spolupráce (Fakultu multimediálních komunikací)
 • Participace na projektu pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • IGA (Interní Grantová Agentura) – projekt č. IGA/73/FaME/10/D, Rozvoj využívání matematicko-statistických metod v řízení kvality. Datum konání: prosinec 2009 – prosinec 2010
 • Spolupráce na projektu Zpráva o vypracování obsahové náplně na zajištění dat a informací pro ministerstvo zdravotnictví
 • Projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0147 – „Měření Výkonnosti“, pozice: Vědec – člen týmu. Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu měření a řízení výkonnosti podniků, klastrů a regionů.
 • GA ČR, 407/12/0821 – Vytvoření českého nástroje pro měření akademických tacitních znalostí. Člen řešitelského týmu: červenec 2013 – září 2014.
 • Vnitřní soutěž v rámci Institucionálního programu – IP 2014, Zlepšení statistických znalostí akademických pracovníků pro zkvalitnění vědecko-výzkumných výstupů a kvalifikačních prací, FAME1A/2014, Tematický okruh: B, Specifikace: d.
 • Matošková, Jana(43); Crhová, Zuzana(26); Benyahya, Petra(16); Gregar, Aleš(5); Tomancová, Lucie(5); Kovářík, Martin(5). VaV-IP-RO 07-Matošková. 2016
 • Tuček, David(15); Pivodová, Pavlína(7); Hamplová, Barbora(7); Jurásek, Martin(6); Kovářík, Martin(7); Konečný, Jaromír(13); Prauzek, Michal(5); Vyskotová, Jana(7); Javůrek, Filip(6); Pektor, Radim(8); Glogar, Ladislav(10); Kovalčík, Dominik(9). Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže. 2016, JB – Senzory, čidla, měření a regulace
 • RVO Pavelková, Drahomíra; Identifikace rizik a jejich vlivu na sektorovou a podnikovou inovační a finanční výkonnost v podmínkách digitální ekonomiky

Ing. Ján Dvorský, Ph.D.

 • RO FAME UTB 2016/02 (Spoluriešiteľ): Business environment for SMEs: Quality determinants and business risks (Podnikatelské prostředí MSP: determinanty kvality a podnikatelská rizik.
 • Grand agency of Ministry of Education, science research and sport of the Slovak Republic VEGA 1/0560/16 (Spoluriešiteľ): Risk management of SMEs in Slovakia for the prevention of corporate crises (Manažment rizík malých a stredných podnikov na Slovensku ako prevencia podnikových kríz).
 • Grantová agentura Akademické aliance GAAA 1_2/2016 (Hlavný riešiteľ): Komparace preferencí vysokoškolských studentů mezi ČR a SR v jejich profesionálním životě a sklon k podnikání.
 • Operační výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Strategický projekt UTB vě Zlíně reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002204
 • INTEREG V-A SK/CZ/2018/06 (Spoluriešiteľ): Integrácia a kooperácia podnikov s vysokými školami za účelom zvyšovania ich výkonnosti a konkurencieschopnosti prostredníctvom investovania do procesu riadenia rizík
 • GA 19-23149S (Hlavný riešiteľ): Model významnosti faktorů kvality podnikatelského prostředí malých a středních firem
 • TAČR TL01000011 (Spoluriešiteľ): Referenční model rozvoje regionálního podnikatelského prostředí za užití přístupů štíhlého managementu

Ing. Tomáš Urbánek

 • IGA/CebiaTech/2015/034 Vývoj webové aplikace podporující princip RAD pro sběr dat a výzkum metody odhadování časové náročnosti softwarových projektů pomocí analytického programování
 • IGA/CebiaTech/2017/004 Metody výpočetní inteligence s aplikacemi
 • IGA/FAI/2016/035 Kalibrace MEMS senzorů
 • IGA/FAI/2017/007 Sensor fusion
 • TAČR TJ01000142 (spoluřešitel) Individuální zdravé obouvání

Fakulty a součásti

Zavřít