UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Navazující magisterské studium

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA 2019/2020

Přihláška spuštěna od 1.6. do 15.7.2019 na odkaze: eprihlaska.utb.cz.

V případě, že bude naplněna kapacita některého oboru, může děkan FaME zrušit pro tento obor druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o tom budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek FaME.

Uchazeči do prezenční a kombinované formy studia těchto  magisterských studijních programů, které navazují na bakalářské studium:

 • N6202, oborů Finance, Finance se specializací Finanční kontrola, Veřejná správa a regionální rozvoj
 • N6208 oborů Management a marketing, Management a marketing se specializací Design management, Podniková ekonomika a Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu
 • N6209, obor Průmyslové inženýrství 

Přijímací zkouška konaná dne 5. 6. 2019 (1. kolo) nebo 7. 8. 2019 (2. kolo), kterou organizuje FaME a to z oblastí:

 • Mikroekonomie
 • Makroekonomie

Pro studijní program N6208 Ekonomika a management, obor Management ve zdravotnictví v kombinované formě studia je třeba vykonat 4. 6. 2019 (1. kolo) nebo 7. 8. 2019 (2. kolo) přijímací zkoušku, kterou organizuje FaME a to z oblastí:

 • Ekonomie
 • Manažerská psychologie
 • Management
 • Zdravotnictví
 • Ošetřovatelství.

Písemný test trvá 60 minut. Uchazeč může získat celkem maximálně 40 bodů. Hodnocení testů v komisích probíhá vždy anonymně.

FaME promíjí vykonání přijímací zkoušky do prezenční a kombinované formy studia vybraným studentům, kteří absolvovali bakalářské studijní programy (dále jen „BSP“) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě managementu a ekonomiky, kteří si podali přihlášku do navazujících magisterských studijních programů ve stanoveném termínu a řádně ukončili studium v roce 2019.

O přijetí bez přijímací zkoušky rozhodne pořadí podle váženého studijního průměru v BSP, který bude stanoven hlavní přijímací komisí do konce srpna 2019.

Přijímací zkoušku lze prominout úspěšným absolventům bakalářského studijního programu European Business na Huddersfield University Business School ve Velké Británii na základě Agreement of Cooperation between Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics and Huddersfield University Business School a úspěšným absolventům CŽV v rámci akreditovaných magisterských studijních programů na základě podmínek uvedených v Rozhodnutí děkana zveřejněném do 31. 3. 2019.

V případě, že bude naplněna kapacita některého oboru, může děkan FaME zrušit pro tento obor druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o tom budou zveřejněny na webu FaME.

 

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU: do 15.7.2019
Stačí následovat postup na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku. Uchazeči ke studiu na FaME se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním (studenti se specifickými potřebami) mohou žádat o zohlednění svých specifických potřeb při přijímacím řízení.

2. ZKRÁCENOU VERZI PŘIHLÁŠKY ODEŠLETE POŠTOU
do 19. 7. 2019 (2. kolo) doporučeně na adresu:

Fakulta managementu a ekonomiky
studijní oddělení
Mostní 5139
760 01 Zlín
Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Poplatek za přijímací řízení ve výši 520,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet:

 • Komerční banka Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 5903602990
 • specifický symbol: vygenerované oborové číslo z e-přihlášky
 • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
 • tento poplatek se v žádném případě nevrací.


Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na emailu studium@fame.utb.cz.
Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Uchazeči, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, obdrží e-mailem, který uvedli v přihlášce, informaci o tom, že jsou navrženi k přijetí a zároveň budou pozváni k zápisu. Tam také přinesou úředně ověřenou kopii diplomu.
Uchazeči, kteří nevyhoví podmínkám přijímacího řízení, obdrží dopis do vlastních rukou s informací o nepřijetí ke studiu. Mají pak 30denní lhůtu na odvolání.
Nahoru

KDY SE MOHU ZAPSAT KE STUDIU?

Termíny zápisů obdrží uchazeči společně s návrhem na přijetí na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Na základě ověřené plné moci může být proveden zápis do studia i třetí osobou.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fame.utb.cz nebo telefonicky na 576 032 352.

SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 • SD 07/2018
  Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/20
 • SD 02/2019
  Dodatek k podmínkám pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/20

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti