Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Studijní program: P0412D050010 Finance
Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management
Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství
Studijní program: P1015D050014 Ekonomika cestovního ruchu

Studijní program: P0412D050010 Finance

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0412D050010 Finance pro akademický rok 2024/2025.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Současný a budoucí vývoj kryptoměn a jejich vliv na měnovou politiku a mezinárodní platby prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Súčasnosť a budúcnosť digitálních mien prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Súčasnosť a budúcnosť digitálních mien centrálních bánk prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Proces de-dolárizácie a jeho vplyv na medzinárodné menové vzťahy prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Vliv daňových nástrojů na investiční a finanční chování podniků ve vybraných zemích doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Daňové a odvodové zatížení práce doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Stimuly daňových politik a firemní filantropie doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Daňové úlevy a jejich účinnost v kontextu daně z příjmů doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Daň z nemovitých věcí a fiskální autonomie obcí doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Měření a řízení finanční výkonnosti v malých a středních podnicích doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Měření a řízení finanční výkonnosti v podnikových sítích doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízení doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Moderní přístupy řízení nákladů doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Možnosti a meze použití IFRS doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Insolvenční řízení z pohledu účetnictví a daní doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Kvalita účetních informací doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Řízení rizika účetních chyb a podvodů doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Trendy v měření a řízení výkonnosti podniku prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Inovace a výkonnost finančních institucí v období rozvoje FinTech prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Riziko a investiční rozhodování v podmínkách Průmyslu 4.0 prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Finanční technologie v řízení firemních financí prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Rozpočetnictví a měření výkonnosti v rozvíjejících se ekonomikách prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Kalkulace nákladů výkonů v hybridních organizacích prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Vliv systémů odpovědnostního účetnictví na chování organizace prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Vývojové tendence systémů rozpočetnictví a měření výkonosti a jejich transformace prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Behaviorální aspekty v manažerském účetnictví prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Kvalitativní ukazatele v měření výkonnosti doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Řízení a měření výkonnosti v kontextu Průmyslu 4.0 doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Moderní systémy měření výkonnosti v nevýrobní sféře doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Corporate Social Responsibility and Financial Performance prof. Yuriy Bilan, Ph.D.
Entrepreneurship and Sustainability Issues prof. Yuriy Bilan, Ph.D.
Nekonvenční měnová politika v zemích vyspělého světa po roce 2008 Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Podstata stávajícího měnového systému elastických peněz a návrhy na jeho reformu Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Cílování inflace v České republice a ve světě Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Postkeynesiánství, neokeynesiánství, monetarismus, nová klasická ekonomie, neorakouská škola a jejich dopad na teorii a praxi měnové politiky Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Měnová politika a transformační procesy na trhu práce Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Instrumentárium centrální banky a jeho proměny v čase Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Inovativní finanční nástroje a virtuální aktiva jako nové investiční příležitosti doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Daňové a finanční aspekty sdílené ekonomiky doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Digitální transformace finančních technologií doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Nástroje Evropské unie k obnovení a udržení fiskální disciplíny prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.,
Analýza rozpočtu vybraného územního samosprávného celku ve vývoji rozpočtového určení daní prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.,
Evaluace dopadů vybraných veřejných politik doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0413D050012 Ekonomika a management v ak. roce 2024/2025.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobců doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Aplikace principů Baťovy soustavy řízení v současných podmínkách doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Řízení kvality ve zdravotnických a sociálních organizacích s využitím metod průmyslového inženýrství doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktu doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace na základě rozvoje kvalitního partnerství organizací doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvality doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Význam produktových a procesních inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti organizace doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Inovace systémů řízení kvality, zaměřené např. na řízení psychosociálních rizik, včetně jejich dopadu na výkonnost firem doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Globalizační vlivy měnící trh práce pro nastupující generace doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Evaluace role vzdělání na českém trhu práce doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Mikroekonomické aspekty vývoje podniku v závislosti na vývoji vybraných ekonomických ukazatelů doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Manažerská koncepce řízení lidských zdrojů a zvyšování konkurenceschopnosti podniku doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Vliv inovací v cestovním ruchu na ekonomický růst prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Vliv inovační výkonnosti firem na jejich konkurenceschopnost prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Využití konceptu společenské odpovědnosti firem v cestovním ruchu prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Návrh systému řízení rizik v sektoru cestovního ruchu prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Ekoinovace a jejich vliv na konkurenceschopnost firem v národním a nadnárodním měřítku prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Podnikový marketing/demarketing a ekologické chování spotřebitele doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Brand management v rozdílných průmyslových odvětvích doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Interní branding firmy v procesu budování silné značky doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Branding a marketing ve spotřebitelském průmyslu doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Kooperační strategie podniků doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Metodika smart průmyslového inženýrství – digitální modelování procesů průmyslového inženýrství prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování procesních parametrů v prostředí štíhlé výroby, datová analýza a prediktivní diagnostika z pohledu štíhlých procesů a štíhlé výroby prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Projektování a organizace výrobních procesů v prostředí automatizované a digitalizované výroby prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Prediktivní modelování výrobních systémů v prostředí konceptu Industry 4.0 prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Technologie Blockchain a jeho model v oblasti logistiky datových transakcí prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Důvěryhodnost elektronických transakcí v logistických procesech Průmyslu 4.0 prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Potenciál decentralizovaných aplikací v ekonomice Společnosti 5.0 prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Influencer marketing a interkulturní rozdíly napříč generacemi doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Vývoj reflexe principů cirkulární ekonomiky v etických kodexech a kodexech chování doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Udržitelný rozvoj a vnímání společenské odpovědnosti podniků z pohledu spotřebitelů doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Digitální odpovědnost firem doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Smart produkty a chování spotřebitelů doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Měření a řízení výkonnosti v malých a středních podnicích doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Měření a řízení výkonnosti v podnikových sítích doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Podnikatelská univerzita doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Řízení designu ve firmách doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Využití design thinkingu v inovacích produktů doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Využití design managementu v inovacích produktů doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
E-marketing v B2C firmách doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Nové trendy marketingu a jejich využití ve firmách v současnosti doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Product placement a jeho řízení a využití doc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Příprava manažerů na transformační styl řízení doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Příprava zaměstnanců na spolupráci s roboty doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Role HR v éře digitalizace doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Podpora angažovanosti zaměstnanců u nových forem pracovních kontraktů doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Využití gamifikace v personálních činnostech doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Sdílení znalostí v coworkingových pracovištích doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
Výzkum a vývoj smart řešení pro řízení technologických procesů výroby složitých komponentů experimentálními metodami a počítačovou simulací prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Tvorba interaktivních studijních materiálů v oblasti počítačové podpory inženýrských činností prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízení doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Moderní přístupy řízení nákladů doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Udržitelné podnikání jako základ fungující ekonomiky doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Udržitelné podnikání a cirkulární ekonomika doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Inovační a finanční výkonnost firem v podmínkách Průmyslu 4.0 prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Výzvy pro inovace business modelů prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Model Online zákaznického nákupního chování a jeho vliv na online výkonnost firem doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Internet a jeho vliv na marketingovou výkonnost firem doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Faktory ovlivňující výkonnost online firem doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Faktory ovlivňující online nákupní chování zákazníků na B2C / B2B trzích doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na konkurenceschopnost firem doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na B2B nákupní chování firem doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Marketing 4.0 doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Návrh vlastního tématu k problematice online business doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Moderní trendy v manažerském účetnictví prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Řízení nákladů neziskových a zdravotnických organizací prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy plánování a rozpočetnictví prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy měření výkonnosti prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Role skladování energií v designu energetického trhu: ekonomické, institucionální a právní aspekty prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Inovativní obchodní modely pro probíhající energetickou transformaci: zkoumání nových trendů, jako jsou dekarbonizace, prosumerismus a blockchain prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Fragmentácia svetovej ekonomiky a jej vplyv na štáty Európskej únie prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Hodvábna cesta prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Perspektíva vývoja štátov BRICS a ich vplyv na svetovú ekonomiku prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Strategické řízení a výkonnost nemocnic prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Manažerská výkonnost v nemocnicích prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Strategické řízení zdravotnických zařízení prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Sdílení znalostí ve zdravotnictví jako nástroj efektivnosti managementu poskytování zdravotní péče doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Kompetenční modely ve zdravotnictví a sociálních službách doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Řízení značky v sociálním podnikání doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Řízení marketingové komunikace v sociálním podnikání doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Vybrané problémy trhu práce se zaměřením na znalosti o trhu práce u studentů škol v ČR doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Řízení znalostí s ohledem na vývoj trhu práce doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Změny trhu práce ve 21. století doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementu v kontextu Industry 4.0. prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Komponenty procesního řízení v rámci organizace řízené znalostně prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Využití nástrojů Business Process Managementu v Tourism Managementu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Využití nástrojů průmyslového inženýrství v Tourism Managementu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Modelování procesů pro Industry 4.0 prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Faktory udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace na daný region doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Řízení efektivnosti podniků služeb popř.  cestovního ruchu s ohledem na dlouhodobou udržitelnost doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Ekonomická udržitelnost a řízení podniků služeb doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Controlling v kontextu Průmyslu 4.0 doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0 doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Řízení a měření výkonnosti v kontextu Průmyslu 4.0 doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Controlling v řízení lidských zdrojů doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Kvalitativní ukazatele v měření výkonnosti doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Vliv krizových jevů na řízení podnikatelských rizik doc. Ing. Ján Dvorský, PhD.,
Faktory udržitelnosti mikropodniků v odvětví služeb doc. Ing. Ján Dvorský, PhD.,
Podnikání žen: Management podnikových rizik v malém a středním podniku doc. Ing. Ján Dvorský, PhD.,
Simulačné nástroje pre oblasť plánovania výroby prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Návrh metodiky pre analýzu vnútropodnikových dopravných systémov pomocou vybraných simulačných nástrojov prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Aplikácia nástrojov hospodárskej politiky z Fondu spravodlivej transformácie v rozvoji regiónov doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Digitalizácia a jej vplyv na rozvoj konkurencieschopnosti regiónov doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Hodnotenie sociálnej a ekonomickej odolnosti regiónov doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Vplyv verejného sektora na rozvoj regionálnych podnikateľských ekosystémov doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Digitalizácia a nové trendy v regionálnej ekonomike doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Návrh systému hodnotenia efektívnosti rozvojových projektov regionálneho charakteru doc. Ing. Katarína Havierniková, PhD.
Inovace business modelů a jejích dopad na udržitelnost podniků doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Cirkulární ekonomika a otevřené inovace v segmentu malých a středních podniků doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Determinanty úspěšného rozvoje podnikatelských subjektů v segmentu malých a středních podniků doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vliv inovací a sdílené ekonomiky na tradiční business modely v segmentu MSP doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Diverzifikace podnikatelských rizik v segmentu MSP doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Management podniků v oblasti pohostinství a cestovního ruchu v dynamickém podnikatelském prostředí doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Posouzení etických aspektů spojených s obchodím záměrem doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Posouzení environmentálních aspektů spojených s obchodím záměrem doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Manažerské přístupy v praxi územních samosprávných celků prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Sociální podnikání v České republice v kontextu hospodářské politiky prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Vliv inovace business modelu na výkonnost podniku doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Intergrace rizika a nejistoty do rozhodovacích procesů doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Implementace změn do firemní kultury v rámci strategického a inovačního managementu doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Využití moderní metod řízení projektů v rámci inovačního managementu doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Inovace business modelů doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Spoločenská zodpovednosť malých a stredných podnikov podnikov v kontexte teórie sociálno ekonomického bohatstva doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Integrácia cieľov udržateľného rozvoja (SDG) do podnikového výkazníctva a systémov riadenia malých a stredných podnikov doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Vplyv osvojenia si nástrojov umelej inteligencie na angažovanosť a dôveru zamestnancov malých a stredných podnikov doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Hodnocení výsledků a dopadů zapojení stakeholderů do tvorby a implementace politik doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0488D050004 Průmyslové inženýrství v ak. roce 2024/2025.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobců doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Význam integrovaného systému řízení (SMK+EMS+BOZP+CSR+ISMS+…….) pro zvýšení výkonnosti organizace doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktu doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvality doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Inovované systémy řízení kvality se zaměřením na vliv psychosociálních rizik a jejich dopad na výkonnost firem doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení výkonosti organizace s využitím metody Lean Six Sigma doc. Ing. Petr Briš, CSc.
Metodika smart průmyslového inženýrství – digitální modelování procesů průmyslového inženýrství prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování procesních parametrů v prostředí štíhlé výroby, datová analýza a prediktivní diagnostika z pohledu štíhlých procesů a štíhlé výroby prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Projektování a organizace výrobních procesů v prostředí automatizované a digitalizované výroby prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Prediktivní modelování výrobních systémů v prostředí konceptu Industry 4.0 prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Moderní prostředky v systému řízení technologických procesů prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Modelování a optimalizace vnitropodnikové dopravy prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Řízení strategických cílů pomocí digitálních aplikací a jejich průmět do taktického a operativního řízení v návaznosti na Industry 4.0 doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Aplikace nástrojů výrobního controllingu v kontextu robotizace výroby doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Optimalizace systémů s využitím simulací pro zvyšování výkonnosti organizací (výrobních či nevýrobních podniků, institucí veřejné správy apod.) prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Optimalizace výrobních a nevýrobních systémů metodami průmyslového inženýrství prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Komponenty procesního řízení v rámci organizace řízené znalostně prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Využití nástrojů průmyslového inženýrství v Tourism Managementu prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Ergonomie v kontextu Industry 4.0 prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Návrh metodiky a zkoušky užitných vlastností osových řezných nástrojů doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Využití moderních technologií pro návrh výroby těla řezného nástroje doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Aplikace moderních technologií pro návrh výroby skenovacího přípravku doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Multikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SR prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Interkultúrne kompetencie a ich vplyv na kreativitu a výkonnosť manažéra v priemyselnom podniku prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Sociálne inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0 prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podniku prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Návrh systému vedenia ľudí v priemyselných podnikoch vzhľadom na globalizačné zmeny a multikulturne prostredie prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vo vzťahu k Industry 4.0 prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikoch prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Počítačové simulácie v kontexte Industry 4.0 prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Návrh metodiky pre tvorbu a aplikáciu digitalného dvojčata v oblasti výrobnej logistiky prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Implementácia automomných dopravných systémov do systému vnútropodnikovej logistiky prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Mapování “materiálových a informačních toků” s ohledem na implementaci Industry 4.0 a 5.0 doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Zvyšování efektivity procesů pomocí procesních inovací doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Využití moderní metod řízení projektů v rámci procesních inovací doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

Studijní program: P1015D050014 Ekonomika cestovního ruchu

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P1015D050014 Ekonomika cestovního ruchu pro akademický rok 2024/2025.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práce Školitel
Aplikace modelovacích a simulačních systémů do systémů řízení hotelů doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., University College Prague
Využití virtuální reality v systémech řízení hotelů doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., University College Prague
Vliv cestovního ruchu na udržitelnou spotřebu a produkci potravin doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Vztah spotřebitelů k jídlu symbolizující potěšení a společenské postavení v cestovním ruchu a pohostinství doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Udržitelné podnikání v cestovních ruchu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Možnosti využití controllingu a jeho nástrojů ve službách cestovního ruchu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Aplikace moderních metod nákladového řízení v subjektech cestovního ruchu doc. Ing. Petr Novák, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Trendy v marketingu cestovního ruchu doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Vliv digitalizace na rozvoj cestovního ruchu doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Faktory udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace na daný region doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Řízení efektivnosti podniků služeb, popř. cestovního ruchu doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Cirkulární ekonomika a udržitelné nástroje v podnicích cestovního ruchu doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
Nové trendy v turismu a jejich zavedení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:

 

Tématické zaměření disertační práce Školitel
Inovatívny prístup k tvorbe konkurencieschopnosti cieľových miest cestovného ruchu prof. Ing Vanda Maráková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dynamics of changes in travel behaviour of selected target groups in Czech republic and abroad prof. Ing Vanda Maráková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Resident’s Quality of Life in Smart Tourism Destinations prof. Ing Vanda Maráková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Stochastické přístupy v revenue managementu a jejich implementace do komplexních systémů doc. Ing. Martin Petříček, Ph.D., University College Prague
Zpětnovazební učení a jeho využití v predikování chování spotřebitelů doc. Ing. Martin Petříček, Ph.D., University College Prague

Fakulty a součásti

Zavřít