UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa
Studijní program: P 6208 Ekonomika a management
Studijní program: Průmyslové inženýrství

Studijní program: P 6202 Hospodářská politika a správa

Studijní obor: 6202V010 Finance 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Finance pro akademický rok 2019/2020.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Finanční rizika malých a středních podnikůprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Procesní modely orientované na zvyšování přidané hodnoty produkce pro zákazníkaprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Trendy v měření a řízení výkonnosti podnikuprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Inovace a výkonnost finančních institucí v období rozvoje FinTech
Riziko a investiční rozhodování v podmínkách Průmyslu 4.0
Měření a řízení finanční výkonnosti v SME a v podnikových sítíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Možnosti a meze použití IFRSdoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Hodnocení kvality účetních informací
Insolvenční řízení z pohledu účetnictví a daní
Manažerské účetnictví v rozvíjejících se ekonomikáchprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy odpovědnostního účetnictví
Využití nástrojů finančního controllingudoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Využití konceptu BSC v nevýrobní sféře
Postkeynesiánství, neokeynesiánství, monetarismus, nová klasická ekonomie, neorakouská škola a jejich dopad na teorii a praxi měnové politikyIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Podstata stávajícího měnového systému elastických peněz a návrhy na jeho reformu
Přidaná a sdílená hodnota – obecná míra výkonnosti, míra znalostí a inovacíprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízenídoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Vývoj kryptoměn a jejich vliv na měnovou politiku a mezinárodní platby.prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Důsledky Brexitu na členské státy Evropské unie.
Moderní nástroje investování na mezinárodních finančních trzíchdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Daňové a finanční aspekty sdílené ekonomiky
Vliv pojistné ochrany na hospodaření podnikatelského subjektudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Využití nástrojů operativního controllingu při řízení organizací
Analýza rozpočtu vybraného územního samosprávného celku ve vývoji rozpočtového určení danídoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D


Kompletní seznam témat schválený vědeckou radou je k dispozici:
Hospodářská politika a správa  – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: P 6208 Ekonomika a management 

Studijní obor:6208V038 Management a ekonomika

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program Ekonomika a management, obor Management a ekonomika v ak. roce 2019/2020.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Kvalita podnikatelského rizika v segmentu SMEprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Zvyšování výkonnosti a efektivnosti administrativních a výrobních procesů s využitím vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Návrh modelu implementace metodiky Industry 4.0  ve vybrané průmyslové společnosti
Inovační a finanční výkonnost firem v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Výzvy pro inovace business modelů
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Význam integrovaného systému řízení (IMS -ISO9001+EMS-ISO14001+BOZP –OHSAS 18001+ CSR – ISO 26000 +ISMS+…….) pro zvýšení výkonnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Řízení kvality ve zdravotnických a sociálních organizacích
Evaluace role vzdělání na trhu prácedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Manažerská koncepce řízení lidských zdrojů a zvyšování konkurenceschopnosti podnikudoc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Úloha brandingu v rozdílných průmyslových odvětvíchdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Interní branding firmy v procesu budování silné značky
Měření a řízení výkonnosti v malých a středních podnicíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Podnikatelská univerzita
Společenská odpovědnost firem vyrábějící alkoholické nebo tabákové výrobky (Pivovarství, vinařství, likérky, výroby cigaret.doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Rozvoj kulinářské turistiky pro zvýšení konkurenceschopnosti turismu vybraného regionu
Rozvoj dopravní obslužnosti jako nástroj rozvoje regionudoc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Faktory ovlivňující online nákupní chování zákazníků na B2C / B2B trzíchdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na konkurenceschopnost firem
Moderní metody kalkulace a jejich využití pro řízení nákladůprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Strategické manažerské účetnictví
Informační podpora na bázi Business Intelligence a její využití pro podporu řízení podnikové výkonnosti a koncepce Industry 4.0prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Procesní model podnikového informačního systému pro štíhlý podnik
Klíčové faktory ovlivňující podnikání na trhu zdravotních služebdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Vliv horizontální (vertikální) integrace na efektivnost zdravotnických organizací
Řízení znalostí s ohledem na vývoj trhu prácedoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementu v kontextu Industry 4.0.doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Role metod průmyslového inženýrství v konceptu Industry 4.0.
Faktory udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace na daný regiondoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.,
Řízení efektivnosti podniků služeb popř.  cestovního ruchu
Využití konceptu BSC v nevýrobní sféředoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Controlling v řízení lidských zdrojů
Globalizace, Deglobalizace a Relokalizaceprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Znalostní management
Udržitelné podnikání jako základ fungující ekonomikydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Využití odkazu Baťů v současné podnikatelské praxiprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc
Možnosti využití simulačních nástrojů pro oblast plánování výrobyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Umělá inteligence a technologie Blockchain jako paradigma pohledu na logistiku dodavatelského řetězceprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Výzkum moderních prostředlů pro systémy řídění technologických procesů využitím experimentálních a počítačových metodprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Důsledky Brexitu pro členské státy Evropské unieprof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Strategické řízení zdravotnických zařízeníprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Měření kvality zdravotní péče v ambulantní a lůžkové sféředoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Srovnání mechanismů a způsobů financování zdravotnictví ve vybraných krajinách
Klastrová a inovační infrastruktura a její vliv na regionální rozvojdoc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Ekonomické aspekty poskytování služeb v oblasti sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vliv inovačních technologií na management dodavatelsko-odběratelských vztahůdoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.


Kompletní seznam témat schválený vědeckou radou je k dispozici:
Ekonomika a management – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: Průmyslové inženýrství 

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Průmyslové inženýrství – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Zavřít

Fakulty a součásti