Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Studijní program: P0412D050010 Finance
Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management
Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství

Studijní program: P0412D050010 Finance

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0412D050010 Finance pro akademický rok 2023/2024.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Nekonvenční měnová politika v zemích vyspělého světa po roce 2008Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Podstata stávajícího měnového systému elastických peněz a návrhy na jeho reformuIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Cílování inflace v České republice a ve světěIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Postkeynesiánství, neokeynesiánství, monetarismus, nová klasická ekonomie, neorakouská škola a jejich dopad na teorii a praxi měnové politikyIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Měnová politika a transformační procesy na trhu práceIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Vliv daňových nástrojů na investiční a finanční chování podniků ve vybraných zemíchdoc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Daňové a odvodové zatížení prácedoc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Stimuly daňových politik a firemní filantropiedoc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Daňové úlevy a jejich účinnost v kontextu daně z příjmůdoc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Daň z nemovitých věcí a fiskální autonomie obcídoc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.
Měření a řízení finanční výkonnosti v malých a středních podnicíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Měření a řízení finanční výkonnosti v podnikových sítíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízenídoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Moderní přístupy řízení nákladůdoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Možnosti a meze použití IFRSdoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Insolvenční řízení z pohledu účetnictví a danídoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Kvalita účetních informacídoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Řízení rizika účetních chyb a podvodůdoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Trendy v měření a řízení výkonnosti podnikuprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Inovace a výkonnost finančních institucí v období rozvoje FinTechprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Riziko a investiční rozhodování v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Finanční technologie v řízení firemních financíprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Rozpočetnictví a měření výkonnosti v rozvíjejících se ekonomikáchprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Kalkulace nákladů výkonů v hybridních organizacíchprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Vliv systémů odpovědnostního účetnictví na chování organizaceprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Vývojové tendence systémů rozpočetnictví a měření výkonosti a jejich transformaceprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Behaviorální aspekty v manažerském účetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Kvalitativní ukazatele v měření výkonnostidoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Řízení a měření výkonnosti v kontextu Průmyslu 4.0doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Moderní systémy měření výkonnosti v nevýrobní sféředoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Corporate Social Responsibility and Financial Performanceprof. Yuriy Bilan, Ph.D.
Entrepreneurship and Sustainability Issuesprof. Yuriy Bilan, Ph.D.
Moderní nástroje investování na mezinárodních finančních trzíchdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Daňové a finanční aspekty sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Digitální transformace finančních technologiídoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Nástroje Evropské unie k obnovení a udržení fiskální disciplínyprof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.,
Analýza rozpočtu vybraného územního samosprávného celku ve vývoji rozpočtového určení daníprof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.,
Současný a budoucí vývoj kryptoměn a jejich vliv na měnovou politiku a mezinárodní platbyprof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Evaluace dopadů vybraných veřejných politikdoc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0413D050012 Ekonomika a management v ak. roce 2023/2024.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Aplikace principů Baťovy soustavy řízení v současných podmínkáchdoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Řízení kvality ve zdravotnických a sociálních organizacích s využitím metod průmyslového inženýrstvídoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktudoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace na základě rozvoje kvalitního partnerství organizacídoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvalitydoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Význam produktových a procesních inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Inovace systémů řízení kvality, zaměřené např. na řízení psychosociálních rizik, včetně jejich dopadu na výkonnost firemdoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Globalizační vlivy měnící trh práce pro nastupující generacedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Evaluace role vzdělání na českém trhu prácedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Mikroekonomické aspekty vývoje podniku v závislosti na vývoji vybraných ekonomických ukazatelůdoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Vliv krizových jevů na řízení podnikatelských rizikdoc. Ing. Ján Dvorský, PhD.,
Faktory udržitelnosti mikropodniků v odvětví služebdoc. Ing. Ján Dvorský, PhD.,
Podnikání žen: Management podnikových rizik v malém a středním podnikudoc. Ing. Ján Dvorský, PhD.,
Manažerská koncepce řízení lidských zdrojů a zvyšování konkurenceschopnosti podnikudoc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Vliv inovací v cestovním ruchu na ekonomický růstprof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Vliv inovační výkonnosti firem na jejich konkurenceschopnostprof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Využití konceptu společenské odpovědnosti firem v cestovním ruchuprof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Návrh systému řízení rizik v sektoru cestovního ruchuprof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Ekoinovace a jejich vliv na konkurenceschopnost firem v národním a nadnárodním měřítkuprof. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Podnikový marketing/demarketing a ekologické chování spotřebiteledoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Brand management v rozdílných průmyslových odvětvíchdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Interní branding firmy v procesu budování silné značkydoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Branding a marketing ve spotřebitelském průmysludoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Kooperační strategie podnikůdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Vývoj inovativních metodik pro oblast průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování procesních parametrů v prostředí štíhlé výroby, datová analýza a prediktivní diagnostika z pohledu štíhlých procesů a štíhlé výrobyprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Projektování a organizace výrobních procesů v prostředí štíhlé výrobyprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Projektování a organizace výrobních procesů v prostředí automatizované a digitalizované výrobyprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Prediktivní modelování výrobních systémů v prostředí konceptu Industry 4.0prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Technologie Blockchain a jeho model v oblasti logistiky datových transakcíprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Důvěryhodnost elektronických transakcí v logistických procesech Průmyslu 4.0prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Potenciál decentralizovaných aplikací v ekonomice Společnosti 5.0prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Influencer marketing a interkulturní rozdíly napříč generacemidoc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Vývoj reflexe principů cirkulární ekonomiky v etických kodexech a kodexech chovánídoc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Udržitelný rozvoj a vnímání společenské odpovědnosti podniků z pohledu spotřebitelůdoc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Měření a řízení výkonnosti v malých a středních podnicíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Měření a řízení výkonnosti v podnikových sítíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Podnikatelská univerzitadoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Řízení designu ve firmáchdoc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Využití design thinkingu v inovacích produktůdoc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Využití design managementu v inovacích produktůdoc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
E-marketing v B2C firmáchdoc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Nové trendy marketingu a jejich využití ve firmách v současnostidoc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Product placement a jeho řízení a využitídoc. Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Výzkum a vývoj smart řešení pro řízení technologických procesů výroby složitých komponentů experimentálními metodami a počítačovou simulacíprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Tvorba interaktivních studijních materiálů v oblasti počítačové podpory inženýrských činnostíprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízenídoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Moderní přístupy řízení nákladůdoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Udržitelné podnikání jako základ fungující ekonomikydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Udržitelné podnikání a cirkulární ekonomikadoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Inovační a finanční výkonnost firem v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Výzvy pro inovace business modelůprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Model Online zákaznického nákupního chování a jeho vliv na online výkonnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Internet a jeho vliv na marketingovou výkonnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Faktory ovlivňující výkonnost online firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Faktory ovlivňující online nákupní chování zákazníků na B2C / B2B trzíchdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na konkurenceschopnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na B2B nákupní chování firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Marketing 4.0doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Návrh vlastního tématu k problematice online businessdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Moderní trendy v manažerském účetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Řízení nákladů neziskových a zdravotnických organizacíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy plánování a rozpočetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy měření výkonnostiprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Manažerské přístupy v praxi územních samosprávných celkůdoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Sociální podnikání v České republice v kontextu hospodářské politikydoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Role skladování energií v designu energetického trhu: ekonomické, institucionální a právní aspektyprof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Inovativní obchodní modely pro probíhající energetickou transformaci: zkoumání nových trendů, jako jsou dekarbonizace, prosumerismus a blockchainprof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Strategické řízení a výkonnost nemocnicprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Manažerská výkonnost v nemocnicíchprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Strategické řízení zdravotnických zařízeníprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Vliv horizontální (vertikální) integrace na efektivnost zdravotnických organizacídoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Faktory omezující uplatnění nástrojů marketingového řízení na trhu zdravotních a sociálních služebdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Klíčové faktory ovlivňující efektivnost podnikání na trhu zdravotních služebdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Efektivnost sdílení znalostí ve zdravotnických organizacíchdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Vybrané problémy trhu práce se zaměřením na znalosti o trhu práce u studentů škol v ČRdoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Řízení znalostí s ohledem na vývoj trhu prácedoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Změny trhu práce ve 21. stoletídoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementu v kontextu Industry 4.0.prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringuprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementuprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Komponenty procesního řízení v rámci organizace řízené znalostněprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Faktory udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace na daný regiondoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Řízení efektivnosti podniků služeb popř.  cestovního ruchu s ohledem na dlouhodobou udržitelnostdoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Ekonomická udržitelnost a řízení podniků služebdoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Controlling v kontextu Průmyslu 4.0doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Řízení lidských zdrojů v kontextu Průmyslu 4.0doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Řízení a měření výkonnosti v kontextu Průmyslu 4.0doc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Controlling v řízení lidských zdrojůdoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Kvalitativní ukazatele v měření výkonnostidoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Simulačné nástroje pre oblasť plánovania výrobyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Návrh metodiky pre analýzu vnútropodnikových dopravných systémov pomocou vybraných simulačných nástrojovprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Klastrová a inovačná politika v štátoch V4doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Bariéry rozvoje malého a středního podnikánídoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Ekonomické aspekty poskytování služeb v oblasti sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Diverzifikace podnikatelských rizik v segmentu SMEdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Cirkulární business modely v podnikánídoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Posouzení etických aspektů spojených s obchodím záměremdoc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Posouzení environmentálních aspektů spojených s obchodím záměremdoc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Dȏsledky BREXITu pre členské štáty Európskej únieprof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Jeden pas, jedna cestaprof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Spokojenost zákazníka v kontextu krizových situací a dopad na výkonnosti podnikudoc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Intergrace rizika a nejistoty do rozhodovacích procesůdoc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Implementace změn do firemní kultury v rámci strategického a inovačního managementudoc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Využití moderní metod řízení projektů v rámci inovačního managementudoc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Špecifiká personálneho manažmentu v malých a stredných firmáchdoc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Vplyv konceptu CSR na riadenie ľudských zdrojov v segmente malých a stredných podnikovdoc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Meranie a riadenie angažovanosti zamestnancovdoc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Hodnocení výsledků a dopadů zapojení stakeholderů do tvorby a implementace politikdoc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0488D050004 Průmyslové inženýrství v ak. roce 2023/2024.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Význam integrovaného systému řízení (SMK+EMS+BOZP+CSR+ISMS+…….) pro zvýšení výkonnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktudoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvalitydoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Inovované systémy řízení kvality se zaměřením na vliv psychosociálních rizik a jejich dopad na výkonnost firemdoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení výkonosti organizace s využitím metody Lean Six Sigmadoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Vývoj inovativních metodik pro oblast průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování procesních parametrů v prostředí štíhlé výroby, datová analýza a prediktivní diagnostika z pohledu štíhlých procesů a štíhlé výrobyprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Projektování a organizace výrobních procesů v prostředí štíhlé výrobyprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Projektování a organizace výrobních procesů v prostředí automatizované a digitalizované výrobyprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Prediktivní modelování výrobních systémů v prostředí konceptu Industry 4.0prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Moderní prostředky v systému řízení technologických procesůprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Modelování a optimalizace vnitropodnikové dopravyprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Řízení strategických cílů pomocí digitálních aplikací a jejich průmět do taktického a operativního řízení v návaznosti na Industry 4.0doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Aplikace nástrojů výrobního controllingu v kontextu robotizace výrobydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Optimalizace systémů s využitím simulací pro zvyšování výkonnosti organizací (výrobních či nevýrobních podniků, institucí veřejné správy apod.)prof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementuprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringuprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementuprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Optimalizace výrobních a nevýrobních systémů metodami průmyslového inženýrstvíprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Komponenty procesního řízení v rámci organizace řízené znalostněprof. Ing. David Tuček, Ph.D.
Návrh metodiky a zkoušky užitných vlastností osových řezných nástrojůdoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Využití moderních technologií pro návrh výroby těla řezného nástrojedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
Aplikace moderních technologií pro návrh výroby skenovacího přípravkudoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Multikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRprof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Interkultúrne kompetencie a ich vplyv na kreativitu a výkonnosť manažéra v priemyselnom podnikuprof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Sociálne inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podnikuprof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Návrh systému vedenia ľudí v priemyselných podnikoch vzhľadom na globalizačné zmeny a multikulturne prostredieprof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vo vzťahu k Industry 4.0prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Návrh implementácie princípov rodovej rovnosti pri riadení ľudských zdrojov v multikultúrnych priemyselných podnikochprof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
Počítačové simulácie v kontexte Industry 4.0prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Návrh metodiky pre tvorbu a aplikáciu digitalného dvojčata v oblasti výrobnej logistikyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Implementácia automomných dopravných systémov do systému vnútropodnikovej logistikyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Zvyšování efektivity procesů pomocí procesních inovacídoc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
Využití moderní metod řízení projektů v rámci procesních inovacídoc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít