Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Studijní program: P0412D050010 Finance
Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management
Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství

Studijní program: P0412D050010 Finance

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0412D050010 Finance pro akademický rok 2020/2021.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Finanční rizika malých a středních podnikůprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Procesní modely orientované na zvyšování přidané hodnoty produkce pro zákazníkaprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Trendy v měření a řízení výkonnosti podnikuprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Inovace a výkonnost finančních institucí v období rozvoje FinTechprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Riziko a investiční rozhodování v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Měření a řízení finanční výkonnosti v SME a v podnikových sítíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Možnosti a meze použití IFRSdoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Hodnocení kvality účetních informacídoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Insolvenční řízení z pohledu účetnictví a danídoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Manažerské účetnictví v rozvíjejících se ekonomikáchprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy odpovědnostního účetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Využití nástrojů finančního controllingudoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Využití konceptu BSC v nevýrobní sféředoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Postkeynesiánství, neokeynesiánství, monetarismus, nová klasická ekonomie, neorakouská škola a jejich dopad na teorii a praxi měnové politikyIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Podstata stávajícího měnového systému elastických peněz a návrhy na jeho reformuIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Přidaná a sdílená hodnota – obecná míra výkonnosti, míra znalostí a inovacíprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízenídoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Vývoj kryptoměn a jejich vliv na měnovou politiku a mezinárodní platby.prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Důsledky Brexitu na členské státy Evropské unie.prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Moderní nástroje investování na mezinárodních finančních trzíchdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Daňové a finanční aspekty sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vliv pojistné ochrany na hospodaření podnikatelského subjektudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Využití nástrojů operativního controllingu při řízení organizacídoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Analýza rozpočtu vybraného územního samosprávného celku ve vývoji rozpočtového určení danídoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D


Kompletní seznam témat schválený vědeckou radou je k dispozici:
Finance  – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: P0413D050012 Ekonomika a management

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0413D050012 Ekonomika a management v ak. roce 2020/2021.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Významné determinanty kvality podnikateľského prostredia v segmente malých a stredných podnikovprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Management podnikateľských rizík v segmente malých a stredných podnikovprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Špecifické faktory riadenia malých a stredných podnikovprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Možnosti využití principů Baťovy soustavy řízení v současných podmínkáchdoc. Ing. Petr Briš, CSc
Řízení kvality ve zdravotnických a sociálních organizacích s využitím metod průmyslového inženýrstvídoc. Ing. Petr Briš, CSc
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktudoc. Ing. Petr Briš, CSc
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace na základě rozvoje kvalitního partnerství organizacídoc. Ing. Petr Briš, CSc
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvalitydoc. Ing. Petr Briš, CSc
Význam produktových a procesních inovací pro zvýšení konkurenceschopnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc
Inovace systémů řízení kvality, zaměřené např. na řízení psychosociálních rizik, včetně jejich dopadu na výkonnost firemdoc. Ing. Petr Briš, CSc
Zvýšení výkonosti organizace s využitím metody Lean Six Sigmadoc. Ing. Petr Briš, CSc
Globalizační vlivy měnící trh práce pro nastupující generacedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Evaluace role vzdělání na českém trhu prácedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Mikroekonomické aspekty vývoje podniku v závislosti na vývoji vybraných ekonomických ukazatelůdoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Manažerská koncepce řízení lidských zdrojů a zvyšování konkurenceschopnosti podnikudoc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Multidimenzionálne hodnotenie výkonnosti nemocníc experimentálnou aplikáciou systému Balanced Scorecarddoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Meranie kvality a efektivity zdravotnej starostlivosti v ambulantnej a lôžkovej sfére v podmienkach ČRdoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Finančné procesy v systémoch zdravotníctva vybraných krajín a možnosti ich reguláciedoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Metodologické problémy využívania Health Technology Assessment v podmienkach ČRdoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Komparácia výkonnosti zdravotnej starostlivosti prístupom založeným na diverzifikácii pacientov podľa chorôbdoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Možnosti využitia simulačných nástrojov pre oblasť plánovania výrobyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Návrh metodiky pre analýzu vnútropodnikových dopravných systémov pomocou vybraných simulačných nástrojovprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Klastrová a inovačná politika v štátoch V4doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Podnikový marketing/demarketing a ekologické chování spotřebiteledoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Brand management v rozdílných průmyslových odvětvíchdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Interní branding firmy v procesu budování silné značkydoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Branding a marketing v potravinářském průmysludoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Kooperační vztahy malých a středních podnikůdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Zvyšování výkonnosti a efektivnosti administrativních a výrobních procesů s využitím vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Zvyšování výkonnosti podnikových procesů na bázi znalosti přidané hodnoty administrativních a výrobních procesůprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování a optimalizace podnikových procesů na bázi procesně řízeného podnikuprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Komplexní metodika produkčních auditů orientovaná na zvyšování přidané hodnoty pro zákazníkaprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Návrh modelu implementace metodiky Industry 4.0 ve vybrané průmyslové společnostiprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Technologie Blockchain a její model v oblasti logistiky datových transakcíprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Modely elektronické identifikace a validace elektronických podpisů a pečetí v podnikových procesích Průmyslu 4.0prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Modely softwarově definovaných technologií v Průmyslu 4.0prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Bariéry rozvoje malého a středního podnikánídoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Ekonomické aspekty poskytování služeb v oblasti sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Diverzifikace podnikatelských rizik v segmentu SMEdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Měření a řízení výkonnosti v malých a středních podnicíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Měření a řízení výkonnosti v podnikových sítíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Podnikatelská univerzitadoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Aplikace nových trendů v marketingu a marketingové komunikaci (guerrila, buzzmarketing, event marketing, mobilní marketing, product placement, virální marketing, Hoax, Cross-marketing) v malých a středních firmách, včetně jejich etických aspektůdoc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Využití marketingových nástrojů pro zvýšení výkonnosti malých a středních podniků (např. řešení současných problémů či přístupů ve firmě)doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Aplikace CRM pro zvýšení výkonnosti malých a středních podnikůdoc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Vývoj Marketingu 4.0 jako reakce na Průmysl 4.0doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Výskum moderných prostriedkov pre systémy riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metódprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Moderné edukačné nástroje a metódy pre formovanie kreativity a zvýšenie praktických zručností a návykov absolventov technických odborov vysokých škôlprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízenídoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Moderní přístupy řízení nákladůdoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Udržitelné podnikání jako základ fungující ekonomikydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Inovační a finanční výkonnost firem v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Výzvy pro inovace business modelůprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Model Online zákaznického nákupního chování a jeho vliv na online výkonnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Internet a jeho vliv na marketingovou výkonnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Faktory ovlivňující výkonnost online firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Faktory ovlivňující online nákupní chování zákazníků na B2C / B2B trzíchdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na konkurenceschopnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na B2B nákupní chování firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Moderní trendy v manažerském účetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Řízení nákladů neziskových a zdravotnických organizacíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy plánování a rozpočetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy měření výkonnostiprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Manažerské přístupy v praxi územních samosprávných celkůdoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Vliv inovačních technologií na management dodavatelsko-odběratelských vztahůdoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Integrovaný informační systém podniků na bázi Business Intelligenceprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Informační podpora na bázi Business Intelligence a její využití pro podporu řízení podnikové výkonnosti a koncepce Industry 4.0prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Parametrizace vlivu zavádění metod lean managementu na celkovou výkonnost podnikuprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Management podnikových ekonomických procesů a jeho informační podpora na bázi controllingového informačního systému Business Intelligenceprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Procesní model podnikového informačního systému pro štíhlý podnikprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Efektivní systém strategického měření a řízení podnikové výkonnosti a jeho komparace v českých a slovenských firmáchprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Role skladování energií v designu energetického trhu: ekonomické, institucionální a právní aspektyprof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Inovativní obchodní modely pro probíhající energetickou transformaci: zkoumání nových trendů, jako jsou dekarbonizace, prosumerismus a blockchainprof. Ing. Petr Sáha, CSc.
Dȏsledky BREXITu pre členské štáty Európskej únieprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Jeden pas, jedna cestaprof. Ing. Juraj Sipko, PhD.
Strategické řízení a výkonnost nemocnicprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Manažerská výkonnost v nemocnicíchprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Strategické řízení zdravotnických zařízeníprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Vliv horizontální (vertikální) integrace na efektivnost zdravotnických organizacídoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Faktory omezující uplatnění nástrojů marketingového řízení na trhu zdravotních a sociálních služebdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Klíčové faktory ovlivňující efektivnost podnikání na trhu zdravotních služebdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Determinace faktorů ovlivňujících efektivnost nástrojů senzorického marketingu v podnikání malých a středních firemdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Efektivnost sdílení znalostí ve zdravotnických organizacíchdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Vybrané problémy trhu práce se zaměřením na znalosti o trhu práce u studentů škol v ČRdoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Řízení znalostí s ohledem na vývoj trhu prácedoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Změny trhu práce ve 21. stoletídoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementu v kontextu Industry 4.0doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Využití komponent procesního řízení v rámci organizace řízené znalostnědoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Faktory udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace na daný regiondoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Řízení efektivnosti podniků služeb popř. cestovního ruchu s ohledem na dlouhodobou udržitelnostdoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Ekonomická udržitelnost a řízení podniků služebdoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.
Využití konceptu BSC v nevýrobní sféředoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Hodnocení výkonnosti podnikových procesůdoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Controlling v řízení lidských zdrojůdoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Kvalitativní ukazatele v měření výkonnostidoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Globalizace, Deglobalizace a Relokalizaceprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Znalostní managementprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Multikriteriální rozhodování a řešení konfliktůprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Inovace a strategie: sebe-udržitelnost systémůprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Soustava řízení podniku a odkaz Baťaprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Podnikatelská univerzitaprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Využití odkazu Baťů v současné podnikatelské praxiprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc
Možnosti využití simulačních nástrojů pro oblast plánování výrobyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Umělá inteligence a technologie Blockchain jako paradigma pohledu na logistiku dodavatelského řetězceprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Výzkum moderních prostředlů pro systémy řídění technologických procesů využitím experimentálních a počítačových metodprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Důsledky Brexitu pro členské státy Evropské unieprof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Strategické řízení zdravotnických zařízeníprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Měření kvality zdravotní péče v ambulantní a lůžkové sféředoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Srovnání mechanismů a způsobů financování zdravotnictví ve vybraných krajináchdoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Klastrová a inovační infrastruktura a její vliv na regionální rozvojdoc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Ekonomické aspekty poskytování služeb v oblasti sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vliv inovačních technologií na management dodavatelsko-odběratelských vztahůdoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.


Kompletní seznam témat schválený vědeckou radou je k dispozici:
Ekonomika a management – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: P0488D050004 Průmyslové inženýrství

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Průmyslové inženýrství – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Témata vypsaná pro doktorský studijní program P0488D050004 Průmyslové inženýrství v ak. roce 2020/2021.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Význam integrovaného systému řízení (SMK+EMS+BOZP+CSR+ISMS+…….) pro zvýšení výkonnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktudoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvalitydoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Inovované systémy řízení kvality se zaměřením na vliv psychosociálních rizik a jejich dopad na výkonnost firemdoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvyšování výkonnosti a efektivnosti administrativních a výrobních procesů s využitím vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Zvyšování výkonnosti podnikových procesů na bázi znalosti přidané hodnoty administrativních a výrobních procesůprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování a optimalizace podnikových procesů na bázi procesně řízeného podnikuprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Komplexní metodika produkčních auditů orientovaná na zvyšování přidané hodnoty pro zákazníkaprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Návrh modelu implementace metodiky Průmyslu 4.0 ve vybrané průmyslové společnostiprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Moderní prostředky v systému řízení technologických procesůprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Modelování a optimalizace vnitropodnikové dopravyprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Řízení strategických cílů pomocí digitálních aplikací a jejich průmět do taktického a operativního řízení v návaznosti na Industry 4.0doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Aplikace nástrojů výrobního controllingu v kontextu robotizace výrobydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Procesní model podnikového informačního systému pro štíhlý podnikprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Integrovaný informační systém podniků Business Intelligenceprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Modelování a optimalizace podnikových procesů na bázi procesně řízeného podnikuprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Parametrizace vlivu zavádění metod průmyslového inženýrství na celkovou výkonnost podniku Management podnikových ekonomických procesů a jeho informační podpora na bázi controllingového informačního systémuprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Efektivní systém strategického měření a řízení podnikové výkonnosti a jeho komparace v českých a slovenských firmáchprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Optimalizace systémů s využitím simulací pro zvyšování výkonnosti organizací (výrobních či nevýrobních podniků, institucí veřejné správy apod.)doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Optimalizace výrobních a nevýrobních systémů metodami průmyslového inženýrstvídoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Využití komponent procesního řízení v rámci organizace řízené znalostnědoc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Multikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRdoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Interkultúrne kompetencie a ich vplyv na kreativitu a výkonnosť manažéra v priemyselnom podnikudoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Sociálne inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podnikudoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Návrh systému vedenia ľudí v priemyselných podnikoch vzhľadom na globalizačné zmeny a multikulturne prostrediedoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vo vzťahu k Industry 4.0doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Multikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Interkultúrne kompetencie a ich vplyv na kreativitu a výkonnosť manažéra v priemyselnom podnikuprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Sociálne inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Fakulty a součásti

Zavřít