Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Studijní program: Finance
Studijní program: Ekonomika a management
Studijní program: Průmyslové inženýrství

Studijní program: Finance

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program Finance pro akademický rok 2020/2021.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Finanční rizika malých a středních podnikůprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Procesní modely orientované na zvyšování přidané hodnoty produkce pro zákazníkaprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Trendy v měření a řízení výkonnosti podnikuprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Inovace a výkonnost finančních institucí v období rozvoje FinTechprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Riziko a investiční rozhodování v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Měření a řízení finanční výkonnosti v SME a v podnikových sítíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Možnosti a meze použití IFRSdoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Hodnocení kvality účetních informacídoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Insolvenční řízení z pohledu účetnictví a danídoc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.
Manažerské účetnictví v rozvíjejících se ekonomikáchprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Systémy odpovědnostního účetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Využití nástrojů finančního controllingudoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Využití konceptu BSC v nevýrobní sféředoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Postkeynesiánství, neokeynesiánství, monetarismus, nová klasická ekonomie, neorakouská škola a jejich dopad na teorii a praxi měnové politikyIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Podstata stávajícího měnového systému elastických peněz a návrhy na jeho reformuIng. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
Přidaná a sdílená hodnota – obecná míra výkonnosti, míra znalostí a inovacíprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Vývoj, směřování a moderní trendy controllingu jako subsystému řízenídoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Vývoj kryptoměn a jejich vliv na měnovou politiku a mezinárodní platby.prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Důsledky Brexitu na členské státy Evropské unie.prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Moderní nástroje investování na mezinárodních finančních trzíchdoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Daňové a finanční aspekty sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vliv pojistné ochrany na hospodaření podnikatelského subjektudoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Využití nástrojů operativního controllingu při řízení organizacídoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Analýza rozpočtu vybraného územního samosprávného celku ve vývoji rozpočtového určení danídoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D


Kompletní seznam témat schválený vědeckou radou je k dispozici:
Finance  – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: Ekonomika a management

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná

Témata vypsaná pro doktorský studijní program Ekonomika a management v ak. roce 2020/2021.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Kvalita podnikatelského rizika v segmentu SMEprof. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
Zvyšování výkonnosti a efektivnosti administrativních a výrobních procesů s využitím vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Návrh modelu implementace metodiky Industry 4.0  ve vybrané průmyslové společnostiprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Inovační a finanční výkonnost firem v podmínkách Průmyslu 4.0prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Výzvy pro inovace business modelůprof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Význam integrovaného systému řízení (IMS -ISO9001+EMS-ISO14001+BOZP –OHSAS 18001+ CSR – ISO 26000 +ISMS+…….) pro zvýšení výkonnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Řízení kvality ve zdravotnických a sociálních organizacíchdoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Evaluace role vzdělání na trhu prácedoc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
Manažerská koncepce řízení lidských zdrojů a zvyšování konkurenceschopnosti podnikudoc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Úloha brandingu v rozdílných průmyslových odvětvíchdoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Interní branding firmy v procesu budování silné značkydoc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.
Měření a řízení výkonnosti v malých a středních podnicíchdoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Podnikatelská univerzitadoc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.
Společenská odpovědnost firem vyrábějící alkoholické nebo tabákové výrobky (Pivovarství, vinařství, likérky, výroby cigaret.doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Rozvoj kulinářské turistiky pro zvýšení konkurenceschopnosti turismu vybraného regionudoc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.
Rozvoj dopravní obslužnosti jako nástroj rozvoje regionudoc. Ing. Josef Kubík, CSc.
Faktory ovlivňující online nákupní chování zákazníků na B2C / B2B trzíchdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Digitální transformace a její vliv na konkurenceschopnost firemdoc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
Moderní metody kalkulace a jejich využití pro řízení nákladůprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Strategické manažerské účetnictvíprof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
Informační podpora na bázi Business Intelligence a její využití pro podporu řízení podnikové výkonnosti a koncepce Industry 4.0prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Procesní model podnikového informačního systému pro štíhlý podnikprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Klíčové faktory ovlivňující podnikání na trhu zdravotních služebdoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Vliv horizontální (vertikální) integrace na efektivnost zdravotnických organizacídoc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
Řízení znalostí s ohledem na vývoj trhu prácedoc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementu v kontextu Industry 4.0.doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Role metod průmyslového inženýrství v konceptu Industry 4.0.doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Faktory udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace na daný regiondoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.,
Řízení efektivnosti podniků služeb popř. cestovního ruchudoc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.,
Využití konceptu BSC v nevýrobní sféředoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Controlling v řízení lidských zdrojůdoc. Ing. Roman Zámečník, PhD.
Globalizace, Deglobalizace a Relokalizaceprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Znalostní managementprof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
Udržitelné podnikání jako základ fungující ekonomikydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Využití odkazu Baťů v současné podnikatelské praxiprof. PhDr. Jana Geršlová, CSc
Možnosti využití simulačních nástrojů pro oblast plánování výrobyprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Umělá inteligence a technologie Blockchain jako paradigma pohledu na logistiku dodavatelského řetězceprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
Výzkum moderních prostředlů pro systémy řídění technologických procesů využitím experimentálních a počítačových metodprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Důsledky Brexitu pro členské státy Evropské unieprof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Strategické řízení zdravotnických zařízeníprof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Měření kvality zdravotní péče v ambulantní a lůžkové sféředoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Srovnání mechanismů a způsobů financování zdravotnictví ve vybraných krajináchdoc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA
Klastrová a inovační infrastruktura a její vliv na regionální rozvojdoc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
Ekonomické aspekty poskytování služeb v oblasti sdílené ekonomikydoc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
Vliv inovačních technologií na management dodavatelsko-odběratelských vztahůdoc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.


Kompletní seznam témat schválený vědeckou radou je k dispozici:
Ekonomika a management – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Studijní program: Průmyslové inženýrství

Standardní doba studia: 4 roky
Forma studia: prezenční i kombinovaná
Průmyslové inženýrství – Vypsaná témata na AR 2020/2021

Témata vypsaná pro doktorský studijní program Průmyslové inženýrství v ak. roce 2020/2021.

Nabídka témat interních školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Měření a řízení výrobní a logistické výkonnosti českých a slovenských průmyslových výrobcůdoc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Význam integrovaného systému řízení (SMK+EMS+BOZP+CSR+ISMS+…….) pro zvýšení výkonnosti organizacedoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Management organizace a jeho vliv na kvalitu produktudoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace pomocí optimalizace systému managementu kvalitydoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Inovované systémy řízení kvality se zaměřením na vliv psychosociálních rizik a jejich dopad na výkonnost firemdoc. Ing. Petr Briš, CSc.
Zvyšování výkonnosti a efektivnosti administrativních a výrobních procesů s využitím vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrstvíprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Zvyšování výkonnosti podnikových procesů na bázi znalosti přidané hodnoty administrativních a výrobních procesůprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Modelování a optimalizace podnikových procesů na bázi procesně řízeného podnikuprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Komplexní metodika produkčních auditů orientovaná na zvyšování přidané hodnoty pro zákazníkaprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Návrh modelu implementace metodiky Průmyslu 4.0 ve vybrané průmyslové společnostiprof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Moderní prostředky v systému řízení technologických procesůprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Modelování a optimalizace vnitropodnikové dopravyprof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Řízení strategických cílů pomocí digitálních aplikací a jejich průmět do taktického a operativního řízení v návaznosti na Industry 4.0doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Aplikace nástrojů výrobního controllingu v kontextu robotizace výrobydoc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Procesní model podnikového informačního systému pro štíhlý podnikprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Integrovaný informační systém podniků Business Intelligenceprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Modelování a optimalizace podnikových procesů na bázi procesně řízeného podnikuprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Parametrizace vlivu zavádění metod průmyslového inženýrství na celkovou výkonnost podniku Management podnikových ekonomických procesů a jeho informační podpora na bázi controllingového informačního systémuprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Efektivní systém strategického měření a řízení podnikové výkonnosti a jeho komparace v českých a slovenských firmáchprof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Optimalizace systémů s využitím simulací pro zvyšování výkonnosti organizací (výrobních či nevýrobních podniků, institucí veřejné správy apod.)doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti podniků optimalizací využití SW podpory Business Process Managementudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Zvyšování výkonnosti organizací s využitím Business Process Managementu a Business Process Reengineeringudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Problematika změn systému řízení organizací při využití Business Process Managementudoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Optimalizace výrobních a nevýrobních systémů metodami průmyslového inženýrstvídoc. Ing. David Tuček, Ph.D.
Využití komponent procesního řízení v rámci organizace řízené znalostnědoc. Ing. David Tuček, Ph.D.

Ve výjimečných případech, kdy téma není vypsáno interním školitelem, je možné zvolit školitele externího. Před oslovením externího školitele kontaktujte Referát výzkumu a kvalifikačních řízení (studium-phd@fame.utb.cz).

Nabídka témat externích školitelů:
Tématické zaměření disertační práceŠkolitel
Vliv informačních technologií na výkonnost a inovace organizací, podniků a klastrůprof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.
Metody zavádění a rozvoje informačního a znalostního managementu do praxe organizací, podniků a klastrůprof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.
Důvody a přínosy transformace podnikových informačních systémů na Cloud Computing technologii u organizací, podniků a klastrůprof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.
Analýza a prokázání přínosů Business Intelligence u organizací, podniků a klastrůprof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.
Multikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRdoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Interkultúrne kompetencie a ich vplyv na kreativitu a výkonnosť manažéra v priemyselnom podnikudoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Sociálne inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Nové trendy v interkultúrnom manažmente a ich aplikácia vo vybranom podnikudoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Návrh systému vedenia ľudí v priemyselných podnikoch vzhľadom na globalizačné zmeny a multikulturne prostrediedoc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vo vzťahu k Industry 4.0doc. Ing. Dagmar Cagáňová, PhD.
Multikultúrny tím ako stimul pre inovácie v automobilovom sektore SRprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Interkultúrne kompetencie a ich vplyv na kreativitu a výkonnosť manažéra v priemyselnom podnikuprof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Sociálne inovácie v priemyselných podnikoch vo vzťahu k Industry 4.0prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Fakulty a součásti

Zavřít