Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní projekty

Jednou z cest rozvoje internacionalizace na UTB, resp. Fakultě managementu a ekonomiky, je zapojení do mezinárodních projektů (vzdělávacích / vědeckovýzkumných).
Mezinárodní vzdělávací projekty zvyšují prestiž univerzity v zahraničí a rozvíjí vzájemné vztahy mezi institucemi v různých oblastech – např. mobility studentů/akademických pracovníků, příprava a realizace společných studijních programů, výměna znalostí a zkušeností mezi partnery, společné konference, podpora kvality, vliv na umístění instituce v celosvětových žebříčcích apod.

ZAPOJENÍ FaME V MEZINÁRODNÍCH VĚDECKÝCH PROJEKTECH

Visegrad Fund No. 22030333: Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations (2021-2022)

Řešitelé za FaME: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, RNDr. Pavel Bednář, Ph.D., Ing. Lukáš Danko, Ph.D., doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., Ing. Marek Koňařík

Více informací o projektu naleznete na stránkách: https://v4clusters.sgh.waw.pl/pl

Visegrad Fund No. 21520157:  V4 cluster policies and their influence on the viability of cluster organizations (ukončený projekt)

Řešitelé za FaME: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, RNDr. Pavel Bednář, Ph.D., Ing. Lukáš Danko, Ph.D., doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D., Ing. Marek Koňařík

Cílem projektu bylo rozvinutí spolupráce partnerů zemí V4 na výzkumu, výměně znalostí a zkušeností v rámci tématu klastrových politik a jejich vlivu na rozvoj klastrových organizací, tj. jejich životaschopnosti v zemích V4. Rámec spolupráce byl nastíněn analýzou zaměření klastrových politik zemí V4 a vybraných klastrových organizací. Výsledky zahrnují doporučení a postupy pro rozvoj klastrových politik v zemích V4 pro posílení jejich konkurenceschopnosti a vytvoření modelu Smart Cluster Policy.

Horizon2020: projekt SHAPE ENERGY (ukončený projekt)

Horizon2020

Jedná se o dvouletý mezinárodní výzkumný projekt Horizon 2020, který se zabývá vlivem společenských a humanitních věd na oblast energetiky, konkrétně na přechod energetického systému na spolehlivý, udržitelný a konkurenceschopný systém snižující závislost na fosilních palivech. Partnery projektu jsou renomované zahraniční akademické a výzkumné instituce. Jedním z členů konsorcia je také Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více o projektu a jeho aktivitách naleznete na: www.shapeenergy.eu

ZAPOJENÍ FaME V MEZINÁRODNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH (probíhající projekty)

2020-2023 Students´ support towards entrepreneurial spirit development

Řešitel za FaME: doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.
Dle evropské politiky zaměstnanosti mladých lidí existuje silná výzva k podnikatelskému vzdělávání a odborné přípravě a podpoře mladých lidí k podnikání. Projekt má za cíl zahájit systémovou změnu v oblasti podpory podnikatelského vzdělávání v předinkubační fázi v Evropě a také připravit soubor nástrojů, které mohou být mezinárodní, protože nezaměstnanost mladých lidí je bezesporu evropským tématem.
Cílem je vytvořit několik výstupů, především navrhnout a vyvinout nástroj hodnocení, který bude měřit podnikatelský potenciál a zlepšení podnikatelské dovednosti a schopnosti během studia studentů. Dalším výstupem projektu je tvorba a správa komunikační platformy pro studenty se zájmem o podnikání. Dále pak bude výstupem také tvorba metodiky komunikačních nástrojů, tzn. optimální způsob komunikace iniciativy, kreativity a podnikání na univerzitě a mimo ni. Posledním výstupem bude soubor případových studií studentských podnikatelských projektů v jednotlivých partnerských zemích – v České republice, Polsku a Španělsku.
Projekt vede Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Partnery jsou Technologické inovační centrum Zlín, Uniewersytet Szczecinski a Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila. Neziskovým partnerem a významným podporovatelem myšlenky rozvoje podnikání na vysokých školách je členka EU Parlamentu Michaela Šojdrová

2020 – 2022 Transformation of a Traditional Language School by Means of Business Model Innovation

Rešitelé za FaME: Ing. Karel Slinták, Ph.D., prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., Ing. Lucie Macurová, Ph.D., Ing. Tomáš Urbánek, Ing. Radka Daňová

V tomto projektu budeme analyzovat business model jazykových škol v pěti zemích EU. Na základě rozboru trhu, jednotlivých business modelů a kvantitativního výzkumu zaměřeného na rozbor zákazníků a nabízené hodnoty navrhneme inovace, které povedou k transformaci modelu podnikání jazykových škol. Výstupem projektu budou analytická studie mapující trh, zákazníky a business modely jazykových škol, inovovaný model podnikání jazykových škol, čtyři nové jazykové kurzy, tutoriál pro studenty, návod pro trenéry a online webinář. Projekt bude řešen 23 měsíců s celkovým rozpočtem 291 588 euro.

2016 – 2018 Entrepreneurship Education for University Students

(ukončený projekt)
Řešitel za FaME: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.
Více informací o projektu naleznete na stránkách: http://www.businesseducation.cz/

Tempus

Jak se zapojit?

Potřebujete další informace, hledáte partnery nebo připravujete novou spolupráci se zahraničím?
Kontakujte nás.

Fakulty a součásti

Zavřít