Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav managementu a marketingu

Věda a výzkum

1. Digitální transformace a její vliv na chování zákazníka a firemní procesy v prostředí tradičních a online trhů

Vedoucí výzkumného týmu: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Členové týmu: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D., Ing. Eva Juřičková, Ph.D., Ing. Michael Adu Kwarteng.

Hlavní oblast výzkumu: Digitální transformace a její vliv na chování zákazníka v prostředí tradičních a online trhů, vliv digitalizace na firemní procesy směřující k uspokojení potřeb zákazníků, řízení strategických procesů firmy v podmínkách digitální transformace.

Popis aktivit: Téma digitalizace je výzkumným týmem řešeno z dlouhodobého hlediska, a to jak v oblasti změn zákaznického chování v reakci na digitalizaci prostředí, tak schopností firem na tyto změny reagovat. Členové výzkumného týmu se zabývají oblastí chování zákazníka na tradičních a online trzích, ale také podnikovými procesy, a to prioritně ve výrobních společnostech v České republice.

Nejvýznamnější publikace v časopisech:

 1. Osakwe, C. N., Boateng, H., Popa, S., Chovancová, M., & Soto-Acosta, P. (2016). Understanding Cosmopolitan Consumers’repeat Purchasing in the Emarketplace: Contribution from a Brand Orientation Theoretical Perspective.E+ M Ekonomie a Management, (4), 149.
 2. Osakwe, C. N., Chovancova, M., & Agu, M. N. (2016). Understanding the Key Drivers of Emarketplace Uptake Among Micro And Small-Sized Businesses (Msbs) in an Emerging Economy.Transformation in Business & Economics15(3).
 3. Pilík, M., Klimek, P., Jurickova, E., Palka, P. (2016) Comparison shopping agents and Czech online customer´s shopping behaviour. International Journal of Entrepreneurial Knowledge. 4(2), 62-69. ISSN 2336-2960. DOI: 10.1515/ijek-2016-0014. Available at: http://www.ijek.org/
 4. Pilík, M., Juřičková, E. (2016). Trust and security as significant factors influencing online buying behaviour in the Czech Republic. Economics Management Innovation, 8(2), 31–44. ISSN 1805-353X.  Available at: http://www.emijournal.cz/
 5. Pilík, M. (2014). Online Buying Behaviour In The Czech Republic. InProceedings of the 1st International Conference on Finance and Economics 2014. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. ISBN 978-80-7454-405-7.

Kontakt:
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
tel.: +420 576 032 302 | mob: +420 734  222 016
e-mail: pilik@fame.utb.cz | web: www.utb.cz/fame
adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín

2. Zvýšení výkonnosti organizací prostřednictvím řízení lidského kapitálu

Vedoucí výzkumného týmu: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Členové týmu: Ing. Petra Benyahya, Ph.D.; Ing. Zuzana Crhová; doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.; Ing. et Ing. Martin Kovářík, Ph.D.; Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Doktorandi: Ing. Barbora Haltofová; Ing. Gabriela Potočková.

Hlavní oblast výzkumu: Řízení lidských zdrojů, sdílení znalostí, tacitní znalosti, měření znalostí, výkonnost organizace a její měření.

Popis aktivit: Výzkumný tým se dlouhodobě zabývá především řízením lidských zdrojů a managementem znalostí a jejich vlivem na výkonnost a konkurenceschopnost organizace. Sledovány jsou aktuální trendy v daných oblastech, postupy a techniky měření pro hodnocení efektivnosti nastavení daných aktivit v organizaci a vzájemná provázanost daných aktivit. Zvýšená pozornost je věnována především podpoře sdílení znalostí prostřednictvím personálních činností a tzv. tacitním znalostem.

Získané externí výzkumné projekty:

GAČR – Rozvoj manažerských tacitních znalostí, 406/08/0459, 2008-2010, doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

GAČR – Vytvoření českého nástroje pro měření akademických tacitních znalostí, 407/12/0821, 2012-2014, Ing. Jana Matošková, Ph.D.

TA ČR – Výkonový potenciál pracovníků 50+ a specifické formy řízení lidských zdrojů podniku, TD010129, 2012-2013,

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Nejvýznamnější publikace v impaktovaných/SCOPUS časopisech:

 1. KONČITÍKOVÁ, G. a A. GREGAR, 2013. The development of socially responsible behaviour in current business environment on the basis of the heritage of the Corporate Social Responsibility of the Bata Company up to the year 1945. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. roč. 7, č. 4, s. 412–419. ISSN 1998-0140.
 2. KRESSOVA, P., 2012. The experience of the Czech managers with training and development courses for managers. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. roč. 11, č. 4, s. 283–294. ISSN 1447-9524.
 3. KURUPPUGE, R.H. a A. GREGAR, 2015. Pushing or pulling of the business by family members: A study of family businesses in Sri Lanka. Foundations of Management [online]. roč. 7, č. 1, s. 121–128. ISSN 2080-7279. Dostupné z: doi:10.1515/fman-2015-0030.
 4. MATOŠKOVÁ, Jana, Kamil DOBEŠ a Jana BILÍKOVÁ, 2015. Characteristics of a Successful University Student. The International Journal of Learning in Higher Education, roč. 22, č. 4, s. 91-105. ISSN 2327-7955.
 5. MATOŠKOVÁ, Jana, Helena ŘEHÁČKOVÁ, Martin JURÁSEK, Martina POLČÁKOVÁ, Aleš GREGAR a Vlastimil ŠVEC, 2013. Factors Influencing Managerial Tacit Knowledge Formation. Knowledge Management: An International Journal. roč. 12, č. 4, s. 21–34. ISSN 2327-7998.
 6. MATOŠKOVÁ, Jana, 2011. How to Support Knowledge Management through Human Resource Management Activities. In International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publishing , roč. 11, č. 3, s. 207-222. ISSN 1447-9524.
 7. MATOŠKOVÁ, Jana, 2009. Research Methods in the Tacit Knowledge Domain. In The International Journal of Knowledge, Culture & Change Management. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing, roč. 9, č. 5, s. 79-91. ISSN 1447-9524.

Kontakt:
Ing. Jana Matošková, Ph.D.
tel.: +420 576 032 272
e-mail: matoskova@fame.utb.cz | web: www.utb.cz/fame
adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín

3. Řízení efektivnosti ve zdravotnictví

Vedoucí výzkumného týmu: doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Členové týmu: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D., Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D., Ing. Janka Vydrová, Ph.D., Ing. Ján Dvorský, doc. Ing. Petr Briš, Ph.D.

Doktorandi: Ing. Tomáš Janů, Ing. Michaela Opletalová

Hlavní oblast výzkumu: Management zdravotnictví, efektivnost, zdravotnické organizace, nemocnice, měření efektivnosti zdravotnictví, lean healthcare, krizové řízení.

Popis aktivit: Výzkumný tým se dlouhodobě zabývá především efektivností zdravotnictví s důrazem na tři úrovně: efektivnost zdravotních systémů jako jeden z cílů Světové zdravotnické organizace, efektivnost zdravotnických služeb jednotlivých zemí a efektivnost jednotlivých zdravotnických organizací. Členové týmu se v současné době zaměřují zejména na efektivnost horizontální integrace zdravotnických organizací prostřednictvím ukazatele Data Envelopment Analysis a věnují pozornost také aplikaci Balanced Scorecard do řízení zdravotnických organizací v České republice a problematice lean healthcare.

Získané externí výzkumné projekty:

GA CR – MZ – Aplikace moderních kalkulačních metod pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví (2011-2013), projekt č. NT 12235-3/2011.

Nejvýznamnější publikace v impaktovaných/SCOPUS časopisech:

 1. STAŇKOVÁ, P., PAPADAKI, Š. A comparison of efficiency of hospitals in the individual regions of the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 2017, 39(1) pp. 201-211.
 2. PAPADAKI, Š., STAŇKOVÁ, P. and KLÍMEK, P. The Effectiveness of Horizontally Integrated Hospitals in the Czech Republic. International journal of mathematical models and methods in applied sciences, 2016, 10, pp. 120-133. ISSN 1998-0140.
 3. PAPADAKI, Š., STAŇKOVÁ, P. Comparison of Horizontally Integrated Hospitals in Private and Public sectors of Czech Republic, Economics and Sociology, 2016, Vol. 9, No 3, pp. 180-194. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-3/16.
 4. BRIŠ, P., KECLÍKOVÁ, K., MACUDA, M., ČERMÁKOVÁ, M. Healthcare Quality Management in Great Britain and Czech Republic, Economics and Sociology, Vol. 9, No 3, pp. 169-179. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-3/15.
 5. PAPADAKI, Š., STAŇKOVÁ, P. Efficiency comparison of integrated and independently managed hospitals: A case study of central bohemia. Actual Problems of Economics, 2016, 185 (11), pp. 194-204. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84995957148&partnerID=40&md5=e745a0591966c10d78924d381c11427a
 6. PAPADAKI, Š., STAŇKOVÁ, P. Horizontal Integration of Hospitals – Does it have an Impact on their Effectiveness? Procedia Economics and Finance, 2016, vol. 39, pp. 553-561. ISSN 2212-5671, http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30299-4.
 7. PAPADAKI, Š. and STAŇKOVÁ, P. Evaluating the Effectiveness of Czech Hospitals in the Context of the Visegrad Group. EMI 2/2015, Vol. 7, Issue 2, pp. 19-26. ISSN 1805_353X.
 8. STAŇKOVÁ, P., CULÍK, T. and KONČITÍKOVÁ, G. Employees` health care in the current business environment (inspiration by Bata company before 1945). International Journal of Economics and Statistics. Volume 4, 2014, pp. 249 – 256. ISSN 2309-0685.
 9. STAŇKOVÁ, P. Institutionalization of Marketing in Hospitals in the Czech Republic. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 12 p. ISSN 1804-1728.
 10. FIALOVÁ Šárka. Costing in conditions of Czech hospitals. Acta academica karviniensia. Opava: Slezká univerzita v Opavě, ročník XIII, č. 4, 2013. ISSN 1212-415X.
 11. TUČKOVÁ, Zuzana, FIALOVÁ, Šárka a Jiří STROUHAL. Health care systems: Some comparative analysis from Czech perspective. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 6. No. 2, 2012, pp. 297-304.

Kontakt:
doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D.
tel.: 420 576 032 356
e-mail: stankova@fame.utb.cz | web: www.utb.cz/fame
adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín

Fakulty a součásti

Zavřít