Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav managementu a marketingu

Věda a výzkum

1. Digitální transformace a její vliv na chování zákazníka a firemní procesy v prostředí tradičních a online trhů

Vedoucí výzkumného týmu: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Členové týmu: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc., Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D., Ing. Eva Juřičková, Ph.D., Ing. Michael Adu Kwarteng.

Hlavní oblast výzkumu: Digitální transformace a její vliv na chování zákazníka v prostředí tradičních a online trhů, vliv digitalizace na firemní procesy směřující k uspokojení potřeb zákazníků, řízení strategických procesů firmy v podmínkách digitální transformace.

Popis aktivit: Téma digitalizace je výzkumným týmem řešeno z dlouhodobého hlediska, a to jak v oblasti změn zákaznického chování v reakci na digitalizaci prostředí, tak schopností firem na tyto změny reagovat. Členové výzkumného týmu se zabývají oblastí chování zákazníka na tradičních a online trzích, ale také podnikovými procesy, a to prioritně ve výrobních společnostech v České republice.

Nejvýznamnější publikace v časopisech:

 1. Osakwe, C. N., Boateng, H., Popa, S., Chovancová, M., & Soto-Acosta, P. (2016). Understanding Cosmopolitan Consumers’repeat Purchasing in the Emarketplace: Contribution from a Brand Orientation Theoretical Perspective.E+ M Ekonomie a Management, (4), 149.
 2. Osakwe, C. N., Chovancova, M., & Agu, M. N. (2016). Understanding the Key Drivers of Emarketplace Uptake Among Micro And Small-Sized Businesses (Msbs) in an Emerging Economy.Transformation in Business & Economics15(3).
 3. Pilík, M., Klimek, P., Jurickova, E., Palka, P. (2016) Comparison shopping agents and Czech online customer´s shopping behaviour. International Journal of Entrepreneurial Knowledge. 4(2), 62-69. ISSN 2336-2960. DOI: 10.1515/ijek-2016-0014. Available at: http://www.ijek.org/
 4. Pilík, M., Juřičková, E. (2016). Trust and security as significant factors influencing online buying behaviour in the Czech Republic. Economics Management Innovation, 8(2), 31–44. ISSN 1805-353X.  Available at: http://www.emijournal.cz/
 5. Pilík, M. (2014). Online Buying Behaviour In The Czech Republic. InProceedings of the 1st International Conference on Finance and Economics 2014. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. ISBN 978-80-7454-405-7.

Kontakt:
doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
tel.: +420 576 032 302 | mob: +420 734  222 016
e-mail: pilik@fame.utb.cz | web: www.utb.cz/fame
adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín

2. Zvýšení výkonnosti organizací prostřednictvím řízení lidského kapitálu

Vedoucí výzkumného týmu: Ing. Jana Matošková, Ph.D.

Členové týmu: Ing. Petra Benyahya, Ph.D.; Ing. Zuzana Crhová; doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.; Ing. et Ing. Martin Kovářík, Ph.D.; Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.

Doktorandi: Ing. Barbora Haltofová; Ing. Gabriela Potočková.

Hlavní oblast výzkumu: Řízení lidských zdrojů, sdílení znalostí, tacitní znalosti, měření znalostí, výkonnost organizace a její měření.

Popis aktivit: Výzkumný tým se dlouhodobě zabývá především řízením lidských zdrojů a managementem znalostí a jejich vlivem na výkonnost a konkurenceschopnost organizace. Sledovány jsou aktuální trendy v daných oblastech, postupy a techniky měření pro hodnocení efektivnosti nastavení daných aktivit v organizaci a vzájemná provázanost daných aktivit. Zvýšená pozornost je věnována především podpoře sdílení znalostí prostřednictvím personálních činností a tzv. tacitním znalostem.

Získané externí výzkumné projekty:

GAČR – Rozvoj manažerských tacitních znalostí, 406/08/0459, 2008-2010, doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

GAČR – Vytvoření českého nástroje pro měření akademických tacitních znalostí, 407/12/0821, 2012-2014, Ing. Jana Matošková, Ph.D.

TA ČR – Výkonový potenciál pracovníků 50+ a specifické formy řízení lidských zdrojů podniku, TD010129, 2012-2013,

doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.

Nejvýznamnější publikace v impaktovaných/SCOPUS časopisech:

 1. KONČITÍKOVÁ, G. a A. GREGAR, 2013. The development of socially responsible behaviour in current business environment on the basis of the heritage of the Corporate Social Responsibility of the Bata Company up to the year 1945. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. roč. 7, č. 4, s. 412–419. ISSN 1998-0140.
 2. KRESSOVA, P., 2012. The experience of the Czech managers with training and development courses for managers. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. roč. 11, č. 4, s. 283–294. ISSN 1447-9524.
 3. KURUPPUGE, R.H. a A. GREGAR, 2015. Pushing or pulling of the business by family members: A study of family businesses in Sri Lanka. Foundations of Management [online]. roč. 7, č. 1, s. 121–128. ISSN 2080-7279. Dostupné z: doi:10.1515/fman-2015-0030.
 4. MATOŠKOVÁ, Jana, Kamil DOBEŠ a Jana BILÍKOVÁ, 2015. Characteristics of a Successful University Student. The International Journal of Learning in Higher Education, roč. 22, č. 4, s. 91-105. ISSN 2327-7955.
 5. MATOŠKOVÁ, Jana, Helena ŘEHÁČKOVÁ, Martin JURÁSEK, Martina POLČÁKOVÁ, Aleš GREGAR a Vlastimil ŠVEC, 2013. Factors Influencing Managerial Tacit Knowledge Formation. Knowledge Management: An International Journal. roč. 12, č. 4, s. 21–34. ISSN 2327-7998.
 6. MATOŠKOVÁ, Jana, 2011. How to Support Knowledge Management through Human Resource Management Activities. In International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publishing , roč. 11, č. 3, s. 207-222. ISSN 1447-9524.
 7. MATOŠKOVÁ, Jana, 2009. Research Methods in the Tacit Knowledge Domain. In The International Journal of Knowledge, Culture & Change Management. Melbourne, Australia: Common Ground Publishing, roč. 9, č. 5, s. 79-91. ISSN 1447-9524.

Kontakt:
doc. Ing. Jana Matošková, Ph.D.
tel.: +420 576 032 272
e-mail: matoskova@fame.utb.cz | web: www.utb.cz/fame
adresa: Mostní 5139, 760 01 Zlín

Fakulty a součásti

Zavřít