UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Doktorské studium

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku. Zkouška je ústní a bude se týkat vašeho zaměření v rámci oboru, předběžného tématu disertační práce a vaší dosavadní odborné a vědecké činnosti. Následuje i test písemný, který ověří vaše znalosti anglického jazyka.

KOLIK MÁM ČASU?

Přihlášky se všemi přílohami do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 se podávají do 30. června 2019 na Referát výzkumu a kvalifikačních řízení.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

Na webu Přihlášky do Ph.D. programů. naleznete podmínky přijímacího řízení, přihlášku ke studiu, ale také detaily o platbě poplatku za přijímací řízení, formulář souhlasu školitele, nabídku studijních oborů i seznam školitelů s vypsanými tématy.

Ještě před podáním přihlášky oslovte potenciálního školitele, zda má volnou kapacitu, a konzultujte spolu Vaše budoucí téma disertační práce.

Podrobnější informace a nejasnosti můžete konzultovat na telefonu 576 032 229 nebo studium-phd@fame.utb.cz
Nedílnou součástí přílohy je:

 • doklad o zaplacení nevratného administrativního poplatku
 • úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu
 • esej s rozšířeným abstraktem v rozsahu 8-10 stran včetně rozšířeného abstraktu 2-3 strany
 • životopis
 • soupis publikovaných i nepublikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti
 • případný doklad o jazykových znalostech.

PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU na adresu:
Fakulta managementu a ekonomiky
Referát výzkumu a kvalifikačních řízení
Mostní 5139
761 01 Zlín

Případně lze předat i osobně na Oddělení pro vědu a výzkum v budově U2 místnost 209b.
Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 490 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Poplatek je třeba poukázat na bankovní účet:

 • Komerční banka Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100,
 • variabilní symbol: 5903602990,
 • specifický symbol: vaše rodné číslo
 • IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX.
 • Tento poplatek se v žádném případě nevrací.

Nahoru

A CO ZKOUŠKA?

Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení, nejpozději 14 dnů před jeho termínem. Jak už bylo řečeno v úvodu, přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Náplní ústní přijímací zkoušky jsou především otázky k zaměření studia a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Písemné zkouška pak ověří znalosti anglického jazyka.

TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ

Předpokládané téma závěrečné disertační práce, které budete u ústní zkoušky probírat, byste si měli předem dobře promyslet a ideálně i probrat se školitelem z řad naší fakulty, který na vaši práci bude po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů pak budou vypsána na našich webových stránkách v sekci doktorské studium.
Nahoru

JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. O přijetí či nepřijetí ke studiu budete informováni dopisem do vlastních rukou.

KDY SE MOHU ZAPSAT KE STUDIU?

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen v rozhodnutí o přijetí do studia, které vám bude doručeno poštou.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium-phd@fame.utb.cz nebo telefonicky na 576 032 229.

SMĚRNICE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

SD 03/2018
Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční a kombinované formy studia doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management oboru 6208V038 MANAGEMENT A EKONOMIKA a doktorského studijního programu P6202 Hospodářská politika a správa oboru 6202V010 FINANCE pro akademický rok 2018/19

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti