Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Fakulta managementu a ekonomiky, podle §91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a v souladu s platným Stipendijním řádem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přiznává následující druhy stipendií:

  • Prospěchové stipendium (za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce),
  • za vynikající studijní výsledky během celého studia (udělení diplomu s prospěchem s vyznamenáním), za vypracování a obhájení vynikající bakalářské nebo diplomové práce na základě návrhu komise pro státní závěrečné zkoušky či za vynikající studijní výsledky v posledním ročníku studia (tj. splnění kritérií pro udělení prospěchového stipendia včetně složení státní závěrečné zkoušky s celkovým prospěchem „výborně” nebo „velmi dobře”),
  • za významné výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,
  • za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací FaME nebo UTB,
  • za významnou činnost konanou ve prospěch FaME nebo UTB a její akademické obce,
  • jako výpomoc v mimořádně tíživé sociální situaci,
  • na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného UTB,
  • na podporu studia na UTB,
  • v případech hodných zvláštního zřetele.

Podrobné informace najdete v platném Stipendijním řádu a Směrnici Fakulty managementu a ekonomiky doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít