Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost CAEV se zaměřuje na prioritní oblasti výzkumu FaME, kterými jsou měření a řízení výkonnosti firem, organizací veřejné správy a regionů, řízení znalostí a společenská zodpovědnost firem.

Výzkumné aktivity uskutečňuje CAEV prostřednictvím vlastních vědecko-výzkumných projektů a vědeckých projektů ve spolupráci s akademickými pracovníky z jednotlivých ústavů FaME, případně celé UTB ve Zlíně a se zahraničními partnery.

CAEV publikuje výsledky výzkumu akademických pracovníků FaME ve vědeckém časopise Journal of Competitiveness, který je indexovaný v databáze WEB OF SCIENCE (Emerging Sources Citation Index) a podporuje a koordinuje publikaci vědeckých výsledků pracovníků FaME v dalších zahraničních časopisech, které jsou indexovány v databázích Web of Science a SCOPUS.

CAEV podporuje vědecko-výzkumné aktivity FaME prostřednictvím přípravy a realizace vlastních vědeckých projektů, spolupracuje při přípravě a realizaci vědeckých projektů akademických pracovníků FaME, realizuje rozvojové programy, organizuje a spolupracuje při přípravě vědeckých konferencí, workshopů a seminářů.

Vědecko-výzkumná činnost CAEV zahrnuje:

Zapojení a partnerskou spolupráci ve výzkumných nebo aplikačních projektech financovaných v rámci strukturální pomoci EU z národních a evropských zdrojů

  • Rámcový program pro výzkum a inovace  EU (Horizon 2020)
  • Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP)
  • Operační program Mezinárodní spolupráce (Interreg Europe)
  • Operační program Střední Evropa (Central Europe 2020)
  • Operační programy přeshraniční spolupráce (se Slovenskem, Polskem, Rakouskem, Německem)
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  – Poradenství, Spolupráce aj.
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Operační program Zaměstnanost
  • Operační program Životní prostředí
  • Finanční mechanismy EEA/Norska

Ekonomické a organizační poradenství ve vybraných a dohodnutých oblastech (vč. projektů s vazbou na Národní registr poradců)

Facilitování vzniku/rozvoje klastrů, studie a výzkum pro klastry a technologické platformy

Spolupráci při analýzách a řešení vybraných konkrétních problémů – JobCentrum UTB.

Realizaci specifických workshopů a vzdělávacích aktivit ve vybraných oblastech

 

Fakulty a součásti

Zavřít