Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát FaME

O senátu

Akademický senát (AS) Fakulty managementu a ekonomiky se skládá ze zástupců akademických pracovníků a studentů (7 + 4), kteří jsou do těchto pozic voleni. Akademická obec má tak možnost ovlivňovat pomocí svých zástupců všechny záležitosti spojené s náplní činnosti fakulty. AS plní kontrolní funkci a to nejen v hospodaření s finančními prostředky. V rámci senátu pracuje ekonomická a legislativní komise. Zasedání Akademického senátu FaME jsou podle zákona veřejně přístupná.

Akademický senát

Rozhoduje:

  • Na návrh děkana o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Schvaluje:

  • Vnitřní předpisy a normy FaME
  • Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti FaME a jeho každoroční aktualizaci
  • Jmenování a odvolávání členů vědecké rady FaME a disciplinární komise FaME
  • Rozdělení finančních prostředků FaME a kontroluje jejich využívání
  • Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech FaME.

Usnáší se:

  • O návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.

Vyjadřuje se zejména:

  • K záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany
  • K podnětům a stanoviskům Vědecké rady FaME
  • K návrhům studijních programů uskutečňovaných na FaME.

Prostřednictvím předsedkyně nebo kteréhokoliv člena senátu, může kdokoliv z akademické obce písemnou nebo ústní formou navrhovat, čím se má senát zabývat. K písemným návrhům je senát povinen se vyjádřit na nejbližším řádném zasedání.

 

Fakulty a součásti

Zavřít