Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Pro absolventy bakalářského studijního programu

Nabídka programu v rámci celoživotního vzdělávání pro absolventy bakalářského studijního programu a pro zájemce o doplnění vzdělání v oborech Management a marketing, Management a marketing se specializací Design management, Management ve zdravotnictví, Podniková ekonomika, Podniková ekonomika se specializací na cestovní ruch,  v oboru Finance,  Finance se specializací Finanční kontrola, Veřejná správa a regionální rozvoj (program Hospodářská politika a správa) nebo Průmyslové inženýrství (program Systémové inženýrství a informatika).

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně plánuje opět od září 2019 zahájení programů celoživotního vzdělávání. V rámci těchto programů jsou nabízeny kurzy v oboru Management a marketing, Management a marketing se specializací Design management, Management ve zdravotnictví, Podniková ekonomika, Podniková ekonomika se specializací Ekonomika cestovního ruchu, Průmyslové inženýrství, Finance, Finance se specializací Finanční kontrola, Veřejná správa a regionální rozvoj.

Účastníci vzdělávání si mohou vybrat dle svých potřeb jednotlivé kurzy nebo absolvovat celý program CŽV. Navíc novela zákona o vysokých školách (zákon č. 147/2001 Sb., § 60) umožňuje, aby vysoká škola úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách, uznala kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (to představuje 72 kreditů).

Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona o vysokých školách. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis a účastníci s ním budou seznámeni předem. Fakulta tak reaguje na velký zájem o navazující magisterský studijní program v prezenční i kombinované formě studia, v rámci kterých nelze mnoho uchazečů o studium vzhledem na omezené finanční prostředky uspokojit.

Obsah programu: Obsah programu CŽV tvoří předměty podle strukturovaného seznamu předmětů akreditovaných magisterských studijních programů za I. a II. ročník.

Cíl programu:

  • Umožnit zájemcům o studium, kteří z kapacitních důvodů nemohou studovat v prezenční nebo kombinované formě studia na FaME, absolvovat v rámci celoživotního vzdělávání za úplatu část programu magisterského studia a pak po přijetí za studenty FaME, dokončit magisterský studijní program, popř. pokračovat v doktorském studiu na FaME.
  • Umožnit zájemcům absolvovat pouze individuálně vybrané kurzy pro doplnění vzdělání. Úspěšným absolventům bude vystaven certifikát.

Forma vzdělávání: Vzdělávání je prováděno kombinovanou formou.

Požadavky na účastníky vzdělávání:

  • Absolvování bakalářského studijního programu, zakončeného státní závěrečnou zkouškou; tento požadavek je potřebné splnit pouze v případě zájmu o pokračování v magisterském studijním programu na FaME;
  • přihláška do CŽV;
  • zaplacení požadovaných poplatků.

Vyučující: Výuku zabezpečují pedagogové FaME, FT, FHS, popř. externisté.

Poplatky účastníků:

  • Zápisné,
  • poplatky za vzdělávání,
  • další poplatky (za zápis zkoušky apod.).

Zahájení CŽV: V případě dosažení minimálního počtu 30 přihlášených účastníků – září 2019.

Časový plán:

  • Podání přihlášek na studijní oddělení FaME: do 20. 08. 2019
  • Zápis a zahájení výuky: září 2019 s potvrzením o úhradě poplatků za vzdělávání.

Délka vzdělávání je  individuální podle potřeb účastníka.

Ukončení vzdělávání: Úspěšní účastníci CŽV obdrží na základě žádosti o ukončení studia a vystavení certifikátu akreditovaný certifikát CŽV se seznamem předmětů, dosaženými výsledky zkoušek a udělenými kredity (popř. potvrzení o účasti).

Organizační zabezpečení: Vzdělávání je členěno na semestry, zimní a letní v každém akademickém roce. Rozsah hodin přímé výuky a konzultací nabízených v rámci jednoho semestru je 80 – 90 hodin.
Organizace studia: 8 soustředění s časovým harmonogramem každého soustředění:
Pátek: 13 -18 h
Sobota: 8 -16 h

Návaznost na další vzdělávání: Úspěšní účastníci CŽV, po přijetí za studenty FaME, mají možnost ukončit magisterský studijní program na FaME a získat akademický titul Ing. Podmínky pro přijetí ke studiu na FaME jsou stanoveny v rámci pravidel pro přijímací řízení na FaME. Přijat může být uchazeč, který úspěšně absolvuje přijímací řízení, které odpovídá přijímacímu řízení do prezenční, resp. kombinované formy akreditovaného magisterského studijního programu (přijímací řízení obsahuje písemný test z oblastí mikroekonomie a makroekonomie, řízení a ekonomiky podniku, marketingu, účetnictví a managementu). Pokud se účastník stane studentem, podle zákona o vysokých školách, budou mu uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zázemí CŽV: Ubytování a stravování si účastníci vzdělávání zabezpečují individuálně.

Fakulty a součásti

Zavřít