Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
aktuality

Proběhlo zasedání Asociace děkanů ekonomických fakult

Ve dnech 6. a 7. října 2022 se na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné uskutečnilo plenární zasedání Asociace děkanů ekonomických fakult.

První den byla na programu jednání zejména diskuse s náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace prof. Štěpánem Jurajdou a předsedou oborové komise společenských a humanitních věd a panelu P402 Grantové agentury ČR prof. Martinem Macháčkem. Debata se týkala především různých aspektů platné metodiky hodnocení výzkumných organizací, jejích případných úprav a dopadů metodiky na fakulty ekonomického zaměření.

Důležitou součástí diskuse byly také otázky grantového financování ekonomického výzkumu, pozice ekonomického výzkumu mezi dalšími vědními oblastmi nebo míry úspěšnosti grantových žádostí v posledních letech. Druhý jednací den byl zaměřen na aktuální otázky fungování vysokých škol, zejména pak na prudký nárůst nákladů na energie a opatření, která jsou v této souvislosti na jednotlivých vysokých školách přijímána. Děkani se věnovali také otázce připravované novely vysokoškolského zákona a standardů pro doktorské studium, prohlubování spolupráce mezi ekonomickými fakultami a organizačním záležitostem fungování asociace.

První Asociace děkanů ekonomických fakult, jejíž součástí jsou aktivní děkani veřejných českých vysokých škol a univerzit, vznikla koncem března na Univerzitě Pardubice. Předsedou asociace byl zvolen děkan FaME prof. Ing. David Tuček, Ph.D., místopředsedkyní pak doc. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ph.D. děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Nová platforma propojí aktivní děkany ekonomických fakult, které často patří mezi největší součásti svých univerzit, neboť vzdělávání  v oblasti ekonomie patří z dlouhodobého hlediska k nejatraktivnějším oblastem vysokoškolského studia. I z tohoto důvodu je potřeba dle slov iniciátora vzniku Asociace děkanů ekonomických fakult, děkana Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice prof. Ing. Jana Stejskala, Ph.D., mít zastřešující platformu, která umožní děkanům těchto součástí pravidelně diskutovat o problémech, které aktuálně řeší a zejména je diskutovat s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství.

Asociace má také vlastní vizuální identitu a logotyp, jehož autorkou je BcA. Eva Šišková, digitální designérka a absolventka Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít