Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výuka

Odborná diplomová praxe

Studenti navazujících MSP FaME UTB ve Zlíně jsou povinni v průběhu studia vykonat odbornou diplomovou praxi (dále jen odborná praxe).

Realizace:

Smlouva o výkonu odborné praxe je uzavírána pouze na dobu trvání odborné praxe daného studenta. Před vykonáním odborné praxe student doloží uzavřenou smlouvu o výkonu odborné praxe (postup viz níže), po vykonání praxe pak Zprávu z odborné praxe.

Rozsah praxe v NMSP je minimálně 80 hodin.

V případě, že je student již zaměstnán v oboru korespondujícím se studovaným oborem (a lze tuto skutečnost doložit pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti/dohodou o provedení práce nebo jiným typem smlouvy), odevzdá koordinátorce pouze potvrzení zaměstnavatele s kopií zmíněné smlouvy.

Náplň praxe:

Odborná praxe a její náplň musí souviset se zvoleným studijním oborem. V průběhu výkonu odborné praxe by měl student uplatnit znalosti, které získal během studia na FaME UTB ve Zlíně.

Pro posouzení relevantnosti praxe vzhledem ke studijnímu oboru se prosím obracejte výhradně na zodpovědné osoby pro odborné praxe daného studijního oboru – Zodpovědné osoby za NMSP.

Dokumenty:

Před zahájením odborné praxe je nutné kontaktovat koordinátorku pověřenou administrací odborné diplomové praxe a předat jí podklady pro vypracování smlouvy o výkonu odborné praxe. Po ukončení odborné praxe student odevzdá Zprávu z odborné praxe (náležitosti zprávy jsou uvedeny v šabloně pro tuto zprávu), a to nejpozději do 31. 3. daného akademického roku koordinátorce.
Detailní postup před zahájením odborné praxe a po jejím absolvování je uveden níže v dokumentu Postup při vyřizování odborné diplomové praxe.
Po splnění všech výše uvedených náležitostí odborné praxe a odevzdání diplomové práce získává student 30 kreditů.

Dokumentace:

Koordinátorka pověřená administrací odborné diplomové praxe

Jana Slaměníková

TEL:+420 576 032 842 Mobil:+420 606 777 219 E-mail: praxe-nmsp@fame.utb.cz Kancelář:U2/333

Fakulty a součásti

Zavřít