Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení ke studiu v AR 2024/2025

Pátráte po informacích o podávání přihlášek, termínech, poplatcích a dalších podmínkách spojených s přijímacím řízením? Ještě před oficiálním vydáním směrnice děkana pro vás přinášíme soupis toho nejdůležitějšího k přijímacímu řízení do dalšího akademického roku 2024/2025.

Úplné znění směrnice děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu najdete k bakalářským studijním programům ZDE a k magisterským studijním programům ZDE.

Bakalářské studium

Termíny a poplatky

 • FaME přijímá od 3. 1. do 4. 2024 (1. kolo) a od 3. 6. do 12. 7. 2024 (2. kolo) pouze elektronické přihlášky prostřednictvím webové adresy: www.eprihlaska.utb.cz.
 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 460,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet Komerční banky Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100, variabilní symbol: 5903602990, specifický symbol: vygenerované číslo z e-přihlášky, IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX. Tento poplatek se v žádném případě nevrací.
 • Poplatek může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba), v ostatních případech úhrady poplatku trvá spárování s e-přihláškou 3-5 pracovních dní.
 • V případě nesrovnalostí je třeba kontaktovat do 7. 5. 2024 (první kolo) nebo do 19. 7. 2024 (2. kolo) studijní oddělení FaME na adrese studium@fame.utb.cz nebo na telefonu 576032352.

 

Uchazeči o studium z Česka a Slovenska

 • Ke studiu mohou být přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do bakalářského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a řádně ukončili středoškolské vzdělání. Dalšími podmínkami pro přijetí jsou:
   • předložení maturitního vysvědčení dokládajícího ukončení středoškolského vzdělání a současně absolvovanou maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, které se předkládá u zápisu do studia

a zároveň

   • doložení studijního průměru za 3. ročník střední školy potvrzený danou střední školou. (Studijní průměr se uvede zaokrouhlený na dvě desetinná místa v e-přihlášce a u zápisu ke studiu se doloží originál potvrzení z příslušné střední školy.)
 • V případě, že uchazeč nepředloží při zápisu do studia maturitní vysvědčení dokládající současně i maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je takový uchazeč povinen podstoupit ve dnech zápisu do studia 9. – 10. 7. 2024 písemnou zkoušku, kterou prokáže porozumění českému odbornému textu. V případě, že uchazeč u této písemné zkoušky neuspěje, nebude zapsán do studia. O dni zápisu bude uchazeč, který byl navržen k přijetí ke studiu, informován v pozvánce k zápisu.

 

Uchazeči o studium ze zahraničí

 • Ke studiu mohou být přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do bakalářského studijního programu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a řádně ukončili středoškolské vzdělání. Dalšími podmínkami pro přijetí jsou:
   • předložení maturitního vysvědčení dokládajícího absolvovanou maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, které se předkládá u zápisu do studia

a zároveň

   • doložení studijního průměru za 3. ročník střední školy potvrzený danou střední školou. (Studijní průměr se uvede zaokrouhlený na dvě desetinná místa v e-přihlášce a doloží se u zápisu originál potvrzení z příslušné střední školy.)
 • V případě, že uchazeč nepředloží při zápisu do studia maturitní vysvědčení dosvědčující maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je takový uchazeč povinen podstoupit ve dnech zápisu do studia 9. – 10. 7. 2024 písemnou zkoušku, kterou prokáže porozumění českému odbornému textu. V případě, že uchazeč u této písemné zkoušky neuspěje, nebude zapsán do studia. O dni zápisu bude uchazeč, který byl navržen k přijetí ke studiu, informován v pozvánce k zápisu.
 • Základní informace o všech akreditovaných studijních programech/specializacích naleznou uchazeči na veřejné části webu fame.utb.cz – Studium – Přijímací řízení – Bakalářské studium.
 • V případě, že bude naplněna kapacita některého studijního programu/specializace, může děkan FaME zrušit pro tento studijní program/specializaci druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o tom budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek FaME.

 

Kdy budu vědět, zda jsem přijatý(á)?

 • Počet přijímaných uchazečů určí děkan nejpozději do 15. 5. 2024 na základě počtu stanoveného rektorem univerzity. Tato informace bude zveřejněna na http://www.fame.utb.cz.
 • Studijní průměr za 3. ročník střední školy, do kterého budou uchazeči přijímání, je pro akademický rok 2024/2025 stanoven na 3,00 pro všechny bakalářské studijní programy a specializace.
 • Uchazeči o prezenční nebo kombinovanou formu studia, budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání a převzetí rozhodnutí o přijetí (pokud nedali souhlas s doručením rozhodnutí prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity) k zápisu ke studiu.
 • Přijímací komisi, která podává návrh na přijetí uchazečů, jmenuje děkan FaME. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na elektronické Úřední desce FaME.

 

Magisterské studium

Termíny, poplatky, informace

 • FaME přijímá od 3. 1. do 4. 2024 (1. kolo) a od 3. 6. do 12. 7. 2024 (2. kolo) pouze elektronické přihlášky prostřednictvím webové adresy: www.eprihlaska.utb.cz. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 460,- Kč je třeba poukázat na bankovní účet Komerční banky Zlín, číslo účtu 000027-1925270277/0100, variabilní symbol: 5903602990, specifický symbol: vygenerované číslo z e-přihlášky, IBAN (pro platbu ze zahraničí): CZ75 0100 0000 2719 2527 0277, SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX. Tento poplatek se v žádném případě nevrací.
 • Poplatek může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. Variabilní i specifický symbol je pro jednotlivé vyměřené poplatky automaticky přidělen. V případě platby on-line platební kartou je úhrada zaznamenána ihned, jakmile úspěšně proběhne přes platební bránu (Uchazeč – Info a platba), v ostatních případech úhrady poplatku, trvá spárování s e-přihláškou 3-5 pracovních dní.
 • Ke studiu budou přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu FaME, řádně ukončili předchozí bakalářské studium a dostavili se k zápisu do studia. Zápis proběhne 8. – 9. 7. 2024. O dni zápisu bude uchazeč, který byl navržen k přijetí ke studiu, informován v pozvánce k zápisu.
 • Základní informace o studijních programech naleznou uchazeči ve veřejné části internetových stránek, fame.utb.cz – Studium – Přijímací řízení – Magisterské studium.
 • V případě, že bude naplněna kapacita některého studijního programu/specializace, může děkan FaME zrušit pro tento studijní program/specializaci druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o tom budou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek FaME.

 

Další informace a podmínky

 • Počet přijímaných uchazečů určí děkan nejpozději do 15. 5. 2024 na základě počtu stanoveného rektorem UTB ve Zlíně. Tato informace bude zveřejněna na http://www.utb.cz.
 • Uchazeči budou navrženi k přijetí v případě, že splní podmínky viz výše a to až do naplnění počtu přijímaných uchazečů stanoveného dle předchozího odstavce.
 • Uchazeči o prezenční nebo kombinované studium, budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání, převzetí rozhodnutí o přijetí (pokud nedali souhlas s doručením rozhodnutí prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity) a k zápisu ke studiu.
 • Složení státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu (dále jen „BSP“) uchazeč pozvaný k zápisu prokazuje úředně ověřenou kopií diplomu. Vykonal-li uchazeč SZZ v zahraničí (kromě Slovenské republiky), předloží spolu s diplomem doklad o ověření diplomu, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak a osvědčení/certifikát o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky typu CCE (Czch Language Certificate Exam) nebo ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages).

Fakulty a součásti

Zavřít