Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
věda

Procesní řízení jako nástroj identifikace vzdělávacích potřeb

Business Process Management (zkráceně BPM) neboli procesní řízení si získalo v posledních letech velkou pozornost. Logika BPM vychází z identifikace a zmapování stávajících procesů v organizaci a následného zvyšování jejich výkonnosti a efektivnosti s ohledem na naplňování požadavků zákazníků. Ve světě narůstajícím v komplexnosti a složitosti je umění identifikace vysoké tvorby přidané hodnoty a zbavení se té nízké nikoli rozmarem, ale základní dovedností organizace v boji o své udržení.

Nasnadě je otázka, co dynamické řízení procesů v anglosaské literatuře označované jako Dynamic Business Process Management (BPM) vůbec je a co může instituci přinést? Zvláště pak těm učícím se a vzdělávacím?

Nejčastější model řízení (v Evropě a koneckonců i ve světě stále převažující) je funkční řízení. To je primárně postaveno na tvrdých a často nepružných organizačních strukturách s pevně nastavenými parametry nadřazenosti, podřazenosti a popisem daného funkčního místa (proto i název „funkční“). Procesní model je oproti tomu postaven na mapě přirozeného toku reálných procesů této instituce. Ty doslova protékají napříč společností nebo její částí ať už procesně řízená je či nikoliv. A právě manažeři, kteří si tuto skutečnost uvědomí, své procesy uchopí tak, že se aktivně přičiní o jejich zmapování a optimalizaci a získají velmi rychle významnou konkurenční výhodu. Ukázkovým příkladem a důkazem jsou pak ty nejúspěšnější společnosti například z každoročního žebříčku Fortune 500 (vysoko přes 90 % z nich je procesně řízených).

Procesní řízení má zákazníkovi procesu přinášet maximální přidanou hodnotu, a to ať už v interní či externí podobě. Na podkladu procesního modelu je pak možno analyzovat právě ty aktivity a duplicity, které přidanou hodnotu nemají, nebo jen nízkou, a tyto následně cíleně eliminovat. BPM disponuje širokým portfoliem metod pro optimalizaci a zjednodušení procesů a je dnes již standardně podporováno i softwarovými řešeními typu ARIS, QPR, MEGA Process či Bizagi Modeler a řadou dalších.

Jak do tohoto modelu moderního vzdělávání zapadá Dynamické BPM? Tzv. dynamické řízení podnikových procesů (dynamické BPM) lépe vyhovuje potřebě dnešních dynamicky se rozvíjejících firem a zvláště těch, které musí reagovat na aktuální vzdělávací potřeby. Ty musí mít zcela přirozeně nakročeno ještě více dopředu, než ty výrobní či obslužné, protože logicky právě tyto vzdělávací mají největší zásluhu na budování celosvětově úspěšné budoucnosti. Jde tedy o rozšíření tradičního (tzv. statického) řízení podnikových procesů přizpůsobeného vzdělávacím organizacím. Těmto pak umožňuje pružně a aktuálně reagovat na měnící se podmínky provozu (interní i externí). Dovolí včas vyhovět individuálním potřebám svých klientů (a dokonce poskytnout prakticky okamžitou odpověď, v případě nastalých kritických podmínek) v souladu s procesními úpravami prováděnými v reálném čase jejich přímými vlastníky.

Dynamické řízení podnikových procesů zkrátka ulehčuje uživateli popis procesů a jejich přizpůsobení změnám, kterým jsou firmy stále intenzivněji vystaveny. Ty se tak poté mohou uskutečňovat doslova „za pochodu“. To organizacím a jejich pracovníkům dovoluje rychle automatizovat činnosti a získat kontrolu nad business procesy.  Výše zmíněné pomocné SW nástroje umožňují administraci, návrh komponent procesního modelu, jeho validaci i samotnou realizaci.

O dynamickém BPM se nedávno zmiňoval v rozhovoru pro prestižní týdeník EKONOM děkan FaME prof. Ing. David Tuček, Ph.D. Četli jste?

Fakulty a součásti

Zavřít