Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Aktuální informace k nákaze koronavirem COVID-19

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pečlivě monitoruje situaci týkající se výskytu onemocnění COVID-19, pravidelně komunikuje aktuální stav a řídí se doporučeními příslušných orgánů.

Odpovědi na otázky, které vás v současné době nejvíce zajímají a tíží, najdete na stránce FAQ k mimořádné situaci.

Mimořádná opatření

V návaznosti na vydaná Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů.

Přítomnost osob neuvedených v předchozím odstavci je na UTB možná pouze při splnění následujících podmínek:

  • Osoba je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a v případě, že absolvovala test na přítomnost nemoci COVID-19, je tento test negativní
  • Osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, šála, šátek, respirátor, ústenka) ve všech prostorách UTB
  • Osoba u vstupu do budovy UTB provede dezinfekci rukou
  • Osoba nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření

Veškerá výuka s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů zdravotnických studijních programů se realizuje distančním způsobem – online prostřednictvím Microsoft Teams, v souladu s Rozhodnutím rektora RR/26/2020.

Porady zaměstnanců UTB a jednání samoosprávných orgánů UTB se doporučují konat online prostřednictvím Microsoft Teams.

Studenti UTB

Student UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav a respektovat jeho doporučení. V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit na studijní oddělení příslušné fakulty, která vyrozumí kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy (prorektor-vztahy@utb.cz).

Studentovi UTB, který lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří do rizikové skupiny, nebo má nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude povoleno neúčastnit se prezenční formy výuky.

Studentovi UTB, na kterého se vztahují předchozí 2 body, budou na jeho žádost poskytnuty studijní materiály a další formy podpory pro zajištění hladkého průběhu studia, jakými mohou být např. on-line konzultace, on-line přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín laboratorního cvičení apod. v souladu s možnostmi a potřebami předmětu.

Zaměstnanci a externí pracovníci UTB

Povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest se nevztahuje na zaměstnance, kteří spolu sdílejí společnou kancelář (prostor), přičemž je mezi nimi zachován odstup alespoň 2 metry a je zajištěno pravidelné větrání.

Zaměstnanec UTB nebo externí pracovník UTB je v případě akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění povinen kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, konzultovat s ním svůj zdravotní stav, respektovat jeho doporučení a informovat svého nadřízeného vedoucího zaměstnance.

V případě nařízení karanténního opatření je povinen tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému, který informuje kontaktní osobu na dané součásti UTB. Kontaktní osoba poté bezodkladně nahlásí tuto informaci vedoucí Krizového štábu UTB, prorektorce pro vnitřní a vnější vztahy (prorektor-vztahy@utb.cz).

U osob ve věku 60 a více let, a dále u osob s chronickými nemocemi nebo s oslabenou imunitou (na základě potvrzení od lékaře), je možné nadřízeného zaměstnance (rektor/kvestor/děkan fakulty/ředitel součásti) požádat o úpravu pracovních činností tak, aby došlo k redukci možného přenosu nemoci.

Tímto rozhodnutím rektor současně vyhlašuje zvláštní režim na pracovištích UTB (dále jen „zvláštní režim“) pro zajištění chodu UTB. Zaměstnanci UTB, u kterých to povaha jimi vykonávané práce a provozní podmínky UTB připouštějí, mohou vykonávat svoji práci z domova, tzv. home office, a to za splnění podmínek upravených ve směrnici rektora Pravidla pro uplatnění práce z domova (tzv. home office) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Výjezdy a příjezdy do/ze zahraničí, pracovní cesty v rámci ČR

Výjezdy studentů UTB do zahraničí jsou povoleny za podmínky, že vyjíždějící studenti UTB dodrží veškerá aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány veřejné správy v ČR a zahraničí.

Příjezdy zahraničních studentů na UTB jsou povoleny za podmínky, že přijíždějící studenti dodrží veškerá aktuálně platná opatření vydaná příslušnými orgány veřejné správy v ČR.

Pracovní cesty zaměstnanců UTB a externích pracovníků UTB v rámci České republiky povoluje nadřízený zaměstnanec (rektor/kvestor/děkan fakulty/ředitel součásti) s ohledem na riziko nákazy onemocněním COVID-19 v daném okrese dle aktuálního stupně pohotovosti vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky dostupném na webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti.

Pracovní cesty zaměstnanců UTB a externích pracovníků UTB do zahraničí jsou povoleny do zemí, které jsou ke dni plánovaného odjezdu evidovány jako země s nízkým (zeleně označeny) rizikem nákazy onemocněním COVID-19 dle aktuálního seznamu vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Příjezdy hostů ze zahraničí jsou povoleny ze zemí, které jsou ke dni plánovaného příjezdu evidovány jako země s nízkým (zeleně označeny) rizikem nákazy onemocněním COVID-19 dle aktuálního seznamu vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy (externí odkaz – MZ ČR)

Seznam zemí podle míry rizika nákazy Aktualizováno 2. 10. 2020

Koleje a menza

Student/zaměstnanec UTB, který je ubytován na VŠ kolejích UTB ve Zlíně nebo na Ubytovně MSI, je povinen v případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 informovat KMZ ve Zlíně – vedoucí ubytovacích služeb (tel: 576 036 118, 602 777 275, email: koleje-u7@utb.cz) a ubytovatelku U12 (tel: 576 038 002, 602 777 273, email: koleje-u12@utb.cz). Podrobné informace jsou k dispozici v Kartě postupů při příznacích COVID-19 a Organizaci stravování v izolaci na U3 – https://kmz.utb.cz/dokumenty/.

Vstup do stravovacích prostor UTB není dovolen cizím strávníkům z řad veřejnosti.

Zaměstnancům UTB se doporučuje využít možnosti dovozu balených jídel dle instrukcí vydaných ředitelem KMZ (https://kmz.utb.cz/aktuality-akce/objednavkovy-system/).

Knihovna

Knihovna UTB je otevřena výhradně pro individuální půjčování a vracení studijní literatury, a to v rozsahu stanoveném ředitelem knihovny. Pro vracení knih je vhodné prioritně používat samoobslužnou vracečku v 1. NP budovy U13.

Univerzita třetího věku (U3V)

Rektor UTB ruší veškeré kurzy v rámci U3V konané prezenčně.

Akce organizované UTB

Rektor UTB ruší konání veškerých akcí organizovaných ve vnitřních prostorách (např. konference, kulturní, sportovní, populárně vzdělávací, společenské akce, aj.).

Akademické obřady je možné realizovat za podmínky vypracování hygienického plánu a jeho schválením na Krajské hygienické stanici ve Zlíně. V případě venkovní realizace se akce řídí aktuálně platnými normativními akty.

Aktuální rozhodnutí děkana FaME:

Rozhodnutí děkana související s online výukou v prezenční a kombinované formě studia v období 27. 4. 2020 – 9. 5. 2020
Rozhodnutí děkana FaME č. 5/2020 doplňující RR 8_2020 – Dočasné omezení výuky na UTB ve Zlíně

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

  • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál)
  • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Fakulty a součásti

Zavřít